Marcel Messing

We komen uit het licht

We komen uit het licht

Lijst van Artikelen

We komen uit het licht

 

Een beslissende tijd…
Dat we in een beslissende tijd van de menselijke geschiedenis leven wordt dagelijks meer en meer duidelijk. Over de hele planeet heersen chaotische toestanden. Conflicten zijn aan de orde van de dag. In steeds meer landen breken oorlogen uit, zijn er hongersnoden, overstromingen, branden en grote droogtes. De vervuiling en vergiftiging van de aarde (o.a. door pesticiden en miljoenen afvalbergen), de lucht (o.a. door chemtrails), de zeeën en de oceanen (o.a. door plastic afval) is enorm. Voeg daaraan toe het toenemend geweld op velerlei gebied en de talloze manifestaties en/of stakingen, vaak gepaard gaande met grof geweld; het groeiend aantal plunderende en moordende bendes, veelal verbonden met de internationale drugshandel; de perverse seksualiteit en de zorgwekkende, wereldwijde toename van vrij toegankelijke pornografische beelden, die vooral kinderen ernstige schade toebrengen; de wantoestanden in de gezondheidszorg en de snelle toename van allerlei nieuwe ziektes; de conflicten binnen politieke partijen, het steeds sneller instorten van politieke en sociale structuren, het dreigend bankroet van een aantal grote banken, de miljoenen vluchtelingen wereldwijd, de overvolle gevangenissen en een toename van het uitvoeren van de doodstraf in diverse landen (o.a. Iran) en het zal duidelijk zijn dat er voelbaar iets heftigs aan de gang is.

Weinig mensen hebben nog vertrouwen in ‘zieke wereldleiders’, die vaak tot op het bot gecorrumpeerd zijn en er alles aan doen om hun macht en geld veilig te stellen. Velen van hen zijn verbonden met verborgen, duistere netwerken en trachten via de verspreiding van angst en leugenachtige berichten de bevolking te onderdrukken en gevangen te houden in een gigantische duivelse matrix. George Orwell schreef al in zijn boek 1984 dat er een tijd zou aanbreken waarin alles omgekeerd zou zijn: ‘Oorlog is vrede. Vrijheid is slavernij. Onwetendheid is kracht.’ We zouden er nog aan toe kunnen voegen: ‘Leugen is waarheid.’ Meer hierover is te vinden in mijn boek Worden Wij Wakker? Over de verborgen krachten achter het wereldtoneel, dat voor het eerst verscheen in 2006 (20074) en vanwege de actualiteit opnieuw is uitgegeven in 2021 (20223).
De beste bescherming tegen de verborgen, duistere krachten is het gaan van het innerlijk pad, gekoppeld aan een geestelijke levenshouding. Een eerste vereiste hiervoor is kennis van deze krachten om zich des te beter te kunnen voorbereiden op wat komen gaat. Ontkennen dat ze er zijn, er niets over willen horen en de ogen ervoor willen sluiten is geen optie meer. Blijf op de ‘hoogte’ door ook de ‘laagte’ te kennen, maar identificeer je er niet mee, indachtig het gezegde: ‘Een gewaarschuwd mens telt voor twee.’ Bespreek met elkaar wat je denkt, voelt en ervaart en sterk elkaar in het gaan van het innerlijk pad. Stel dat altijd centraal!

… en een apocalyptische tijd
Via de mainstream en social media hoor je steeds vaker dat we in een apocalyptische tijd leven, waarbij het woord ‘apocalyps’ bijna altijd in een onjuiste betekenis wordt gebruikt of door de machtselite bewust wordt aangewend om angst aan te jagen.
‘Apocalyps’ komt van het Griekse woord apocalupsis, dat ‘onthulling’, ‘ontsluiering’ ‘openbaring’ betekent. Apocalyps is verbonden met ‘de eindtijd’, dat wil zeggen, het einde van een grote cyclus in ons zonnestelsel in relatie tot het universum. In Indiase wijsheidsteksten wordt deze grote cyclus een māha-yuga genoemd, bestaande uit vier elkaar opeenvolgende tijdperken (Gouden, Zilveren, Koperen en IJzeren) met elk zijn eigen kenmerken. Het laatste tijdperk van deze grote cyclus, ook wel ‘eindtijd’ genoemd, is Kali-Yuga, het IJzeren Tijdperk, waarin het verval en het verdwijnen van de dharma (gerechtigheid) of universele Wet steeds meer toeneemt en waarin alle karmische factoren van de mensheid zich in zeer snel tempo openbaren. Iedere ‘eindtijd’ is tevens een tijd van zeer grote veranderingen, waarbij altijd een grote klimaatomslag plaatsvindt.

 

Dat er ook in de ‘eindtijd’ waarin wij nu leven een grote klimaatomslag plaatsvindt, is dus een cyclisch verschijnsel. Maar wat velen niet weten, is dat er in deze ‘eindtijd’ gebruik wordt gemaakt van technologische methoden om het klimaat te manipuleren via geoengineering, met als gevolg rampzalige catastrofes. Is het daarom dat de machtselite in 2025 het klimaat volledig wil ‘beheersen’? Denk hierbij onder andere aan het samenwerkingsverband tussen regeringen en de militaire sector om vanuit (straal)vliegtuigen voortdurend chemische stoffen en nanodeeltjes in de atmosfeer te sproeien, die chemische sporen (chemtrails) nalaten in de lucht onder de noemer van de strijd tegen de klimaatverandering, met name ‘de opwarming van het klimaat’.
Zij die hier openlijk over schrijven of spreken om de mensheid te waarschuwen voor de zeer ernstige gevolgen hiervan, worden al die jaren al weggezet als complotteur of verspreider van nepnieuws, terwijl ze deze waarschuwingen als een morele plicht zien. Lees het toegankelijk geschreven boek van journalist Fred Teunissen Hemel onder vuur. Een diepgaand onderzoek naar chemtrails (met uitgebreid fotomateriaal). Een gedegen, onthutsende studie hierover is van Elana Freeland, Geoengineering en transhumanismeHoe chemtrails, mobiele straling en nanotechnologie de mensheid volledig synthetiseren.    Over de vernietigende werking van HAARP als klimaatwapen schreef ik al eerder, onder andere in Worden Wij Wakker? 

 

Kali-Yuga is ook de tijd waarin leugens en geweld domineren, maar bovenal de tijd waarin alle leugens stap voor stap ontmaskerd (ontsluierd) zullen worden door het Licht. Jezus sprak indringende woorden over deze tijd, die een aansporing zijn om ons innerlijk te kunnen voorbereiden.

‘…Dan zal er een groot lijden zijn,
zoals er nog nooit is geweest
vanaf het begin van de wereld tot nu toe
en zoals er ook nooit meer zal zijn.
En als die dagen niet verkort zouden worden,
zou geen schepsel gered worden.
Maar omwille van degenen die zijn verkozen
[zij die zich hebben voorbereid]
zullen die dagen verkort worden.’
Mattheüs: 24:21-22

De Amerikaanse president Biden en de Russische president Poetin namen al enkele keren het woord ‘apocalyps’ en zelfs het woord ‘armageddon’ in hun mond, waarbij we moeten bedenken dat een aantal wereldleiders deze begrippen misbruikt om angst te zaaien en zo de duistere agenda wil realiseren. Zoals steeds meer mensen inmiddels wel weten gaat het om het creëren van een nieuwe wereldorde, die via de ‘great reset’ de mensheid wil onderwerpen aan de machten der duisternis en de mens tot slaaf wil maken, ontkoppeld van het Licht en de Liefde, de essentie van universeel Bewustzijn. In voorgaande artikelen hebben we uitgebreid over de nieuwe wereldorde gesproken en in mijn artikel Code Rood (een geactualiseerde heruitgave in Nederlands en Engels in boekvorm is in voorbereiding. Franstalig Code Rouge op deze website), kun je daar meer over lezen. Zonder te willen generaliseren: met nogal wat wereldleiders, presidenten, ministerspresidenten en ministers is tegenwoordig wel iets aan de hand. Wie een beetje onderzoek doet kan dit concluderen. Een aantal van hen is verbonden met grote industriële netwerken, geheime diensten, media, geheime loges, oligarchen met eigen legers. Zeker, er zijn ook goedwillende en oprechte mensen in de politiek, media en andere sectoren van de maatschappij. Maar als ze al voor hun mening durven uit te komen, worden ook zij in toenemende mate beschuldigd van complotdenken of denigrerend weggezet als wappies en verspreiders van nepnieuws. In een aantal gevallen worden zij zelfs geheel ten onrechte beschuldigd van antisemitisme en/of fascisme.
Wordt enerzijds door de Europese ‘Unie’ de Europese vlag verheven boven de nationale vlaggen, anderzijds worden door regeringen en geheime diensten vele ‘valse vlaggen’ uitgezet om de mens op een dwaalspoor te brengen.

Tegengeluid en de macht van de onmacht

Dat aan nogal wat universiteiten het vrije woord (tegengeluid) zo goed als onmogelijk wordt gemaakt, is te lezen in het onthullende boek Tegengeluid van dr.ir. Coen Vermeeren, luchtvaart- en ruimtevaartexpert en voormalig hoofd van het Studium Generale van de Technische Universiteit Delft. In het boek Ben ik wel WOKE genoeg? , onder redactie van freelance historicus Martin Harlaar, wordt door diverse auteurs beschreven hoe onder andere universiteiten steeds meer in de frontlinie komen van de Social Justice War. Hoogleraar klinische psychologie Mattias Desmet beschrijft in zijn boek De psychologie van TOTALITARISME hoe onder andere de ‘woke-cultuur’ oprukt, de privacy steeds meer afkalft en de censuur toeneemt, en in het boek DIC.TO.CRA.TIE (lees ook de recensie op deze site)  van advocaat en interim-bedrijfsjurist Rob van der Well is meer te lezen over de elite en de schijndemocratie. Van voormalig bibliothecaris Erwin Pasmans verschijnt binnenkort zijn nieuwe boek, De macht van de onmacht, waarin hij net als de bovengenoemde auteurs aan de hand van zíjn ervaringen schrijft over hiërarchie, schijndemocratie en censuur. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van zeer wakkere mensen die een tegengeluid geven op velerlei gebied en fundamentele en kritische vragen stellen over wetenschap, spiritualiteit, ethiek en geweten. Ieder van hen is een echte ‘rector magnificus’, een ‘schitterende stuurman’, die licht doet schijnen in de duisternis.

‘Eindstrijd’ en de Bhagavad Gītā
De machtselite tracht op dit moment in een sneltreinvaart via chaos de nieuwe wereldorde te realiseren (ab chao ordo), waarbij een derde wereldoorlog door haar niet wordt uitgesloten. Al in de 19de eeuw spreekt generaal Albert Pike in een brief aan Giuseppe Mazzini, beiden topvrijmetselaar en ingewijd in het luciferianisme (satanisme), over drie wereldoorlogen die noodzakelijk zijn om de nieuwe wereldorde te realiseren. Deze brief staat bekend als ‘Het testament van Satan’. Meer hierover in Code rood. Maar de machtselite beseft niet dat de apocalyptische tijd ook met haar zelf te maken heeft, ja, dat haar nog maar een bepaalde tijd is ‘toegestaan’, wat geschreven staat in de gnostische geschriften. Jezus de Christus sprak eens de woorden: ‘Wie zal in de “eindtijd” nog mijn naam durven uitspreken?’
Juist nu, in deze ‘eindtijd’, vindt de ‘eindstrijd’ plaats. Het is de strijd tegen de ‘archonten in de lucht en de machten van deze wereld’. Deze strijd vereist geestelijke moed, maar vooral een diep vertrouwen in de dragende kracht van het Licht en de Liefde. De ‘eindstrijd’ dient plaats te vinden vanuit de kracht van de geest. Een voorbeeld hiervan is beschreven in de Bhagavad Gītā.

De Bhagavad Gītā leert ons dat pas als Arjuna de leidsels van zijn ‘voertuig’ dat getrokken wordt door ‘vijf paarden’ (zijn ‘lichaam’ verbonden met de ‘vijf zintuigen’) in handen van Krishna geeft, er geen sprake meer is van ‘mijn wil’ geschiede, maar van de ‘kosmische wil’, want Arjuna en zijn medestrijders zijn een instrument geworden in handen van Krishna. Alleen bij zo’n strijd treedt de wet van karma niet in werking.
Het Sanskrietwoord Krishna (Kṛṣṇa) betekent letterlijk ‘donkerblauw’, symbool van de oneindige ruimte van het universum. Krishna kan gezien worden als een manifestatie van universeel Bewustzijn, ‘de Ene’, die op bepaalde momenten in de geschiedenis van de mensheid ingrijpt door de ‘afdaling’ op Aarde van een avatāra (Skr. voor ‘afgedaalde’).
De Bhagavad Gītā, ‘het Lied van de Verhevene’, is het belangrijkste onderdeel van het grote heldendicht Mahābhārata (ca. 500 v. Chr.). Het beschrijft in achttien hoofdstukken de grote strijd tussen de krachten der duisternis (de Kaurava’s) en die van het licht (de Pāndava’s) op het strijdveld Kurukshetra. Het gaat hierbij niet alleen om een uiterlijke strijd die zich in de geschiedenis heeft voltrokken, maar vooral om een innerlijke strijd, die ieder van ons eens zal moeten aangaan om boven de dualiteit van goed en kwaad, ja, boven iedere dualiteit uit te komen om het Ene in zichzelf te realiseren. Een waar mysterie. In logion 22 (twee keer twee!) van Het Evangelie van Thomas zegt Jezus, dat pas als je de ‘de twee een maakt’ je ‘het Rijk’ kunt binnengaan. Het ‘Rijk’, ook vaak ‘het koninkrijk van God’ genoemd, wordt in de Upanishads omschreven als Tat tvam asi: (Dát ben je), non-duaal Bewustzijn.
Dankzij onze reizen naar India raakten Marijke en ik steeds meer doordrongen van de diepe wijsheid van de Bhagavad Gītā. Na de vele contacten met boeddhisten en hindoes, werd mij gevraagd om voor een groep hindoes een uiteenzetting te geven over de Bhagavad Gītā in relatie tot de Christus. Het was een ontroerende en onvergetelijke bijeenkomst, die van de avond tot de vroege ochtend geduurd heeft. Een ontmoeting van hart tot hart.

Het onmetelijke Rijk van het licht

Vanuit de christelijke gnosis gezien sluiten de woorden Tat tvam asi (Dát ben je) volledig aan op het onmetelijke Rijk van het licht, dat ons werkelijke thuis is. We komen uit het Licht en we keren terug naar het Licht, als we het innerlijk pad, gekoppeld aan een geestelijke levenshouding, tot het einde toe bewandelen. Het onmetelijke Rijk van het licht werd door Jezus soms op poëtische wijze ‘de Vader’ genoemd, met wie we ons bewust kunnen verenigen via de weg van ‘de Moeder’, ofwel de materie, die op een dieper niveau geen vaste materie is maar energie, en op een nog dieper niveau leegte, vol potentiële scheppingskracht. Het woord materie is afgeleid van het Latijnse woord materia, waarin het woordje mater (moeder) is verborgen. Het betekent stof of grondstof. In diverse boeken van David Icke, speciaal in De val, met de fraaie ondertitel Wat het is, hoe het werkt en hoe we aan zijn illusies kunnen ontsnappen, is uitvoerig beschreven hoe wij stap voor stap gevangen zijn geraakt in de materie en ons daarmee begonnen te identificeren, waardoor de materie verworden is tot een immense matrix waarin de archonten ons ‘eeuwig als slaaf willen vasthouden’. Het zijn vooral de Nag-Hammadigeschriften die ons duidelijk maken wat er met de mens is gebeurd. In voorgaande artikelen hebben we daar al uitgebreid aandacht aan besteed. Ook in de boeken van dr. Annine van der Meer is daar meer over te lezen, zoals in Maria Magdalena. Poort naar de nieuwe tijd. Wegwijzer naar het Licht, waarin vooral de reizen van Jezus naar India en Engeland en de reizen van Maria Magdalena naar Frankrijk en Engeland centraal staan.
Een aanbevelenswaardig artikel is ‘De werken van de vrouw’  van Marianne van den Dungen, van wie nog niet zo lang geleden het boek Het graalverhaal als pad van de ziel verscheen, waarover ze enkele maanden geleden een lezing gaf en dit in het najaar opnieuw zal doen in Nederland en België. (Info volgt.)

Onzichtbare oorlog tegen de ziel

Democratie is in veel zogenaamde vrije landen steeds meer verworden tot demoncratie. En juist in een demoncratie wil de machtselite via supertechnologie, ontdaan van iedere vorm van ethiek, spiritueel bewustzijn en geweten, de mens ‘transhumaniseren’ en daardoor ontmenselijken door ‘mens en machine’ met elkaar te verbinden, waardoor de ‘cyborg-mens’ ontstaat. De implantatie van chips speelt daarbij een grote rol, reeds beschreven in mijn boek Worden Wij Wakker? Tegelijkertijd rukken de laatste jaren nanotechnologie, robotica, 4G en 5G steeds meer op en controleert Big Brother via geheime diensten, satellieten, camera’s, drones, internet, computers en smartphone zo goed als heel de wereld.
In zeer korte tijd is er een simulatiewereld gecreëerd die door internet, via miljarden aaneenschakelingen van kabels in de zee en op aarde en via satellieten in de lucht, iedereen met elkaar verbindt, wat de verbinding met de energie van de Liefde, het Ene, dé Ene voor velen steeds moeilijker maakt. Innovatieve technologie maakt binnen afzienbare tijd alle kabels overbodig. Naast de zichtbare oorlogen op onze planeet is er een onzichtbare oorlog aan de gang tegen de ziel van de mens, die vele malen gevaarlijker is dan een zichtbare oorlog, omdat de meeste mensen zich laten verleiden door de talloze ‘voordelen’ van innovatieve technologie, waardoor ze niet in staat zijn de grote nadelen ervan te zien.

De bezielde natuur van het dier
Op een van onze reizen in India reden we met een jeep langs een indrukwekkend woud. Aan de rand ervan zagen we plotseling een groep mensapen, voor een antropoloog natuurlijk uiterst interessant. Hoewel de chauffeur van de jeep mij probeerde te overreden om in de jeep te blijven, stapte ik uit en maakte zacht trommelend op mijn borst en het hoofd gebogen een onvergetelijk contact met deze mooie wezens.
Wat doen we dieren veel leed aan, onder andere als proefdier voor wetenschappelijke doeleinden ten behoeve van de voedingsindustrie, farmaceutische en cosmetische producten en de technologie. Wie zijn wij, dat we menen ongebreideld proeven op dieren te mogen doen? Waar is de ethiek in dezen? Het Engelse woord animal bevat het Latijnse woord: anima, dat ziel betekent. Dieren zijn bezielde wezens! Ook zij staan in relatie tot het Licht. 

Brainchip, artificiële intelligentie, 6G en transhumanisme
In de Verenigde Staten is Elon Musk met zijn bedrijf Neuralink (opgericht in 2016) al jaren actief met het ontwikkelen van de brainchip voor mensen: een microchip die in de hersenen geïmplanteerd kan worden om verbonden te worden met een computer en mobiele technologie, zoals de smartphone. De implantatie zal worden uitgevoerd door een robot. De brainchip werkt na de implantatie als een soort brug tussen onze gedachten en de (gecontroleerde) digitale ‘werkelijkheid’. Lange tijd weigerde de gezondheidsautoriteit FDA (Food and Drug Administration) aan Musk toestemming te verlenen tot experimenten op mensen, vanwege onder andere de slechte behandeling en het nodeloos lijden van proefdieren (o.a. van apen).
Om deze bezwaren weg te nemen, wordt door Neuralink vooral de nadruk gelegd op de voordelen voor mensen die bijvoorbeeld verlamd of blind zijn en die door de implantatie van een brainchip weer zouden kunnen lopen en zien via een brein-computerinterface (verbinding van het brein met een computer).
Musk heeft waarschijnlijk nog nooit gehoord van een zekere Jezus, die al meer dan 2000 jaar geleden zonder brainchip blinden weer liet zien, lammen deed lopen, melaatsen genas en doven het gehoor teruggaf (Mt. 11,5) door zijn kosmische Liefde en de kracht van de geest, zonder enig voorafgaand experiment op dieren, wat vanuit een materialistische visie onmogelijk is.
Edoch, na een geslaagd experiment op mensapen met ‘verrassende resultaten’, gaf de FDA eind mei 2023 plotseling toestemming om proeven op mensen te mogen uitvoeren, die zich wel vrijwillig dienen aan te melden. (Musk als eerste?) Het uiteindelijke doel van Musk is ‘het menselijk brein laten versmelten met artificiële intelligentie. (…) Neuralink gaat niet ineens je brein overnemen. Het gaat gewoon een hele tijd duren. En je zal het zien aankomen’, zei hij in 2019 tijdens een door Neuralink georganiseerd evenement.

Gecombineerd met het door Microsoft (Bill Gates) op 25 juni 2004 verworven Patent US 6,754, 472 B1), dat het menselijk lichaam gebruikt mag worden als een ‘geleidend medium’ (bijv. voor het overbrengen van digitale gegevens), is dit een zeer zorgwekkend scenario. Dat Bill Gates als grootste sponsor en daardoor de feitelijke eigenaar van de Wereldgezondheidsorganisatie (de WHO) bepalend is voor onze ‘gezondheid’, hebben we al ervaren tijdens de beperkende maatregelen en experimentele injecties tijdens de Covid-19 pandemie, waarvan de negatieve gevolgen steeds meer zichtbaar worden. Voeg daarbij de razendsnelle ontwikkeling van artificiële intelligentie, robotica en de al vergevorderde draadloze 6G-technologie, die via de geïmplanteerde brainchip de mens in een ‘wandelende antenne’ verandert zodat hij volkomen bestuurd kan worden en waarbij de vrije wil wordt uitgeschakeld, dan is het voor mij duidelijk dat er achter de plannen van een aantal multimiljardairs een duister scenario schuilgaat, dat het daglicht niet verdragen kan. Multimiljardairs als Elon Musk en Bill Gates onderhouden tevens zeer goede contacten met Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van het World Economic Forum (WEF), die al jaren openlijk spreekt over the great reset, gekoppeld aan de transhumanistische ideologie van Ray Kurzweil, Noah Yuval Harari en vele anderen. (Lezing van Marcel.Messing TU Delft ‘Op weg naar de cyborg? Transhumanisme en ethiek’, d.d. 9 mei 2016  ).
Over een aantal multimiljardairs die zich voorbereiden op de naderende Event, ‘de grote gebeurtenis’ ofwel volledige ineenstorting van de ‘oude wereldorde’, vooral hoe zijzelf dit apocalyptische gebeuren kunnen overleven, is meer te lezen in het boek Survival of the Richest van Douglas Rushkoff. ‘Het koloniseren van de ruimte’ staat bij hen, met name bij Elon Musk, centraal: het bewoonbaar maken van de maan (bijplaneet van de Aarde) of een planeet als Mars, in de mythologie bekend als de ‘oorlogsplaneet’, die in relatie staat tot ‘een oorlog die in de hemelen uitbrak’ waar Boek Enoch en diverse Bijbelteksten over spreken.

Totale controle over de mens
De geïmplanteerde brainchip is de ultieme poging om straks op grote schaal totale controle over de mens te krijgen en hem volledig tot slaaf te maken, al in 2006 beschreven in mijn boek Worden Wij Wakker?
In Boek Apocalyps is hier al uitdrukkelijk voor gewaarschuwd. Ben ik te wantrouwend? ‘Onderzoek alles en behoud het goede.’ (Jezus)
En wat de artificiële intelligentie (AI) betreft, waarvan Elon Musk gebruik wil maken in verband met de brainchip: een aantal topwetenschappers, ook uit de AI-wereld, waarschuwden nog onlangs voor de grote gevaren die verbonden zijn met de razendsnelle ontwikkeling van AI. Wisten we dat niet al eerder? AI is al zo nadrukkelijk aanwezig in ons dagelijks leven, dat het volgens mij niet meer terug te dringen is, tenzij door massale weigering en dat zie ik niet zo gauw gebeuren. Een uiterst kritische houding ten opzichte van de smartphone, gekoppeld aan de uitermate geavanceerde AI-technologie, lijkt me meer dan noodzakelijk, niet alleen vanwege de controle maar ook vanwege de verslavende werking en de negatieve gevolgen van het veelvuldig gebruik ervan, waarvan de gevolgen steeds meer naar buiten beginnen te komen. Een reden om de smartphone regelmatig, vooral ’s nachts, veilig op te bergen? Of misschien nog radicaler: definitief van de hand te doen? Maar zoals altijd geldt ook hier: ‘Onderzoek alles en behoud het goede.’
Het woord ‘artificieel’ betekent ‘kunstmatig’, ‘op onnatuurlijke, door kunstgrepen verkregen wijze’. Bijna alle supertechnologie is gebaseerd op imitatie van het Licht en is daardoor in staat een (digitale) imitatiewereld te creëren, een namaakschepping, ofwel een matrix, waarin ‘getranshumaniseerde’ mensen het Licht en de Liefde niet meer kunnen ontvangen, zodat het ware thuis van de oorspronkelijke mens, ‘het Rijk van het licht’, vergeten wordt.

Lithiumbatterijen en de great reset
Elon Musk is overigens een van de vele ‘grote ondernemers’ die recentelijk door president Macron (voormalig topbankier bij Rothschild) in Versailles werd uitgenodigd met de bedoeling om in de zeer nabije toekomst via zijn internationale bedrijven bij te dragen tot de ‘reïndustrialisatie’ van Frankrijk, onderdeel van de great reset. Waaruit deze bijdrage precies bestaat is (nog) niet bekend. In ieder geval zou op deze wijze snel een wezenlijke bijdrage geleverd kunnen worden aan ‘ecologie en schone energie’, zoals het heet. Met Taiwan is al afgesproken om binnen enkele jaren een supergrote fabriek klaar te hebben in het departement Pas-de-Calais, waarin vooral lithiumbatterijen zullen worden geproduceerd voor elektrische voertuigen. Daarnaast wil het mijnbouwbedrijf Imerys in 2027 in de gemeente Beauvoir in de Allier (Auvergne) lithium gaan ontginnen, de noodzakelijke grondstof voor herlaadbare batterijen in elektrische voertuigen. Bij maximale capaciteit zou de productie kunnen oplopen tot ongeveer 700.000 batterijen per jaar en wordt het een van de grootste lithiummijnen in Europa, primair bedoeld voor de Franse en Europese auto-industrie. Een ‘waar geschenk’ voor Europa. Dat China niet blij is met deze ontwikkelingen in Europa, zal niemand verbazen. Het is namelijk de grootste leverancier ter wereld van producten die het energierad draaiend houdt en leverancier nummer 1 van lithium.
Dat lithiummijnen omstreden zijn, is inmiddels wel bekend. Zowel in Portugal als Servië heeft de lithiumindustrie tot vele protesten geleid. Dat lithium overigens ook als ‘geleider’ in de brainchip zit, is wellicht minder bekend.

Hoe lang nog laten we met ons sollen? Hoe lang nog blijven we geloven in de CO2-leugen, terwijl we tientallen jaren geleden wereldwijd al bijna gratis schone energie hadden kunnen hebben, mede dankzij de ontdekkingen van de geniale Nicola Tesla. Triest genoeg werd hij door de machtselite op velerlei wijze tegengewerkt, werd zijn laboratorium in brand gestoken en werd hij met zijn leven bedreigd als hij niet voor haar zou werken. Onlangs nog verscheen van de getalenteerde jonge schrijver Karsten van Asdonk een heldere uiteenzetting over vrije energie in zijn boek Overvloed. Introductie in vrije energie.

Geen vrije wil en geen keuzemogelijkheid?
Dat op grond van materialistische argumenten en experimenten de vrije wil en de mogelijkheid tot vrije keuze door bijvoorbeeld hersenspecialist Dick Swaab en filosoof Sam Harris ontkend worden, krijgt nauwelijks verzet vanuit wetenschappelijke en filosofische kringen. De vrije wil en de mogelijkheid tot het maken van een keuze behoren tot het hoogste geschenk dat de mens ontvangen heeft, waarbij de wet van oorzaak en gevolg (karma) als correctie optreedt. Jezus zei: ‘Wat je zaait zul je oogsten’ en de Boeddha onderrichtte in de Dhammapada dat elke daad, heilzaam (Pali: kuśula) of onheilzaam (Pali: akuśula), altijd een gevolg heeft, door hem als volgt geformuleerd: ‘Zoals een kalf uit duizend koeien steeds zijn moeder terugvindt, zo vindt de daad altijd de dader.’ Dankzij de vrije wil en de keuzemogelijkheid kan de mens in vrijheid, die weliswaar door onheilzame gedachten, woorden en daden wordt ingeperkt, tot de ultieme bevrijding komen. Door ervaring op te doen in de zoektocht naar het wezenlijk-zijn, kan de mens uiteindelijk tot ‘keuzeloos gewaarzijn’ komen, ‘de twee een maken’ en ‘het binnenste gelijkmaken aan het buitenste’ waardoor alle dualiteit wordt overstegen en het ‘Rijk van het licht’ (non-duaal of universeel Bewustzijn) gerealiseerd wordt.

De weg naar binnen

Het is de allerhoogste tijd dat we onze geestelijke kracht aanwenden om tot het inzicht te komen dat onze spirituele evolutie, vooral door de pijlsnelle technologische ontwikkelingen, ernstig bedreigd wordt. Wellicht is het beter om in onze tijd niet van ‘pijlsnelle’ ontwikkelingen te spreken, maar van ontwikkelingen die zich met bijna hypersonische snelheid afspelen.
Hoe lang zal het nog duren dat zij die het levensgevaarlijke spel van de machtselite naar buiten brengen steeds weer beschuldigd worden van verspreiding van nepnieuws? Is het geweten van velen, inclusief van een aantal geheime agenten, al zo ver dichtgeslibd dat woorden als ethiek in de afvalbak van onze ondergaande beschaving worden gedeponeerd? Waar is het besef dat de ultieme bevrijding niets, maar dan ook helemaal niets te maken heeft met ‘kolonisering van de ruimte’?
Hoe lang nog kan de machtselite informatie over het thema ‘buitenaards’ voor ons verborgen houden?
Hoe lang nog zal de mens zich in opperste verblinding gevangen laten zetten in de zichtbare, dualistische ‘materiële’ wereld, waardoor hij vergeten is dat het ‘koninkrijk van God’ (non-duaal of universeel Bewustzijn) ‘nader is dan handen en voeten’, verborgen in zijn hart! De weg tot de ultieme bevrijding is de weg naar binnen, via het hart.

Hart en brein in relatie tot het dogma van het materialisme
Lange tijd was de heersende idee dat de materie of de stof begin- en eindoorzaak is van al wat bestaat. Door de ontdekkingen van de fysica en vooral van de kwantumfysica is dit dogma opengebroken.
Alles is met alles verbonden, vormt één geheel. De basis daarvan is Bewustzijn, zonder begin en zonder einde, stralend van eindeloos Licht en eindeloze Liefde. Einstein wist dit al. In zijn boek Waarom materialisme totale onzin is van computerwetenschapper en filosoof Bernardo Kastrup, die zich vooral bezighoudt met de ‘filosofie van de Geest’, beschrijft de auteur op overtuigende wijze dat het dogma van het materialisme achterhaald is. De bekende bioloog Rupert Sheldrake zegt van dit boek: ‘Het is van eminent belang dat dit boek wijd verspreid wordt.’ Rupert en ik mochten elkaar op een cruciaal moment in de tijd ontmoeten, waarbij een diepgaand gesprek over de katharen centraal stond.
Dat hersenonderzoeker Dick Swaab nog steeds blijft geloven dat we ‘ons brein’ zijn, zoals hij in zijn boek Wij zijn ons brein. Van baarmoeder tot Alzheimer beweert, is gebaseerd op het dogma dat alles te herleiden is tot materialisme, een achterhaald standpunt. Het brein is verdeeld in een linker- en een rechterhersenhelft. De rechterhersenhelft, dat deel van de hersenen waardoor bewustzijn zich onder andere als creativiteit en intuïtie kan manifesteren, is al eeuwen door de ratio, de linkerhersenhelft, onderdrukt.
Steeds meer breekt het besef door hoe belangrijk juist het hart is. Jaren geleden heeft onder andere cardioloog Pim van Lommel dit aangetoond in zijn wereldwijd verspreide boek Eindeloos bewustzijn, na grondig praktijkonderzoek en talloze gesprekken met patiënten over hun bijna-doodervaring. Het hart heeft een intense uitstraling, duizenden keren krachtiger dan die van de hersenen, concludeerde de auteur. Ook wij mochten elkaar op een cruciaal punt in de tijd ontmoeten en van gedachte wisselen.
Jezus zei niet voor niets: ‘Waar uw hart is, is de wijsheid.’ De vele heilighart beelden in kerken en kloosters verwijzen hiernaar.

Katharen: weven van het lichtlichaam
Het hart is niet alleen een holle spier ter grootte van een gebalde vuist die als een pomp het circulatieproces van het bloed in het lichaam gaande houdt, maar ook een onstoffelijk orgaan. Shakespeare zei al dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij kunnen zien.
De katharen kenden evenals de Essenen de geheimen van het hart. Ze wisten hoe het lichtlichaam geweven kon worden vanuit wat zij noemden de ‘godsvonk’, die zich bevindt in de top van de rechterhartkamer, door hen ‘de schatkamer van het licht’ genoemd. Daarom werden ze ook wel tisseurs (wevers) genoemd. De ‘godsvonk’ is de lichtkracht van de innerlijke Christos, die geactiveerd kan worden door een ethisch en moreel leven te leiden, verbonden met het Licht, waardoor het lichtlichaam geweven kan worden. Door dit transformatie- en transfiguratieproces sterft de ‘oude mens’ vóór de fysieke dood en staat de ‘nieuwe mens’, de lichtmens, op uit zijn ‘graf’, symbool van het lichaam, waar de meeste mensen zich mee identificeren. Als het lichtlichaam geweven is, kan de ‘nieuwe mens’ definitief terugkeren naar ‘het huis van de Vader’, het Rijk van het licht en de liefde waar we vandaan komen.
In de gnosis, de kennis van de essentie van het leven, wordt gesproken over ‘de besnijdenis van het hart’ of ‘de besnijdenis in de geest’, in tegenstelling tot de fysieke besnijdenis bij het Joodse volk.
In logion 53 van Het Evangelie van Thomas zegt Jezus tegen zijn discipelen dat het niet om de fysieke besnijdenis gaat, maar om de ‘besnijdenis in de geest’.
De katharen, die op de hoogte waren van Het evangelie van Thomas, gaven de gnosis, met name hun kennis van het transfiguratieproces, de bouche à oreille (van mond tot mond) door. En het is nu juist dít unieke gebeuren dat de machtselite via transhumanisme op alle mogelijke manieren tracht te verhinderen, ja, kapot te maken.

En de jongeren dan?

Talloze jongeren verkeren in grote problemen. Ze vinden meestal geen antwoorden op hun levensvragen, verdoven vaak hun geest met drugs en/of drank of trachten op een andere wijze weg te vluchten uit deze wereld, waarin mededogen en liefde niet langer centraal staan. Op zoek naar antwoorden waarom de wereld eruitziet zoals ze eruitziet en wat de betekenis is van het leven, hún leven, raken velen in een depressie en zien het leven soms niet meer zitten. Hun geestelijke nood is groot en helaas hebben nogal wat ‘volwassenen’ dit niet eens in de gaten, worden opgeslorpt door hun activiteiten of lopen zelf met allerlei vragen rond. Veel jongeren krijgen nauwelijks enige spirituele begeleiding, terwijl ze diep van binnen aanvoelen dat er zeer ingrijpende veranderingen aan de gang zijn. Juist voor hen is het van belang dat ouderen bij wie een geestelijke levenshouding centraal staat hun de hand reiken en trachten te begeleiden, hen bij elkaar brengen en te wijzen op de weg naar binnen.
Gelukkig zijn er ook jongeren die op de hoogte zijn van wat er aan de gang is in de wereld en die over een innerlijke kracht beschikken, waardoor ze een wegwijzer voor andere jongeren kunnen zijn. Zij kunnen hen aansporen en mobiliseren om bijvoorbeeld regelmatig bij elkaar te komen en de essentiële dingen van het leven te bespreken (zonder smartphone!). Wat let je om zo’n bijeenkomst te openen en te sluiten met een mooie spirituele tekst of meditatie naar eigen inzicht? Om de beurt kan een jongere een tekst uitzoeken of zelf een tekst schrijven. Een andere mogelijkheid is dat ouders die zich grote zorgen maken over de naderende toekomst, met name met betrekking tot hun kinderen, dit in overleg met hen en met andere ouders en jongeren bespreken en daar mogelijke conclusies aan verbinden. Ga in gesprek met elkaar, spreek uit wat je dwarszit, wat je gevoelens zijn, wat je denkt, verwacht en hoopt. En nogmaals, tracht vooral een geestelijke levenshouding centraal te stellen in je leven, los van religieuze dogma’s, zodat je angsten fundamenteel kunnen verdwijnen. Want ‘waar twee of meer samenkomen in naam van het Ene’ is het Licht ten volle werkzaam. Op deze site kun je vele spirituele teksten, gedichten en artikelen vinden, maar vergeet vooral niet je eigen creativiteit. Wacht er niet te lang mee. Onderzoek vooral wat je zelf kunt doen in deze beslissende overgangstijd. Ieder mens die een beetje wakker is beschikt over geestelijke kracht en is tot veel meer in staat dan hij/zij vaak zelf vermoedt. Besef ook dat je het recht hebt om in bepaalde situaties ‘nee’ te zeggen en dat het soms heel goed werkt om op georganiseerde en waardige wijze je standpunten te laten horen waar het gaat om onrecht, geweld, schadelijke technologische ontwikkelingen, het ontbreken van enig ethisch besef, enzovoorts. Maak eventueel een podcast met elkaar, richt een jongerenblad op… Frisse ideeën ontspringen als voorjaarsbloesem aan de boom van intuïtie en creativiteit!

Word vooral niet moedeloos en nogmaals, steun elkaar! De poëtische tekst ‘Als broeder tegen broeder opstaat’ mag hopelijk een steun voor je zijn. Kijk eventueel ook de video van de lezing ‘De dharma, de kosmische wet’.

Een bijzonder initiatief met betrekking tot jongeren is genomen door classicus en voormalig burgemeester Peter Vereecke, die in België al jaren talloze mensen bijeenbrengt om hen onder andere via lezingen, muziek en theater op de hoogte te brengen van wat zich in de wereld afspeelt, waarbij nimmer de spirituele zijde vergeten wordt. Hij schreef het zeer toegankelijke boekje Peter in Wonderland. Een klein boekje over een groot plan, waarin hij op speelse en soms humoristische wijze zijn eigen zoektocht beschrijft, totdat hij op een immens ‘leugenpaleis’ stuitte en zich bewust werd van wat zich achter het wereldtoneel afspeelt.
Peter Vereecke zal vanaf dit najaar trachten meer jongeren met jong en oud in contact te brengen. Zo nodigde hij nog niet zo lang geleden Karsten van Asdonk uit om in België een lezing te geven naar aanleiding van zijn boek over vrije energie. Meer informatie is te verkrijgen via [email protected].

De waarheid kun je nimmer doden
Apocalyps is ook de tijd waarin het Licht zal ingrijpen. Hoewel niemand ‘dag noch uur’ weet is dit een zekerheid die we innerlijk, vanuit ons hart, kunnen verstaan. De talloze leugens zullen de komende tijd nog luider ‘van de daken afgeroepen worden’, zoals de Christus voorzegd heeft.
Al in de vijfde eeuw voor Christus was het de moedige Griekse filosoof en waarheidsstrijder Socrates, zoon van een beeldhouwer en een vroedvrouw, die liever stierf dan verraad te plegen aan de waarheid. Hij werd onder meer beschuldigd van het ‘bederven van de jeugd’. Dit ‘bederven’ was in wezen een ‘wakker maken’ van talloze jongeren, zodat ook zij konden inzien hoe de gecorrumpeerde Griekse staat functioneerde. Hij werd voor de keuze gesteld om ‘vrijwillig’ in ballingschap te gaan of om de gifbeker te drinken, die onherroepelijk tot zijn dood zou leiden. ‘Vrijwillig’ in ballingschap gaan was voor hem geen optie, zodat hij veroordeeld werd tot het drinken van de gifbeker. In alle rust, de dood niet vrezend, dronk hij de beker tot de bodem toe leeg. Al stervende sprak hij de onvergetelijke woorden: ‘Socrates kun je doden, de waarheid nimmer.’ Socrates wist van binnenuit dat het Licht de alles omvattende en dragende kracht is van alle leven. Hij luisterde altijd naar zijn innerlijke stem, wat waarachtig denken en handelen teweegbrengt. Behalve Plato, leerling van Socrates, werden talloze filosofen, tot de dag van vandaag, beïnvloed door het heldhaftig gedrag en de diepgaande kennis van Socrates. Socrates zelf heeft niets geschreven, maar zijn directe kennis werd door tijdgenoten als Xenophon opgeschreven in zijn Memorabilia (Herinneringen) en in de vele Dialogen van Plato.
Het woord ‘filosofie’ is een samenstelling van twee Griekse woorden, namelijk van het Griekse werkwoord phileo (liefhebben, beminnen) en sophia (wijsheid).
Een filosoof is hij/zij die uit liefde voor de waarheid door praktische ervaring tot (levens)wijsheid is gekomen. Dat is niet afhankelijk van een academische graad, maar wordt verkregen door diep inzicht in het leven. Dit inzicht heeft te maken met het feit dat we alleen maar tot onszelf hoeven in te keren om vrij te komen van de schaduwbeelden van deze wereld (de matrix) en het innerlijk licht te ontdekken en te ervaren. Dit is prachtig verwoord door Plato in de mythe van de grot. Daarin beschrijft hij hoe een aantal mensen met hun rug afgewend van het licht in een grot zitten en diep overtuigd zijn van de ‘realiteit’ van de schaduwbeelden die door het licht via de ingang van de grot op de muur geprojecteerd worden.
Laten we nimmer, nimmer het Licht vergeten! Ook al zijn het nu duistere tijden.

© Marcel Messing, juni 2023

Related artikelen