Marcel Messing

Vecht niet voor vrede, ben vrede Deel 2

Vecht niet voor vrede, ben vrede Deel 2

Lijst van Aanbeveling

Vecht niet voor vrede, ben vrede Deel 2

Door Marianne van den Dungen  
Deel 1 lezen… 

In dit tweede deel ga ik dieper in op het verschil tussen wetten en de innerlijke moraal. Om werkelijk te handelen vanuit ons innerlijke weten zullen we het kwaad moeten kennen zodat we een eigen standpunt in kunnen nemen. Vooral in verontrustende tijden is de kans op ontwaken levensgroot aanwezig. Wat kunnen we doen als we dit kwaad doorzien hebben en wat betekent het geweldloos te zijn?

Niet geweld, maar het goede vernietigt het kwaad.
Leo Tolstoj

Wetten of moraal
Het vijfde gebod van Jahweh werd gebeiteld op stenen tafelen:
‘Gij zult niet doden’. (Exodus 20: 13)

We maken een uitstapje naar het Oude Testament.
Jahweh voerde met zijn uitverkoren volk voortdurend oorlog en veroorzaakte de dood van talloze mensen. Een van de bekendste is de strijd om Jericho. Daar werden zonder pardon alle mensen, ook vrouwen en kinderen afgeslacht en alle goud en zilver moesten naar Jahwes heiligdom worden gebracht.
Jahweh en zijn volk houden zich niet aan het vijfde gebod.
Voor wie geldt dit gebod of deze wet dan wel?
Is Jahweh er alleen voor de uitverkorenen? Stellen alle andere mensen niets voor?
En wat moet Jahweh met goud en zilver?
Wat is dit voor een god?
Is het niet verbijsterend om dit te lezen?
Allemaal vragen die ik mijzelf stelde tijdens het lezen van deze tekst in het Oude Testament.
En Jericho is niet de enige oorlog want in het OT staan ongeveer 40 oorlogen vermeld waarin Jahweh en zijn uitverkoren volk ten strijde trekken.
Een gebod als ‘Gij zult niet doden’ heeft geen enkele waarde wanneer Jahweh zelf voortdurend dood veroorzaakt en mensen slacht-offert. Dit woord gaat over afslachten en offeren. Mijn vraag is aan wie worden de doden geofferd…?

Wetten worden uitgevaardigd om een volk richtlijnen te geven over gedrag, niets mis mee. Maar wetten worden vooral nageleefd op straffe van. Opgelegde straffen kunnen bestaan uit boetes en/of gevangenisstraf. Wetten zijn nodig om een samenleving te sturen en zijn bovendien een middel tot het doorvoeren van gehoorzaamheid. Machten hebben graag gehoorzame mensen.

Volgzaamheid is de voorwaarde richting een totalitaire staat
en angst is de voorwaarde tot volgzaamheid.
John W. Whitehead

Moraal is iets heel anders, moraal komt vanuit het innerlijk van de mens.
‘Gij zult niet doden’, kan vanuit inzicht en bewustzijn veranderen in: ‘Ik wens niet meer te doden’.
Dat kan over mensen, dieren en alle levende wezens gaan.
Groei in bewustzijn leert ons luisteren naar onze innerlijke stem, ons ge-weten, een weten dat vanuit het hart komt en goedheid vertegenwoordigt. Wanneer we ons ervan bewust zijn dat we, wanneer we ons in de strijd storten, dood en verdriet veroorzaken en herkennen dat alles uiteindelijk effect heeft op onszelf en allen om ons heen, gaan we dat niet meer doen.

Wat we doen en hoe we handelen, keert immers bij ons terug. We worden ons ervan bewust dat dit de oorzaak is van het voortrollen van het rad van karma. We weten dat iedere handeling gevolgen zal hebben en de daad uiteindelijk altijd de dader terugvindt. Ook degenen die aanzetten tot het doden van anderen veroorzaken groot lijden waarvan zij eens gevolgen zullen moeten dragen.
Alle vormen van geweld leveren trauma’s op, zowel het doden als gedood worden, zeker als het op gewelddadige wijze plaatsvindt. De band tussen de doder en de gedode wordt door trauma gesmeed. Met die trauma’s worden we opnieuw geboren. Zo draait het rad door tot we werkelijk tot inzicht en inkeer komen en anders gaan leven en denken.

Dood niet.
Probeer te voorkomen dat anderen doden
en probeer alle mogelijke middelen te vinden
om het leven te beschermen en oorlog te voorkomen.

Thich Nhât Hanh

Je weet diep van binnen heel goed wanneer je een juiste beslissing genomen hebt door een gevoel van vrede in je hart. Innerlijk weet je ook heel goed wat goed is en wat niet, dat kan niemand anders voor jou bepalen. Stop dus met te luisteren naar wat de wereld je zegt dat je moet doen, luister naar je hart, blijf daar trouw aan.

Sta niet toe dat anderen jouw pad bepalen.
Jouw pad is van jou alleen.
Anderen kunnen met je oplopen maar niemand kan jouw pad voor je gaan.
Accepteer wie je bent en aanvaard je daden.
Ben baas over je eigen gedachten.
Spreek je uit over onrecht, en bied waar nodig excuses aan.
Ben je bewust van jouw weg.
Daarvoor is het nodig jezelf te kennen, van binnen en buiten.
Anoniem

Zie het onder ogen
Fred Theunissen
, auteur van ‘Hemel onder Vuur’ schrijft naar aanleiding van de opmerking:
‘Alles waar je aandacht aan schenkt, groeit’:
‘Wegkijken bij iets negatiefs geeft dat negatieve juist alle ruimte om te groeien. Het vindt dan geen obstakels meer op zijn weg. Bovendien ontneem je jezelf als wegkijker de kans om het negatieve van dichtbij te onderzoeken en op grond daarvan goed af te wegen hoe je erop zal reageren. Ook dat maakt het negatieve sterker en jou zwakker. Stilstaan bij het negatieve is iets anders dan je erin mee laten zuigen. Om dat te voorkomen is enige distantie vereist. Dat is mogelijk als je vanuit een hoger perspectief naar het negatieve kijkt. Ik noem dit een metastandpunt. Het is dan alsof je op een berg staat, buiten het bereik van alle woelingen en emoties. Maar je signaleert ze wel’.

Robin de Ruiter schrijft in ‘ontsluierd, De komst van de Nieuwe Wereldorde’:
‘Men vergeet vaak dat de elite achter de schermen het menselijk gedrag, hun passies en angsten, grondig bestudeert. Ze weten hoe wij denken en reageren op bepaalde situaties en hoe ze ons kunnen sturen. […] De vestiging van een werelddictatuur zal gepaard gaan met hard ingrijpen en veel geweld. Iets dat resoluut orde op zaken stelt. Vergeet niet dat kort voor het tot stand komen van de Nieuwe Wereldorde een periode van anarchie gepland staat. Ze weten precies wat ze doen. Ze zijn zich er volledig van bewust dat hun beleid sociale onrust en rellen zal veroorzaken. Bovendien is het goed mogelijk dat het ontwaken van de bevolking wordt gestuurd en gebruikt om een periode van anarchie te creëren, om vervolgens alle tegenstanders van de Nieuwe Wereldorde in één keer met rigoureus militair geweld te vernietigen. Het is zeer waarschijnlijk dat het aanmoedigen of aanzetten tot geweld door verschillende groepen precies volgens plan verloopt. Daarom moet iedereen op zijn hoede zijn voor elke vorm van geweld en anarchie. Dat is namelijk precies wat er van ons wordt verwacht.
Geweld tegen de overheid dient absoluut te worden voorkomen. Laat u er niet toe verleiden. Geweldloos verzet tegen de overheid bestaat uit verzet zonder geweld of wapens, door daden als het je onthouden van medewerking ofwel burgerlijke ongehoorzaamheid, boycots, stakingen en publicitaire acties’.

Wetiko, kiezen voor niet meedoen
We hebben als mens een keuze, we hoeven geen medewerking te verlenen aan acties waar we het niet mee eens zijn. Dat is een nieuwe weg, geen gemakkelijke weg als je hem nog niet kent of beheerst. Maar we kunnen oefenen in het klein, proberen vooroordelen los te laten, niet meedoen met roddel of andere agressieve handelingen.
Wat en hoe wij denken is voornamelijk gevormd in onze jeugd door opvoeding, cultuur, godsdienst en scholing. Het is een grote stap naar onze eigen wijsheid wanneer we onze gedachten gaan onderzoeken.
Probeer eens open te kijken naar wat je denkt en waarom je iets denkt. Zijn daar geldige redenen voor of kan het ook anders zijn. Zelfstandig denken is een groot goed, durf je te verdiepen in nieuwe inzichten en de oude los te laten.

Er leeft een psychospirituele ziekte in de mensenziel, die de mogelijkheid biedt onszelf als ras te vernietigen of ons wakker te maken, de uitkomst zal afhangen van ons inzicht en of we herkennen wat het ons onthult.
Paul Levi, schrijver van ‘Dispelling Wetiko, Breaking the Spell of Evil’.

Inheemse volkeren hebben de sporen van dit virus vele eeuwen gevolgd en noemen het ‘wetiko’ een woord uit de Cree taal (windigo in de Ojibwa taal en wintiko in het Powhatan), een term die verwijst naar een kwaadaardige mens of geest die anderen terroriseert met zijn snode plannen en daden.
Paul Levi

David Icke schrijft in ‘Percepties van een vrijdenker’ over Wetiko, de archontische macht (die de elite aanstuurt) en ons gevangen houdt en over de weg tot bevrijding.
Hieronder zijn een aantal van zijn uitspraken op een vrije manier in het kort samengevoegd:
‘We zitten letterlijk in het lichaam van het beest. Maar dat betekent niet dat het ons hoeft te beheersen. We hebben allemaal de kracht om deze Wetiko-invloed te overwinnen en de Cult weet dat. Ik betwijfel of ze nog wel lekker slapen nu ze dat weet.
Het is Wetiko’s ergste nachtmerrie dat het menselijke bewustzijn zich uitbreidt tot buiten de simulatie (matrix) waarin we leven. Alles is erop gericht dat te verhinderen middels controle over de informatie die tot ons komt en die de mensheid in een vijf-zintuigelijke slavernij houdt.
Degenen die de bubbel van de vijf-zintuiglijke wereld hebben doorbroken , weten precies wat ik bedoel en de ontsnapping uit deze gevangenis van perceptie staat voor iedereen open wanneer hij of zij die keuze maakt.
Waarom wil Wetiko mensen in een voortdurende staat van angst houden?
Wetiko zelf is angst en het is panisch voor de liefde. Zoals kwaad de afwezigheid van liefde is, zo is liefde de afwezigheid van angst. Wetiko brengt angst in de wereld, angst is de val en houdt de mens in lage frequenties.
Als vechten een fysiek gevecht betekent, spelen we mee in Wetiko’s spel en trappen we in zijn val. Het wil dat we kwaad en agressief worden en dat we onze haat richten op de vijand die we denken te moeten bevechten.
Elke oorlog, elke veldslag, elk conflict is uitgevochten met Wetiko aan het hoofd van beide partijen. Wetiko wil vechten, overal en nergens. Wetiko strijdt tegen Wetiko, en Wetiko slaat Wetiko terug.
Alle oorlogen zijn Wetiko, alle genocide is Wetiko, alle honger door de eeuwen heen in een wereld van overvloed is Wetiko.
Je kunt dit spel van Wetico ontmaskeren zoals ik dagelijks doe, maar ik haat ze niet. Ik weiger hen te haten, dat is wat ze willen. Wat je haat dat word je, je wordt dezelfde haat.
Degenen die door Wetiko bezeten en beïnvloed zijn, weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Wetiko wil een gevecht en dat moeten we het niet geven.  Wat het boven alles nodig heeft is onze medewerking en die moeten we het niet geven.
U eist dat Wetiko’s anders handelen? Nou dat gaan ze niet doen, of wel soms? Het zijn immers Wetiko’s.
We moeten hen de middelen ontnemen die hen het handelen mogelijk maken. En dat is onze medewerking. We kunnen ons omkeren en weglopen. Met weglopen bedoel ik dat we ons losmaken van Wetiko. We werken niet langer mee aan zijn tirannie.[…]
Vrijdenkers weten dat kalmte de plaats is waar wijsheid vandaan komt. Er is geen wijsheid te vinden in woede. Kalmte is geen zwakte. Zeg gewoonweg nee’.

Gisteren gehoorzaamden we koningen en bogen we onze hoofden voor keizers.
Maar vandaag knielen we enkel voor de waarheid,
volgen we alleen de schoonheid en gehoorzamen we enkel de liefde.
Kahlil Gibran

David Icke vervolgt:
‘Nee’, betekent dat ik niet meedoe. Meer volume: ‘NEEEE’, versterkt het niet. Je doet het gewoon niet. Keer je om en doe niet mee.
Wetiko kan het hart niet binnendringen en dat is waar de meeste mensen die zich bijvoorbeeld hebben verzet tegen de corona maatregelen hun kracht in vinden. Het is het hart dat hen in staat stelt de waarheid door de leugens heen te zien en ervoor op te staan. Wanneer wij onze geest en bovenal ons hart openen voor het Veld van oneindigheid, hebben we een navigatiemiddel dat ons een verruimd perspectief geeft, een routekaart die ons de weg wijst.
De kracht van Liefde met haar krachtige ‘Nee’ zal Wetiko van de aarde vegen. Wetiko en de cult weten dat. Ze willen alleen niet dat wij dat weten.
Ons hart is het voornaamste doelwit van Wetiko en dus moet dat het antwoord zijn op Wetiko.
De tijd is gekomen om het hart te ontketenen en de angst en wanhoop van Wetiko weg te vegen.
Vanuit het hart kunnen we samenkomen in wederzijdse steun en deze Wetiko wereld transformeren. Wij zijn ons hart dat deel uitmaakt van één hart, het oneindige hart, en het wacht geduldig op bevrijding’. Liefde in haar ware betekenis kent geen angst en als uitdrukking van het Ene behandelt het allen als één. Oneindige liefde, liefde zonder voorwaarden, gaat naar de kern van het zijn. Oneindig uitgedrukte liefde is het weten dat alles één is en dat de snel voorbijgaande ervaring van afgescheidenheid een tijdelijke ervaring is. Je kunt je niet losmaken van de Eenheid. Als we ons hart openen, de sluisdeuren van de geest openzetten, en onze zelfidentiteit herdefiniëren, gebeuren er verbazingwekkende dingen. Bewustzijn breidt zich uit wanneer het ware zelf wordt herkend als oneindig bewustzijn. Er is dan eenheid, geen verdeeldheid… Eén menselijke familie, Eén hart’.

Jezus zei:
“Het goede is voorbestemd om tot aanschijn te komen;
gezegend hij door wie het verschijnt.
Het kwade is ook bestemd om plaats te vinden;
wee degene door wie dat komt”.

Agrapha, Jezus-woorden (Uit: Het grote boek der apocriefen)

De manier om het kwaad te ‘verslaan’ is niet te proberen het te vernietigen (want dan, door het spel van het kwaad te spelen, hebben we al verloren) maar eerder, de onkwetsbare plaats in onszelf te vinden waar het kwaad niet in staat is ons te verslaan. Dit is om onze strijd met het kwaad werkelijk te ‘winnen’.
Paul Levi

Marcel Messing schrijft in ‘Van biologische naar spirituele evolutie’ (1995, uitverkocht)
‘Wij staan voor de grootste omwenteling aller tijden. En we weten dat. We weten dat diep in ons hart, diep in ons wezen, in alle cellen van ons lichaam, in heel ons bewustzijn. Het kwade, het boze richt zich in een wanhopige strijd nog eenmaal op, om vervolgens getransformeerd te worden door licht en liefde…
… Er is geen nieuwe tijd die op ons neerdaalt vanuit de wolkeloze hemelen. Er is geen nieuwe tijd die ons verstand en hart verlicht als een bliksemflits. Er is alleen een nieuwe tijd die vervuld kan worden in ons eigen bewustzijn, ons eigen gedrag, in herstel van de dharma, de wet van waarheid, de kosmische wet van liefde en gerechtigheid…
… Dharma is de grote levenswet van de kosmos, die in zijn wijsheid en kracht het leven regeert. Wie de dharma centraal stelt in zijn leven is een pionier van de nieuwe tijd, de nieuwe era. De nieuwe tijd kan niet toegeëigend worden door een groep of beweging, maar dient zich aan in het bewustzijn van talloze mensen. Onzekerheid, existentiële angst, wanhoop en wantrouwen vormen maar al te vaak de tussenruimte in een kantelend tijdperk. Allerlei negatieve krachten trachten deze factoren uit onwetendheid te voeden. Het heeft totaal geen zin, want op voeten van licht dient het nieuwe zich aan. Het nieuwe dat uitnodigt tot transformatie…
…En, het is ónze generatie die het begin van deze onvermijdelijke verandering zal meemaken en doormaken’.

Hem die duidelijk geworden is,
dat de vrede van de geest het doel van zijn leven is,
tracht de volgende gezindheid te verwerven:
Hij streeft ernaar om sterk te zijn, oprecht en gewetensvol,
vriendelijk, zachtmoedig en zonder trots.
Hij is tevreden met weinig.
Niet te druk bezig is hij en bescheiden.
Uit de Metta Soetra

Vergis je niet, het kwaad heeft vele armen, het beheerst de media, de wapenhandel en de politiek op hoog niveau. Wanneer je de krachten die het wereldtoneel aansturen gaat zien voor wat ze zijn kun je ze ook in jezelf ontmaskeren. Wij zijn opgegroeid in een cultuur van misleiding waarin dat wat slecht is vaak als het goede wordt neergezet.

Jezus zei:
“Hij die de wortel van het slechte niet leert kennen, kan er ook geen vreemde voor worden”.
Agrapha, Jezus-woorden
Uit: Het grote boek der apocriefen

Het pad van vrede bestaat uit bewustwording en oefening. Allereerst is er de noodzaak het kwaad in de wereld te gaan herkennen. Wanneer je het kwaad wat zich afspeelt niet kunt of wilt zien kun je niet veranderen. Maar een mens die ontwaakt krijgt oog voor de valsheid en het grote lijden in deze stoffelijke wereld waarin alles tot verval en vergankelijkheid gedoemd is. Een ontwaakt mens verlaat zijn huis in deze wereld op zoek naar zijn oorsprong, het onvergankelijke Licht dat hij terugvindt in het hart en dat als gids dient op zijn weg naar oorsprong en doel.

Vind je innerlijke kracht
Het pad van omkering in jezelf is een pad dat voornamelijk alleen gelopen moet worden.
In ieder van ons zijn eigenschappen die onder de loep genomen moeten worden, dat is de basis van verandering en bewustwording. Uiteindelijk is dat de ontdekkingstocht naar wie en wat je werkelijk bent. Durf jezelf te zijn en je los te maken van de kudde. Het is een zoektocht naar jouw persoonlijke moraal, naar waar je voor staat en hoe je dat uit in je handelen en zijn in deze wereld.
Stel innerlijke vragen, want wie vragen stelt krijgt antwoorden. Ga herkennen met wie je hierover kunt spreken en deel het weten dat in jou aanwezig is wanneer je iets gevraagd wordt.

Ademhaling na ademhaling,
laat los je angsten, boosheid, verlangens, frustraties en vermoeidheid.

Laat vooral je behoefte aan erkenning los.
Dat alles kan in jou sterven om vrij te vliegen.
Stijg op in de vrijheid van wensloosheid.
Lama Surya Das

Alles vindt plaats in een stip des tijds. Wij zijn leven na leven opnieuw heel even, de spelers op dit toneel in een komen en gaan. Ieder nieuw leven is een unieke kans. We kunnen als een naald in een groef blijven hangen, maar we kunnen ook verandering bewerkstelligen. We kunnen groeien in bewustzijn, inzichten verwerven die we gaan voelen in ons hart en vervolgens gaan leven.
Onze groei wordt zichtbaar in ons spreken en handelen omdat ons gevoel en onze gedachten erover veranderen. Wanneer een hart in staat is te voelen ontstaat er mededogen. Iedereen is bang voor geweld dat hem of haar aangedaan kan worden.
Inzicht leert dat wanneer we niet door geweld geraakt willen worden, we zelf geen geweld moeten gebruiken. Dus als je niet gedood wenst te worden doodt dan ook een ander niet. Ieder die hiernaar handelt brengt meer licht en liefde in de wereld.
Het goede zal op onverwachte momenten steun bieden en je aanreiken wat je nodig hebt op deze weg. Er komen op het juiste moment in het klein of groot raadgevers en leraren op je weg die inzicht en kennis verspreiden. Je voelsprieten hiervoor zullen groeien met je bewustzijn. We leren begrip en respect te hebben en dat niet strijden meer lef vereist dan meedoen in het grote spel.
Strijdt niet, je kunt niet strijden tegen oorlog. Maar je kunt je dapper opstellen, ongewapend maar met een groot hart vol mededogen voor het lijden dat voortkomt uit vechten en oorlog. Dat is werkelijke innerlijke groei.

Als we werkelijk zouden zien dat we onszelf alle beperkingen opleggen
en ervoor kiezen vanuit angst, dan zouden we meteen de grote sprong wagen.
Adyashanti

Vrede is een keuze.
Vrede begint in onszelf.
Vrede is niet meedoen maar een eigen pad lopen.
Die vrede brengt innerlijke vrede en vrede om je heen.

De eerste vrede, die welke het belangrijkst is, is de vrede die in de mensenziel woont
wanneer men zich realiseert werkelijk één te zijn met het universum en alles wat daarin is.
Zeker wanneer we ons realiseren dat in het centrum van het universum
Grote Geest of Wakan Tanka is en dat dit middelpunt overal is en ieder van ons zich daarin bevindt.
Dat is werkelijke vrede en alle andere vormen zijn slechts vage afspiegelingen daarvan.
Zo bestaat de tweede vrede uit twee personen die vredevol samenzijn.
De derde vrede kan gesloten worden tussen twee landen of volkeren.
Maar boven alles moet men begrijpen dat er nooit werkelijke vrede kan zijn
tussen landen of mensen als er geen vrede is in de ziel van de mensen.
Black Elk, Oglala Sioux

Wereldagenda’s zijn uiteindelijk niet meer dan een scheurkalender.
Gewoon afvinken en geduld hebben tot de gekte voorbij is.

Wido Blokland, kunstenaar, filosoof

Nog maar even en het lawaai van de wereld zal uiteenspatten
en een overweldigende stilte zal haar sluier van genezing over de aarde spreiden.
Nog maar even en de grote stilte neemt alles terug in haar onmetelijke schoot.
De gouden dageraad van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
zal zichtbaar worden voor hen die het kunnen zien.
Marcel Messing

 

©Marianne van den Dungen, oktober 2023

 

Related Aanbeveling