Marcel Messing

Maria Magdalena, poort naar de nieuwe tijd

Maria Magdalena, poort naar de nieuwe tijd

Lijst van Artikelen

Maria Magdalena, poort naar de nieuwe tijd

                                           

Recensie: Maria Magdalena, poort naar de nieuwe tijd

Door: Annine van der Meer

Verkrijgbaar bij uitgeverij: Pansophia Press
Prijs: € 38,95        ISBN : 9789082672985

In dit boek bewandelt Annine van der Meer nieuwe wegen om de waarde van eerder verschenen historische geschriften en boeken nader te onderbouwen en verder uit te breiden. Zij maakt daarbij gebruik van nieuwe technologieën, zoals regressieverslagen. Deze nieuwe technieken blijft ze wel kritisch toetsen op hun betrouwbaarheid en waar mogelijk laat ze de antieke bronnen bevestigen wat de alternatieve bronnen aanreiken.

Omdat het leven van Maria Magdalena onlosmakelijk verbonden is met het leven van Jeshua geeft dit boek een uitgebreide informatie over beiden. Daar waar de canonieke bronnen nagenoeg geen informatie geven over de eerste 12 levensjaren van Jeshua krijgen we, dankzij de alternatieve bronnen, wel een goed beeld van deze levensperiode van Jeshua. Dat kan bij velen dan ook meteen de vraag oproepen: waarom maakt  de Rooms Katholieke kerk deze informatie, waarover zij ook beschikt, zelf niet openbaar?

Datzelfde geldt voor de periode tussen het 12e en 30ste jaar van Jeshua. Bijbelse bronnen zwijgen hierover terwijl, zeker in oosterse bronnen, voldoende informatie is vastgelegd over deze levensfase. Zo ook de vraag: is Jezus al dan niet na de kruisiging opnieuw naar het oosten gereisd en heeft hij daar geleefd tot zijn 81e ?

Van Maria Magdalena was al heel lang bekend welke belangrijke plaats zij altijd heeft ingenomen in het leven van Jeshua. Zij zou de Geliefde Metgezellin van Jeshua zijn geweest. Toch duurt het nog tot 1969 voordat Maria Magdalena in de canonieke teksten deels wordt gerehabiliteerd en pas in 2016 wordt ze volledig gerehabiliteerd door de Rooms Katholieke kerk.

Maar ook tijdens haar leven en als metgezellin van Jeshua wordt zij door het judaïsme en de conventionele joden met argusogen cq argwaan bekeken onder meer omdat zij een opleiding in Egypte heeft genoten tot hoge priesteres van Isis.

Het boek beschrijft ook uitvoerig hoe de Kaloo en de Essenen zich sterk hebben gemaakt om de universele Wijsheidstraditie, (ook wel Sophia Perennis of de ‘eeuwige Wijsheidstraditie’) genoemd, te behouden en veilig te stellen. De betreffende boekrollen werden door hen gekopieerd en op meerdere geheime plekken opgeslagen. In de middeleeuwen zullen de Katharen zich ook over deze bronnen ontfermen en ze bijna 1000 jaar beheren en beschermend bewaren.

Het boeiende van dit boek is dat vele reeds lang bekende gnostische, spirituele en mystieke thema’s uitgebreid aan de orde komen. Dit alles is gedegen onderbouwd met authentieke bronnen en waar nodig gecorrigeerd door- en aangevuld met nieuwe informatie verkregen uit alternatieve bronnen.

In 2010 wordt het “Evangelie van de Geliefde Metgezellin” als boek uitgebracht door de door De kathaarse Laconneaugemeenschap. Dit uitermate boeiende en authentieke Evangelie geeft een schat aan informatie waardoor eerdere aannames omtrent andere evangeliën gecorrigeerd kunnen worden.

Ook de indrukwekkende ascensie van Maria Magdalena zelf, wordt door haar volledig beschreven in dit evangelie.

Ascensie is het kernthema van dit boek dat beoogt ascensie in een eigentijds licht te plaatsen.

Kortom, iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis ten tijde van van Jeshua en Maria Magdalena, en de reizen die zij maken naar onder meer Engeland, India en Frankrijk zou dit boek gelezen moeten hebben om een meer volledig beeld te hebben.

Meer informatie en een leesfragment: Uitgeverij: Pansophia Press

Recensie door team “Worden Wij Wakker”

 

Eerder verschenen van Annine in 2021:

Maria Magdalena Ontsluierd
Verborgen bronnen herstellen haar geschonden beeld.

Maria Magdalena, haar leven en haar rol naast Jezus, wordt in dit prachtige boek diepgaand onderzocht en uitgewerkt. Dat maakt dit vlot te lezen, lijvige boekwerk zeer de moeite waard. Er wordt op een nieuwe manier gekeken naar de oude bronnen die in de laatste eeuw herontdekt zijn en Maria Magdalena recht doen als de vrouw die de leringen van Jezus werkelijk begreep en leefde. Door haar bijzondere wetenschappelijke achtergrond is Annine in staat kennis, in de breedst mogelijke zin, bijeen te brengen.
Marcel Messing

 

Over dit boek:
Deze tijd loopt over van de visies op Maria Magdalena. Maar al die visies roepen evenveel vragen op. Bijvoorbeeld: Is Maria Magdalena de geliefde van Jezus geweest? Zijn Maria Magdalena en Maria van Bethanië één en dezelfde? En zo ja, is déze Maria leider geweest van de vroege Jezus-beweging?
Dit boek beantwoordt al deze vragen met een volmondig en oorverdovend JA, ondanks het feit dat dit alles binnen de feministische theologie recentelijk in twijfel is getrokken. Het bestaan van de historische Maria Magdalena wordt zelfs ontkend. Wat is het antwoord vanuit de spirituele vrouwenstudies?
In dit boek onderzoekt Annine van der Meer het evangelie van Johannes en ontdekt vele overeenkomsten met een in 2010 vrijgegeven evangelie, dat door Maria Magdalena zelf geschreven zou zijn. Vergelijking leert dat bij Johannes juist die cruciale passages, die de geestelijke en fysieke band bewijzen tussen Maria Magdalena en Jezus, zijn weggelaten. In combinatie met andere verborgen bronnen kan nu een verloren Maria Magdalena-teksttraditie gereconstrueerd worden en haar geschonden beeld hersteld.
Verborgen bronnen geven hét doorslaggevend bewijs dat Maria Magdalena op de hoogte is van hogere kennis en op grond daarvan als éérste een leidende positie heeft in de vroege kerk. Haar voorbeeld is in de eerste twee eeuwen van de kerk gevolgd door vele vrouwelijke leiders na haar. Dit boek brengt deze revolutionaire feiten opnieuw boven water en helpt ons de hogere kennis van Maria Magdalena als dochter van Wijsheid, opnieuw te herinneren.
Video te bekijken op: https://youtu.be/tu91KEHgnzE

Het boek heeft een driedelige structuur:
DEEL I. Het eerste deel ‘Achtergronden’ is als volgt opgebouwd.
* In hoofdstuk 1 geef ik de laatste stand van het onderzoek naar vrouwelijk leiderschap in de vroege Jezusbeweging.
* In hoofdstuk 2 volgt informatie over de vroegchristelijke bronnen, canoniek en buitencanoniek, apocrief of verborgen.
* In hoofdstuk 3 ga ik in op het in 2010 opgedoken Evangelie van Miryam de Migdala of Miryam de ‘torenhoog verhevene’. Het verslag zou door Maria Magdalena zelf geschreven zijn en vanuit Alexandrië vóór 50 na Chr. door haar meegenomen zijn naar Zuid-Frankrijk.
DEEL II. In dit deel ‘De Openbare Jaren’ wandel ik ‒ aan de hand van het vierde Evangelie van de geliefde leerling van Jezus, traditioneel ‘Johannes’ genoemd ‒ door de openbare jaren waarin Jezus en Maria Magdalena samen optreden. Die openbare jaren beslaan de jaren 29 tot en met 33. Ik orden de gebeurtenissen chronologisch. Ik ga na hoe ze elkaar opvolgen over de jaren 29, 30, 31, 32 en 33. Daarbij ga ik uit van het vierde Evangelie van de geliefde leerling en vergelijk deze later aangepaste tekst met het Evangelie van Miryam, mogelijk van vóór 50 na Chr., vrijgegeven in 2010. Verschillen en overeenkomsten, komen duidelijk aan de orde.
DEEL III. In het derde deel geef ik in het eerste hoofdstuk de highlights van wat in deel II over Maria Magdalena aan de orde kwam. Op grond hiervan kunnen wij haar geschonden beeld herstellen. Wellicht verdient het aanbeveling om het lezen van dit boek met deze samenvatting in deel III te beginnen. De hoogtepunten uit het boek worden op een rijtje gezet.
Hieruit volgt, in het tweede hoofdstuk van deel III, de betekenis van Maria Magdalena voor ons nu. Werd in de kerkgeschiedenis Maria de Moeder van Jezus naar voren geschoven en tot bruid van Jezus gebombardeerd, in het viervoudige godsbeeld van Vader-Moeder-Zoon-Dochter is het nu Maria Magdalena die gerehabiliteerd wordt als Dochter en Bruid van Christus.
In het slotwoord leg ik uit waarom ik voor de titel koos Maria Magdalena ontsluierd. Er is een verbinding naar Isis omdat de titel van een beroemd 19e-eeuws boek luidt Isis Ontsluierd.
Extra informatie vindt u hier: https://www.annine-pansophia.nl/annine_van_der_meer/wp-content/uploads/extra-informatie-voor-de-website-onder-boek-MM.pdf

Het boek kost € 36,95 en is te bestellen op: 
https://www.pansophia-press.nl/a-62313067/boeken-van-pansophia-press/maria-magdalena-ontsluierd-2021/

 

Dr. Annine van der Meer is historicus, theoloog en symbooldeskundige. Zij was de laatste en enige vrouw die in 1989 promoveerde bij Prof. Dr. Gilles Quispel, internationaal bekend vanwege zijn uitgaves van het vijfde evangelie of te wel het Thomasevangelie en andere Nag Hammadi-teksten. Zij schreef een aantal gezaghebbende boeken over de verborgen geschiedenis van het vrouwelijke en de vrouwen én hun vergeten bijdrage aan evolutie en beschaving. Onder His-Story delft zij Her-Story op ten einde Our-Story te schrijven. Waar nodig, vult zij het gevestigde vrouw- en mensbeeld aan teneinde gelijkwaardigheid, harmonie, balans en vrede voor de wereld te bereiken. In 2008 richtte zij de stichting Pansophia op als school van Wijsheid in de 21eeeuw, een school die bewustwording, spiritualiteit en de kracht van vrouwen verbindt, een school die zij leidde tot 2018. In 2015 startte zij haar eigen uitgeverij Pansophia Press. In 2021 verscheen haar boek Maria Magdalena Ontsluierd. Verborgen bronnen herstellen haar geschonden beeld. Naar aanleiding van eerdere boeken werd zij gevraagd om mee te werken aan de Maria Magdalena tentoonstelling in Museum Catharijneconvent.
Haar website:
www.sprookjesvoormensenvannu.nl 

Meer informatie over de Engelstalige vertaling die nog gaat verschijnen:
https://www.pansophia-press.nl/en_GB/a-62313067/welcome/maria-magdalena-ontsluierd/

 

 

Related artikelen