Marcel Messing

Lijst van Aanbeveling

Maria Magdalena

Maria Magdalena Ontsluierd
Verborgen bronnen herstellen haar geschonden beeld
Door Dr. Annine van der Meer

Maria Magdalena, haar leven en haar rol naast Jezus, wordt in dit prachtige boek diepgaand onderzocht en uitgewerkt. Dat maakt dit vlot te lezen, lijvige boekwerk zeer de moeite waard. Er wordt op een nieuwe manier gekeken naar de oude bronnen die in de laatste eeuw herontdekt zijn en Maria Magdalena recht doen als de vrouw die de leringen van Jezus werkelijk begreep en leefde. Door haar bijzondere wetenschappelijke achtergrond is Annine in staat kennis, in de breedst mogelijke zin, bijeen te brengen.
Marcel Messing

Over dit boek:
Deze tijd loopt over van de visies op Maria Magdalena. Maar al die visies roepen evenveel vragen op. Bijvoorbeeld: Is Maria Magdalena de geliefde van Jezus geweest? Zijn Maria Magdalena en Maria van Bethanië één en dezelfde? En zo ja, is déze Maria leider geweest van de vroege Jezus-beweging?
Dit boek beantwoordt al deze vragen met een volmondig en oorverdovend JA, ondanks het feit dat dit alles binnen de feministische theologie recentelijk in twijfel is getrokken. Het bestaan van de historische Maria Magdalena wordt zelfs ontkend. Wat is het antwoord vanuit de spirituele vrouwenstudies?
In dit boek onderzoekt Annine van der Meer het evangelie van Johannes en ontdekt vele overeenkomsten met een in 2010 vrijgegeven evangelie, dat door Maria Magdalena zelf geschreven zou zijn. Vergelijking leert dat bij Johannes juist die cruciale passages, die de geestelijke en fysieke band bewijzen tussen Maria Magdalena en Jezus, zijn weggelaten. In combinatie met andere verborgen bronnen kan nu een verloren Maria Magdalena-teksttraditie gereconstrueerd worden en haar geschonden beeld hersteld.
Verborgen bronnen geven hét doorslaggevend bewijs dat Maria Magdalena op de hoogte is van hogere kennis en op grond daarvan als éérste een leidende positie heeft in de vroege kerk. Haar voorbeeld is in de eerste twee eeuwen van de kerk gevolgd door vele vrouwelijke leiders na haar. Dit boek brengt deze revolutionaire feiten opnieuw boven water en helpt ons de hogere kennis van Maria Magdalena als dochter van Wijsheid, opnieuw te herinneren.


Ook te bekijken op: https://youtu.be/tu91KEHgnzE

Het boek heeft een driedelige structuur:
DEEL I. Het eerste deel ‘Achtergronden’ is als volgt opgebouwd.
* In hoofdstuk 1 geef ik de laatste stand van het onderzoek naar vrouwelijk leiderschap in de vroege Jezusbeweging.
* In hoofdstuk 2 volgt informatie over de vroegchristelijke bronnen, canoniek en buitencanoniek, apocrief of verborgen.
* In hoofdstuk 3 ga ik in op het in 2010 opgedoken Evangelie van Miryam de Migdala of Miryam de ‘torenhoog verhevene’. Het verslag zou door Maria Magdalena zelf geschreven zijn en vanuit Alexandrië vóór 50 na Chr. door haar meegenomen zijn naar Zuid-Frankrijk.
DEEL II. In dit deel ‘De Openbare Jaren’ wandel ik ‒ aan de hand van het vierde Evangelie van de geliefde leerling van Jezus, traditioneel ‘Johannes’ genoemd ‒ door de openbare jaren waarin Jezus en Maria Magdalena samen optreden. Die openbare jaren beslaan de jaren 29 tot en met 33. Ik orden de gebeurtenissen chronologisch. Ik ga na hoe ze elkaar opvolgen over de jaren 29, 30, 31, 32 en 33. Daarbij ga ik uit van het vierde Evangelie van de geliefde leerling en vergelijk deze later aangepaste tekst met het Evangelie van Miryam, mogelijk van vóór 50 na Chr., vrijgegeven in 2010. Verschillen en overeenkomsten, komen duidelijk aan de orde.
DEEL III. In het derde deel geef ik in het eerste hoofdstuk de highlights van wat in deel II over Maria Magdalena aan de orde kwam. Op grond hiervan kunnen wij haar geschonden beeld herstellen. Wellicht verdient het aanbeveling om het lezen van dit boek met deze samenvatting in deel III te beginnen. De hoogtepunten uit het boek worden op een rijtje gezet.
Hieruit volgt, in het tweede hoofdstuk van deel III, de betekenis van Maria Magdalena voor ons nu. Werd in de kerkgeschiedenis Maria de Moeder van Jezus naar voren geschoven en tot bruid van Jezus gebombardeerd, in het viervoudige godsbeeld van Vader-Moeder-Zoon-Dochter is het nu Maria Magdalena die gerehabiliteerd wordt als Dochter en Bruid van Christus.
In het slotwoord leg ik uit waarom ik voor de titel koos Maria Magdalena ontsluierd. Er is een verbinding naar Isis omdat de titel van een beroemd 19e-eeuws boek luidt Isis Ontsluierd.
Extra informatie vindt u hier: https://www.annine-pansophia.nl/annine_van_der_meer/wp-content/uploads/extra-informatie-voor-de-website-onder-boek-MM.pdf

Het boek kost € 36,95 en is te bestellen op: 
https://www.pansophia-press.nl/a-62313067/boeken-van-pansophia-press/maria-magdalena-ontsluierd-2021/

Dr. Annine van der Meer is historicus, theoloog en symbooldeskundige. Zij was de laatste en enige vrouw die in 1989 promoveerde bij Prof. Dr. Gilles Quispel, internationaal bekend vanwege zijn uitgaves van het vijfde evangelie of te wel het Thomasevangelie en andere Nag Hammadi-teksten. Zij schreef een aantal gezaghebbende boeken over de verborgen geschiedenis van het vrouwelijke en de vrouwen én hun vergeten bijdrage aan evolutie en beschaving. Onder His-Story delft zij Her-Story op ten einde Our-Story te schrijven. Waar nodig, vult zij het gevestigde vrouw- en mensbeeld aan teneinde gelijkwaardigheid, harmonie, balans en vrede voor de wereld te bereiken. In 2008 richtte zij de stichting Pansophia op als school van Wijsheid in de 21eeeuw, een school die bewustwording, spiritualiteit en de kracht van vrouwen verbindt, een school die zij leidde tot 2018. In 2015 startte zij haar eigen uitgeverij Pansophia Press. In 2021 verscheen haar boek Maria Magdalena Ontsluierd. Verborgen bronnen herstellen haar geschonden beeld. Naar aanleiding van eerdere boeken werd zij gevraagd om mee te werken aan de Maria Magdalena tentoonstelling in Museum Catharijneconvent.
Haar website:
www.sprookjesvoormensenvannu.nl 

Meer informatie over de Engelstalige vertaling die nog gaat verschijnen:
https://www.pansophia-press.nl/en_GB/a-62313067/welcome/maria-magdalena-ontsluierd/