Marcel Messing

Lijst van Inspiratie

Inspiratie december 2018

*

*
De meester zei:
‘Er is één ding op de hele wereld dat u nooit mag vergeten.
Wanneer u alles vergeet maar dat ene niet, dan hoeft u zich nergens zorgen over te maken.
Maar wanneer u overal aan denkt, alles doet en niets vergeet,
maar u vergeet dat ene, dan heeft u eigenlijk niets gedaan.’
Djalal al-Din Roemi 
(Soefimeester en dichter uit Perzië, 13e eeuw)

*

*
‘En ze [de ziel] ontving het goddelijk wezen van de Vader,

om weer nieuw te worden en daardoor teruggevoerd te worden
naar de plaats waar ze vanaf de oorsprong was.
Dat is de opstanding uit de dood.
Dat is de verlossing uit gevangenschap.
Dat is het opstijgen naar de hemel.
Dat is de terugweg tot de Vader.
Verhandeling over de ziel, NH, paragraaf 134[ll]

*

‘Zo heeft ieder toen hij onwetend was,
gehandeld alsof hij sliep,
en zo is hij tot kennis gekomen,
alsof hij ontwaakte.
Gelukkig de mens die zal terugkeren
en (tot zichzelf) ontwaken.
En gezegend is hij
die de ogen van blinden heeft geopend.’
Evangelie van de waarheid, paragraaf 30

[Korte toelichting: Ware kennis, gnosis, doet ons ontwaken uit onwetendheid,
door de Boeddha de moeder van alle ziektes genoemd. Gnosis,

de dharma, opent de innerlijke terugweg naar het Licht.
De nacht van onwetendheid lost op.
Het inzicht ontstaat dat in deze wereld ‘blinden’ (geestelijk blinde mensen) ‘blinden’ leiden
en dat velen ‘horende doof’ zijn.]

*

*

‘U maakte twee fouten: u beschouwde sommige delen van het geheel als het geheel.
U zag het eindige voor het oneindige.
Niets in uw geest dat u bedenken kunt, kan voor het oneindige staan,
omdat de geest gewend is om alleen maar aan eindige objecten te denken.

Welk object u ook neemt, het is eindig. Dat is de eerste fout.
De andere fout is dat u aan het atman denkt als een object, alsof het buiten u is.
U zegt: het is ruimte, water, de zon, de aarde…
Dat is allemaal erg mooi. Maar het is buiten u!
Hoe kan het niet-atman het atman zijn?…

Antwoord van de verlichte koning Ashvapati aan zes wijzen 

*

‘… Maar het koninkrijk
is binnenin jullie en buiten jullie…’
Evangelie van Thomas, logion 3

*

*

‘Betere beloning dan
de alleenheerschappij op aarde
of het winnen van de hemel
of de oppermacht over alle werelden,
is het intreden in de stroom.’
Dhammapada, vers 178

[Korte toelichting: ‘De stroom ingaan’ wordt door de Boeddha sotâpanna genoemd.
Het betekent de vergankelijke illusoire wereld achter zich laten
en gesteund door het achtvoudig pad en de vier edele waarheden,
streven naar absolute bevrijding, Boeddhaschap.
Ook de Christus hield de mens het pad van volledige bevrijding voor.
Wat baten ons alle schatten der wereld, als we de schat in onszelf, het Ene, kwijtraken?]

*

 

‘Haast u om het goede te doen,
weerhoud uw geest van het slechte,
want de geest van degene die traag is
in het verrichten van heilzame daden,
verheugt zich in het slechte.’

Dhammapada 116

*

*

‘Alle samengestelde dingen zijn smartelijk.
Als iemand dit vanuit inzicht begrijpt,
dan maakt men zich los van alle lijden.
Dit is het pad tot zuiverheid.
Dhammapada 278

*

‘Alles wat van het vergankelijke komt
zal vergaan omdat het afstamt van het vergankelijke.
Alles wat uit onvergankelijkheid komt vergaat niet,
maar is onvergankelijk.
Zodoende zijn veel mensen verdwaald,
omdat zij het verschil niet kenden
en zij stierven.’
Wijsheid van Jezus Christus (Nag Hammadi III,4,98)

[Korte toelichting: Wie sterft vóór de dood,
niet meer gehecht is aan al het vergankelijke,
realiseert ín zichzelf het onvergankelijke,
Dát wat is, het Zelf, ‘het koninkrijk Gods’.]

*


*
‘Jezus heeft gezegd:

Deze hemel zal voorbijgaan
en die daarboven is, zal voorbijgaan.
En zij die dood zijn leven niet
en de levenden zullen niet sterven.’…
Evangelie van Thomas, logion 11

*

[Korte toelichting: alles wat naam en vorm heeft, is vergankelijk.
De ultieme weg van bevrijding, leidt tot een volledig opgaan
in het ongeboren Licht en de universele Liefde.
Alle tussentoestanden, in ‘Het Tibetaanse Dodenboek’ bardo’s genoemd,
alle hemelse toestanden nà de dood, in de Veda loka’s genoemd,
worden opgegeven als men het pad van volledige bevrijding wil betreden.
Deze weg leidt tot een voorgoed ontwaken uit de dood.
Immers, talloze mensen lijken te leven, lijken ‘levenden’ te zijn,
maar zijn in feite gestorven aan iedere vorm van spiritualiteit.
Het zijn ‘doden’, die doden begraven’.
Zij echter die volledig ontwaken, zijn ‘kinderen van de Levende’.]

*

*
‘Want het vergankelijke moet met

onvergankelijkheid worden bekleed
en het sterfelijke met onsterfelijkheid’.
I Korintiërs 15:53

[Korte toelichting: De weg naar bevrijding van alle waan, concepten, ideologieën,
godsdienstige overtuigingen, dogma’s enzovoorts, de weg naar volledige realisatie,
gaat nog een stap verder dan de weg van ‘van rups naar vlinder’.
Uiteindelijk kan de vlinder, symbool van het lichtlichaam, ook nog opgaan in Dát,
het Zelf, door Eckhart Gottheit genoemd. Een kleine innerlijke cirkel van de katharen
was hiervan op de hoogte. Deze weg bestaat uit de realisatie van ‘de twee tot één’,
ook wel advaita,‘niet twee’ genoemd.]

*

‘Niet de ‘doener’
Geven en ontvangen zijn één. We zijn enkel een instrument, onpersoonlijk, los van ons ego.
Wij zijn niet de ‘doener’, ook niet in de stroom van geven en ontvangen.
Zijn we afgestemd op ‘Dat’, dan wordt alles vloeiend door ons heen gedaan.
Ieder mens heeft de mogelijkheid om iets heilzaams te kunnen doen voor andere levende wezens.
Niet de grootte van ‘onze’ daden tellen, maar de intentie.
De universele liefde handelt door ieder mens, als we maar bereid zijn
onze wil over te geven aan de ‘wil’ van God, aan het leven zelf, dat alles overziet.
Niet zonder betekenis openen of sluiten veel upanishads met de woorden:
‘Moge ik de wil van God doen.’ Jezus wist als geen ander: ‘Niet ik handel, maar de Vader handelt door mij.’

Het leven is ons goedgezind, maar zijn wij het leven ook goedgezind?
Trachten we te leven in de maat van het leven?
Zijn we afgestemd op ‘Dat’, op het geheim van het leven,
op het geheim van geven en ontvangen? Slechts een glimlach kan het antwoord zijn.’

Marcel Messing
Uit: Met een glimlach de wereld rond. Bespiegelingen, blz. 41

*


*
‘Jezus zei:

Ik stond in het midden van de wereld
en heb mij aan hen in het lichaam geopenbaard.
Ik heb ze allen dronken gevonden.
Ik heb onder hen niemand gevonden die dorstig was.
Mijn ziel heeft verdriet,
omdat zij leeg ter wereld zijn gekomen
en de wereld weer leeg trachten te verlaten.
Ziet! Nu zijn ze dronken,
Maar als ze hun wijn ophebben
zullen ze spijt hebben.’
Evangelie van Thomas, logion 28

*

*

‘… Verlangen jullie er dan niet naar vervuld te worden?
Jullie hart is nog dronken!
Willen jullie dan niet nuchter worden?
Schaam je erover dat ik wakker ben en jullie slapen…’
Geheime Boek van Jacobus, 3

[Korte toelichting: Het verdriet van grote leraren als Boeddha en Christus,
is niet hetzelfde verdriet dat zoveel mensen kunnen hebben.
Het is een zekere droefheid in het hart die teweeg wordt gebracht
bij het zien dat talloze mensen niet echt ‘dorsten’ naar de ‘wijn van inzicht’, de dharma, de gnosis.
Velen willen niet wakker worden, ‘nuchter’ worden, inzien hoe deze wereld,
die in de greep van de archonten is, werkelijk in elkaar zit.
Velen prefereren dronken te worden van de wereld, aangezet door eindeloze verlangens.
Lees eventueel ‘Parabels I Een zaaier ging uit’, blz. 67 t/m 86.
Pas als de honger naar het vergankelijke leven voorgoed verzadigd is,
ontstaat het ware dorsten naar de dharma, gnosis, het ‘levensbrood’.
Dan komt er een einde aan ‘de roes van de wereld’, wordt men niet meer dronken
van de ‘wijn van de wereld’, maar dronken van God].

*

*
‘Jezus zei:
Als de mensen jullie vragen:
Waar komen jullie vandaan?
Zeg hen dan:
wij zijn gekomen uit het Licht,
daar waar het Licht uit zichzelf is ontstaan…
Als ze u vragen:
wie zijn jullie?
Zeg hen dan:
wij zijn de kinderen van het Licht,
verkozen door de Levende Vader
Als ze u vragen:
wat is in jullie het teken van de Vader?
Zeg hen dan:
het is beweging en rust.’
Evangelie van Thomas, logion 50

*

*
Bewustzijn in rust en beweging

‘Bewustzijn in rust is absolute, volmaakte stilte, leegte waarin
al het scheppingspotentieel als kiemkracht rust. Bewustzijn in beweging is bewustzijnskracht,
die vanuit volmaakte stilte door trilling, het Woord van het ‘In den beginne’ of Aum,
al het scheppingspotentieel manifesteert. ‘En het Woord is vleesgeworden.’
Trilling of klank neemt dus vorm (‘vlees’) aan in wat we schepping noemen.
‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.’
Als in een eeuwig ebben en vloeden verschijnt en verdwijnt het leven.
Keer op keer. Onmetelijke in- en uitademing van God.
Bij de uitademing verschijnen alle levensvormen in ruimte en tijd,
onderhevig aan geboorte, ouder worden en dood.
Bij de inademing worden ze weer teruggenomen in de absolute stilte.

Bewustzijn in beweging is zowel regisseur, decorbouwer, rekwisiteur, grimeur,
acteur, souffleur als publiek van heel het kosmische schouwspel.
Bewustzijn in beweging creëert door trilling de prima materia (oermaterie)
ofwel de aan tijd en ruimte gebonden moederlijke grondstof, baarmoeder van alle leven.
Bewustzijn in beweging is Bewustzijn dat Persoon wordt in al wat is. Personare.
‘Dat’ klinkt overal doorheen. Paradox en mysterie tegelijkertijd.
De kosmische fluitspeler Krishna blaast zijn levensadem in en door alle levensvormen heen.
In ontelbare variaties en mogelijkheden. In en uit. Een kosmische dans.

Bewustzijn in rust is het einde van het kosmische schouwspel, van de eindeloze mogelijkheden van creatie.
Het kosmische doek valt. Om eens opnieuw opengetrokken te worden in overeenstemming
met een perfect kosmisch ritme en een perfect kosmische harmonie.’

Marcel messing
Uit: Met een glimlach de wereld rond. Bespiegelingen, blz. 117-118

*

*
‘…Als jullie de twee tot één maken,
het binnenste gelijk aan het buitenste,
wat boven is aan wat onder is,
en als jullie het mannelijke en het vrouwelijke
tot één maken,
zodat het mannelijke niet meer mannelijk zal zijn
en het vrouwelijke niet meer vrouwelijk…
dan zullen jullie
het Koninkrijk binnengaan [realiseren].’
Evangelie van Thomas, logion 22

*

*
‘Zijn leerlingen zeiden:

Op welke dag zult u zich aan ons openbaren
en op welke dag zullen wij u zien?
Jezus zei:
Als jullie je kleren afleggen zonder schaamte,
deze kleren oppakken,
onder jullie voeten leggen
en als kleine kinderen er overheen lopen,
dan zullen jullie de Zoon van de Levende zien
en niet bevreesd zijn.’
Evangelie van Thomas, logion 37

[Korte toelichting: De innerlijke Christus,  het Zelf, de staat van verlichting (Boeddhaschap)
openbaart zich pas als we totaal onthecht zijn van alle veranderlijke en vergankelijke verschijnselen,
los zijn van al onze ‘kleren’, door de Boeddha ‘de jungle van opinies’ genoemd.
Wie alle wereldse kleren uittrekt zal zich volgens wereldse normen moeten schamen.
Om echter samen te kunnen smelten met de onmetelijke Geest, dienen we ‘naakt’ te zijn, ‘arm van geest’,
los van de ‘jungle van meningen’. Zo worden we ‘als kleine kinderen’, onbevangen, open, oprecht, zuiver.
Een kindje wordt naakt geboren, zonder schaamte.
De meeste mensen sterven dagelijks in allerlei ‘kleren’, dragen als zogenaamde ‘levenden’ doodsklederen.]

*