Marcel Messing

De kinderen van de aarde

De kinderen van de aarde verzamelen zich komen van overal bijeen vanuit het noorden en het zuiden vanuit het westen en het oosten om zich te scharen rondom het hart der aarde. Vanuit het noorden brengen ze de kruik van levend water vanuit het zuiden de oogst van een nieuwe tijd vanuit het westen de boog van inzicht vanuit het oosten de graal van liefde.

De kinderen van de aarde

Lijst van Gedichten

De kinderen van de aarde

De kinderen van de aarde verzamelen zich komen van overal bijeen vanuit het noorden en het zuiden vanuit het westen en het oosten om zich te scharen rondom het hart der aarde. Vanuit het noorden brengen ze de kruik van levend water vanuit het zuiden de oogst van een nieuwe tijd vanuit het westen de boog van inzicht vanuit het oosten de graal van liefde.

De kinderen van de aarde verzamelen zich
komen van overal bijeen
vanuit het noorden en het zuiden
vanuit het westen en het oosten
om zich te scharen rondom het hart der aarde.
Vanuit het noorden brengen ze de kruik van levend water
vanuit het zuiden de oogst van een nieuwe tijd
vanuit het westen de boog van inzicht
vanuit het oosten de graal van liefde.

*

Zie, de condor en de adelaar
vliegen al samen door de ruimte.
Met iedere vleugelslag
zullen de mistige wegen vol gif aan de hemel
straks vernietigd worden
en de antennes van macht van de valse Haarp
zullen gebroken worden door de kracht van de geest.
Hoor, de kinderen van de aarde
slaan luid de trom van waarheid
en al verschijnen er nog
donkere wolken aan het firmament,
licht en liefde zullen de boeien eens verbreken
en de ware mens zal herboren worden
uit het vlies van liefde
met vleugels vol van licht.

*

De kinderen van de aarde
zijn niet meer tegen te houden.
Ze ontsteken fakkels van licht
staan schouder aan schouder
en zaaien overal
zaad van waarheid, vrede, licht en liefde,
van mededogen en verantwoordelijkheid,
van moed en wijsheid.

*

Ze verscheuren waan en leugen
laten liefde stromen als een bron
nodigen iedereen uit
zich te voegen in hun rijen
sporen aan om vrees en scepsis te overwinnen
om voor elkaar en al wat leeft op te komen
en te luisteren naar de hartslag van het leven,
de grondtoon van het bestaan,
het eeuwig Aum en Amen
het Abwoon en Atum aller tijden.

*

De kinderen van de aarde roepen op
zich te verenigen in kracht
slavenketens te verbreken
en het hoofd niet langer te buigen
voor de corrupte macht in deze wereld.
De wind der waarheid is opgestoken
en zal pas liggen gaan
wanneer hoeksteen en topsteen
van de piramide van leugens en geweld
verbrijzeld zijn.

De kinderen van de aarde roepen op
de spiegel van waan te verbrijzelen
met de hamer van inzicht,
het lange lijden van eeuwen te beëindigen
door de ploeg der genezing
in beweging te brengen
in akkers van ziektes en angst.
Ze zijn het lijden moe,
de oorlogen, het geweld, de armoede, de hongersnood.

*

De kinderen van de aarde
 maken zich sterk voor de waarheid.
Hun voeten worden door de aarde gedragen
hun harten kloppen als één hart
hun hoofden reiken tot het verste licht der sterren.
Ze wijken niet meer.
Ze staan niet meer toe
dat de tempel van het leven geschonden wordt.
Ze staan niet meer toe
dat het lichaam der aarde vergiftigd wordt,
het water des levens wordt ontheiligd,
de aarde verbrand wordt door vuur van hebzucht,
de lucht vervuild wordt door adem van zelfzucht,
het vuur van liefde verslonden wordt
door vlammen van onblusbare verlangens.

*

De kinderen van de aarde zijn wakker geworden.
In alle landen en windstreken
voegen ze zich nu bijeen
spreken vanuit hun hart
en zeggen onomwonden
dat vrijheid geen grenzen kent,
geen paspoorten, camera’s of chips,
geen databanken of satellieten die spioneren,
dat vrijheid geen vader- of moederland heeft,
want ons allen is heel de aarde geschonken
en ieders geboorterecht is vrijheid, liefde, geluk,
niet slavernij, onderdrukking, uitbuiting.

*

Zoals valleien vol bloemen
de hoogten van bergen bejubelen,
één druppel water de hele oceaan in zich draagt,
één korrel graan de hele oogst bevat,
zo zullen de kinderen der aarde
het zaad van hemel én aarde
in hun geest verenigen
en een revolutie teweegbrengen
die nimmer nog beschreven is
in de geschiedenisboeken van de machtigen der aarde.

*

De kinderen van de aarde zullen niet wijken
nu de eindstrijd begonnen is.
Hun wapenkleed is de waarheid
hun zwaard de geest
hun wapen is trouw
aan de heiligheid van het leven
waarbij hun schild de duisternis weert.

*

Zij hebben de macht van de wereld niet nodig
geen politieke partij die de mens negeert
geen godsdienst die de mens bedriegt
geen bank die zijn broeders en zusters besteelt
geen macht die diepe sporen van bedrog achterlaat.
De kinderen van de aarde zullen
de onwaardige paspoorten der scheiding verscheuren
de loerende camera’s van controle uitschakelen
de databanken die hun gegevens opslaan neutraliseren
want met hen is de kracht van de geest,
de geest die iedereen uitnodigt zich te voegen
in de gelederen van vrijheid.

*

De kinderen van de aarde kennen geen haat.
Ze nodigen hen die misleid zijn door het boze uit
zich in te keren
en zich te voegen in het licht.
Geen klimaat van angst zal hen kunnen regeren
slagregens van leugen en laster zullen hen niet breken.
Gesteund door de adem van waarheid,
de kracht van de geest
en oudere broeders en zusters van andere sterrenstelsels
zullen ze voortgaan op de ingeslagen weg
totdat de dageraad van vrede is aangebroken.

*

Gidsen, engelenkrachten, wachters van licht en liefde,
zij allen staan reeds in slaglinies gereed,
een leger zonder wapens, een leger zonder haat,
doeltreffend, vol moed, alles transformerend.
Niemand kan hen weerstaan
want de kracht van de liefde overwint alles,
de basiskracht van al wat is.

*

Kom, jij die misleid werd,
voeg je bij de kinderen der aarde nu het nog kan,
bevrijd je van je slavengeest.

*

De wedergeboorte van de aarde is reeds begonnen.
Het water van inzicht stroomt rijkelijk
uit de kruik van de Waterman
en de vloeden van zuivering
breken reeds door vele dammen.
De grote veranderingen zijn ingezet.
Geen kracht of macht van deze wereld
die de geboorte van de nieuwe aarde verhinderen kan.

Als de oude aarde beven en schudden gaat
om haar huid te vernieuwen
als zij stormen gaat ontketenen
om haar longen te reinigen
als vloeden haar zullen schoonwassen
als vuur alle vuil zal wegbranden,
dan zal de nieuwe aarde herrijzen
als een feniks uit zijn as.

*

De oude wereld staat op instorten
de nieuwe wereldorde zal vergaan tot gruis
en de ijzeren vuist van dictatuur
zal het eigen gelaat treffen en niet meer kunnen heersen.

*

En op de bodem van de doos van Pandora
maakt zich de witte vogel los van de hoop.
Hij vliegt naar alle kusten van de aarde
om het nieuwe land dat oprijst uit de wateren
aan te kondigen:
het land van eenheid en liefde
het land van licht en vrede
het land waarin dood geen graven graaft
het land onzer dromen,
op geen landkaart ooit beschreven, in geen atlas ooit te vinden,
geschreven op de tijdloze bladzijde van ons hart.

*

De kinderen van de aarde zijn in beweging gekomen
stromen over de aarde als een machtige golf
gedragen door de oceaan van liefde.
Hun golfbeweging zal alles overstromen
wat niet in harmonie met het leven is
en alle mensenkinderen
die verlangen naar vrede en vrijheid
zullen ondergedompeld worden
in die oceaan van liefde.

*

De kinderen van de aarde ontsteken
het vuur van waarheid en inzicht
het vuur van liefde en vrede.
Ze steken er heel de wereld mee in brand.
Niemand die deze brand ooit blussen kan.

Hoor jij hun voetstappen ook?
Steeds dichterbij
Vlak voor je deur?
Ze verlaten scholen en kantoren
bedrijven en overheidsgebouwen
ziekenhuizen en verzorgingscentra,
ze betreden de open ruimte van het volle leven
verlaten de schijnwereld van de nacht der onwetendheid
wandelen door valleien en over bergen
door steden en dorpen
over akkers en velden,
géén plek waar ze niet zijn.
Hun voortgang is niet te stoppen.
Handen reiken naar handen, ogen kijken in ogen,
handen die getuigen van kracht en mildheid
ogen die getuigen van licht,
van vergeving, moed en doorzettingsvermogen.
De donkere wolken die nog boven de aarde hangen
zullen verscheurd worden
en het licht dat alles verlicht
zal alle levende wezens doorstralen.

*

Kom, kinderen van de aarde,
Kom, kinderen van het licht,
laten we met volle kracht
de hand aan de ploeg der waarheid slaan
en de akkers van bederf voorgoed onderploegen.
Niet straks, maar nú.

YES, WÉ CAN!

Marcel Messing

(Slottekst van de toespraak YES WÉ CAN  tijdens het Frontier-symposium van zaterdag 7 november 2009 in Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam.)

Related Gedichten