Marcel Messing

Lijst van Aanbeveling

Peter in Wonderland

Onder uw aandacht:
Peter Vereecke
Op de website ‘The Truemanshow’ vindt u een interessant gesprek van Jorn Luka met Peter Vereecke.
Dat is te zien op:

https://www.jornluka.com/the-trueman-show/the-trueman-show-35-peter-vereecke/ 
en hier:
https://www.youtube.com/watch?v=kdZvPlusPQ0
*
Peter schudt de Belgische bevolking wakker op zijn geheel eigen onnavolgbare wijze.
Daarvoor hebben we groot respect.
*
Aan wie dit leest mijn opgetogen groet,
Op 24 augustus heb ik per aangetekend schrijven met ontvangstmelding van onze werknemer
Alexander Franciscus Henry De Croo het bewijs geëist van het bestaan van het corona-virus tegen het
einde van de maand. Ik ontving zelfs geen administratieve ontvangstmelding …
Op 2 september heb ik hem op dezelfde wijze een tweede brief gestuurd om mee te delen dat ik bij
gebreke aan bewijs concludeer dat dit virus niet bestaat en dat ik zelf afstand neem van heel dit
waanzinnig corona-gedoe. Hieronder vind je beide documenten.
Wat niet kan bewezen worden bestaat niet. Evenmin de ziekte, die erdoor zou veroorzaakt zijn en die
nooit een pandemie geweest is. Dus logischerwijze is dit de conclusie en het heuglijke nieuws:
Er is geen SarsCov-2 virus, geen covid-19 ziekte, geen corona-pandemieEigenlijk verbijsterend: geen enkele van de experten of instanties die ons al zo lang absurde
maatregelen opleggen is dus in staat aan te tonen wat dat bolletje met stekels in werkelijkheid is en
dat het echt bestaat als oorzaak van de corona-ziekte.

Op 24 september stuurde Peter deze open brief naar Premier de Croo van België:

Aan Alexander Franciscus Henry De Croo
PERSOONLIJK
Wetstraat 16
1000 Brussel
Mater 21 september 2021.
AANGETEKEND MET ONTVANGSTMELDING/per gewone brief/per mail
Beste Alexander,Op uw persconferentie van 17 september haalt u herhaaldelijk bijzonder zwaar uit naar  ‘niet-gevaccineerden’ en u geeft hen de volledige en exclusieve schuld van
 Het voortduren van deze ‘epidemie’
 De verhoging van de ‘besmettingsgraad’
 Nagenoeg alle ziekenhuisopnames op IC
 Het feit dat nog niet alle corona-maatregelen kunnen afgeschaft worden
U zegt concluderend letterlijk het volgende: “We kunnen niet aanvaarden dat er mensen zijn  die de keuze maken om andere mensen in gevaar te brengen. Niemand heeft het recht om  andere mensen vrijwillig in gevaar te brengen. Een niet-gevaccineerde brengt het leven van  zichzelf en van anderen in gevaar’.
Een niet-gevaccineerde brengt het leven
van zichzelf en van anderen in gevaar  

Dit is een keiharde beschuldiging, die komende van de regeringsleider als niet anders dan  bijzonder bedreigend en verontrustend kan geïnterpreteerd worden maar waarvoor u geen  enkel bewijs hebt geleverd. Geen enkel.
Ik ben een niet-gevaccineerde burger van dit land. Net zoals vele honderdduizenden heb ik  er na grondig onderzoek voor gekozen om mij niet te laten prikken en om te behoren tot de  controle-groep, die noodzakelijk is in ieder wetenschappelijk onderbouwd experiment.
Dat vaccinatie-programma is inderdaad een experiment, waarbij de totaal nieuwe techniek  van µRNA wordt toegepast én een entstof geïnjecteerd wordt waarvan niemand de precieze  inhoud kent. Hieronder een niet exhaustieve lijst van ingrediënten waarvan analyse de  aanwezigheid heeft aangetoond.
Ik heb deze voorgelegd aan het Antigifcentrum en hun reactie was kristalhelder: dit zijn stuk  voor stuk zwaar toxische stoffen, die absoluut niet thuis horen in het menselijk lichaam,  maar die rechtstreeks in het lichaam worden ingespoten en er levenslang in blijven.
Ondanks het bestaan van effectieve geneesmiddelen zijn deze zogenaamde vaccins in record  tempo en zonder de gebruikelijke veiligheidstesten tot stand gekomen. Ze kregen ook geen goedkeuring van de controlerende bevoegde instanties. Er is enkel onder grote druk van  ‘bovenaf’ een toelating gegeven om ze in experimentele fase te verspreiden op basis van  een zogenaamde ‘noodtoestand’.
Pas in 2024 zullen de studies opgestart worden over hun veiligheid en effectiviteit, die u in  uw persconferentie en andere communicaties voorstelt als zijnde zeker maar waarvoor u  geen enkel bewijs hebt. Geen enkel.
De omschrijving ‘vaccinatie’ is bovendien volstrekt verkeerd en misleidend. Het gaat  inderdaad niet om een klassieke vaccinatie, nl. het inbrengen van een geïnactiveerd of  verzwakt virus om daardoor het zogezegde immuniteitssysteem te boosten. Ook voor de  aanname dat deze techniek veilig, effectief en noodzakelijk zou zijn voor onze gezondheid  bestaat er geen onafhankelijk wetenschappelijk bewijs. Geen enkel.
Deze ‘vaccinatie’ wordt door uw uitspraken als de facto verplicht voorgesteld, wat regelrecht  in tegenstelling is tot de Neurenbergcode van 1947, het Internationaal Verdrag inzake  Burgerrechten en Politieke Rechten van 1976 en onze Belgische grondwet.
Ik protesteer dus als niet-gevaccineerde met klem én verontwaardiging tegen deze  beschuldiging en sociale stigmatisering als zou iemand door het niet ingaan op het aanbod  om geprikt te worden een gevaar zou zijn voor de samenleving. Daarvoor hebt u geen enkel  wetenschappelijk en feitelijk onderbouwd argument. Geen enkel.
Maar uiteindelijk komt alles neer op deze ene cruciale vaststelling, nl. dat er zelfs geen enkel  bewijs bestaat van het zogenaamde corona-virus. Geen enkel.
Op 24 augustus en 2 september heb ik namens de hele bevolking door middel van een brief –  aangetekend verstuurd mét ontvangstmelding en waarvan kopie hieronder – , van u  persoonlijk geëist om ons dit bewijs te leveren.
Tot op dit moment heb ik hierop nog geen reactie van u ontvangen. Geen enkele.
Ik bestempel deze weigering als ‘ontoelaatbaar en onhoudbaar’.
Ik gebruik bewust dezelfde termen als waarmee u de keuze schandaliseert die zovele  burgers hebben gemaakt op basis van de principiële vrijheid, die ons door de grondwet  gegarandeerd wordt en waarvoor nota bene uw partij uitgesproken pleitbezorger is.
Zolang u dit bewijs niet kunt leveren is het hele corona-beleid totaal zinloos en dient de  inentingscampagne direct stopgezet te worden. Daarom nogmaals deze eis:
geef ons het bewijs van het bestaan van het corona-virus. 
Steeds bereid tot overleg & toelichting,
Peter Vereecke
Noenendal 2
9700 MaterPS 1. Dit is een onvolledig overzicht van de stoffen waarmee ruim 70% van de bevolking  geïnjecteerd zijn ter bescherming en versterking van hun gezondheid:
Formaldehyde/Formalin – Zeer giftig systematisch gif en carcinogeen.
Betapropiolacton – giftige chemische stof en carcinogeen. Kan dood/permanent letsel  veroorzaken na zeer korte blootstelling aan kleine hoeveelheden. Corrosieve chemische stof.
Hexadecyltrimethylammoniumbromide – Kan schade veroorzaken aan de lever, het  cardiovasculaire systeem en het centrale zenuwstelsel. Kan effecten op de voortplanting en  geboorteafwijkingen veroorzaken.
Aluminiumhydroxide, aluminiumfosfaat en aluminiumzouten – Neurotoxine. Overdracht van  het risico op langdurige hersenontsteking/zwellingen, neurologische aandoeningen, auto immuunziekten, Alzheimer, dementie en autisme. Het komt in de hersenen waar het voor  onbepaalde tijd blijft.
Thimerosal (kwik) – neurotoxine. Veroorzaakt celschade, vermindert de oxidatie reductieactiviteit, celdegeneratie en celdood. In verband gebracht met neurologische  aandoeningen, de ziekte van Alzheimer, dementie en autisme.
Polysorbaat 80 & 20 – Passeert de bloed-hersenbarrière en draagt aluminium, thimerosal en  virussen; waardoor het de hersenen kan binnendringen.
Glutaaraldehyde – Giftige chemische stof die wordt gebruikt als ontsmettingsmiddel voor  warmtegevoelige medische apparatuur.
Foetaal runderserum – Geoogst uit runderfoetussen (koeien) die vóór de slacht bij drachtige  koeien zijn afgenomen.
Humane diploïde fibroblastcellen – Geaborteerde foetale cellen. Vreemd DNA heeft mits  geïnjecteerd de mogelijkheid tot interactie met ons eigen DNA.
Niercellen van Afrikaanse groene apen – Kunnen drager zijn van het SV-40 kanker  veroorzakende pathogeen dat al zo’n 30 miljoen Amerikanen heeft besmet.
Aceton – Kan schade aan nieren, lever en zenuwen veroorzaken.
E.Coli – Ja, dat lees je goed.
DNA van varkenscircovirus type-1.
Menselijke embryonale longcelculturen (van geaborteerde foetussen)
Grafeenoxide, een chemisch-toxisch nanomateriaal, dat ook aanwezig is in de mondmaskers  en in de swaps van de frauduleuze PCR-testkits
PS.2: mijn schrijven aan u verstuurd dd. 2 september.
Aan Alexander Franciscus Henry De Croo
PERSOONLIJK
Wetstraat 16
1000 Brussel
Mater 1 september 2021.

AANGETEKEND MET ONTVANGSTMELDING/per gewone brief/per mail

Beste Alexander,

Op 25 augustus 2021 om 8.13u werd mijn brief van 24 augustus 2021 ( cfr hieronder) door u  ontvangen. Ik kreeg geen enkele reactie. Zelfs geen administratieve ontvangstmelding.
U hebt dus aan de bevolking die uw werkgever is en die u dwingt tot een volgehouden strijd  tegen het corona-virus geen bewijs van het bestaan ervan kunnen geven.
Het weze u een troost: niemand heeft dit tot op heden kunnen doen om de simpele reden  dat het niet bestaat.
Wat niet bestaat kan geen ziekte veroorzaken en kan uiteraard ook niet bestreden worden.
De bestaande gezondheidsproblematiek heeft andere verklaringen.
Bijgevolg zijn alle ons opgelegde maatregelen – het experimentele inentingsprogramma  voorop – totaal zinloos en dienen onmiddellijk stopgezet te worden.
Ik herinner u ook aan  ook de andere acties die wij van u eisen in ons schrijven dd. 24 augustus 2021.
Het feit dat u geen enkel bewijs kunt geven voor het bestaan van het corona-virus zal open  gecommuniceerd worden. Iedereen zal in alle vrijheid zelf zijn conclusies kunnen trekken.
Vanaf vandaag vecht ik niet meer mee in deze surreële oorlog tegen een onbestaand  spookvirus en stap ik dus uit uw nationale ploeg ‘#allemaalsamen’.

Met gepaste achting en steeds bereid tot overleg,

Peter Vereecke
Noenendal 2
9700 Mater

PS.3: mijn eerste schrijven aan u verstuurd dd. 24 augustus. 

Aan Alexander Franciscus Henry De Croo
PERSOONLIJK
Wetstraat 16
1000 Brussel
Mater 1 september 2021.
Beste Alexander,U draagt in België de eindverantwoordelijkheid in het huidige corona-beleid.  Via dit aangetekend schrijven, u ook bevestigd via brief en email, eis ik van u mét aandrang:
Geef mij het bewijs van
(het bestaan van) het SarsCov-2 virus.
Voor alle duidelijkheid: u moet mij aantonen dat u beschikt over het wetenschappelijke en  feitelijke bewijs dat er een virus is
 dat genomen is uit een mens met symptomen van die ‘nieuwe’ Covid-19 ziekte
 dat in een gecertificeerd labo is geïsoleerd, gepurifieerd en geïdentificeerd
 en dat is geverifieerd als dé oorzaak van de zogenaamde Covid-19 ziekte/pandemie
Heel wat onafhankelijke medische experten toonden duidelijk aan dat dit nog nooit gebeurd  is. In meerdere landen hebben officiële gezondheidsinstanties dit ook al moeten toegeven.
Ik dien deze eis in als individuele mens en burger, maar ook nadrukkelijk namens heel de  Belgische bevolking, waarvan u de dienaar bent. Daarom gebruik ik vanaf nu de wij-vorm.
Onze hierboven vermelde eis is van essentieel belang:
 Als het bestaan van dit virus niet kan bewezen worden dan bestaat het virus niet.
 Als het virus niet bestaat dan hebben alle maatregelen ertegen geen enkele zin
 Als u ons dwingt tot een oorlog (= uw beeldspraak) moet u het bewijs van het  bestaan van de vijand (het virus) hebben, zeker als die met het blote oog onzichtbaar  is, en ons kunnen aantonen dat die pandemische bedreiging er wel degelijk is.
Ik geef u hierbij tot einde augustus de gelegenheid mij/ons het geëiste bewijs te geven of  mee te delen dat er geen enkel bewijs is dat het zogenaamde corona-virus bestaat.
Dit schrijven wordt per aangetekend schrijven met ontvangstmelding vandaag ter kennisgeving doorgestuurd naar Frank Vandenbroucke, Jan Jambon, Wouter Beke, Vincent  Van Quickenborne, Annelies Verlinden en Marnic De Meulemeester.
Gezien het algemeen en dringend belang zal over deze eis open gecommuniceerd worden.
Bij gebreke aan een wetenschappelijk correct onderbouwd en controleerbaar bewijs van het  SarsCov-2 virus eisen wij
 Dat u het huidig corona-beleid onmiddellijk en volledig stopzet, zeker inzake de  vaccinatiecampagne waarvan nu al de rampzalige gevolgen duidelijk zijn.
 Dat u dit op een even duidelijke manier via de media communiceert als waarmee u  de hele bevolking ten onrechte al die tijd in een nefaste angst-modus gehouden hebt.
 Dat u onverwijld het nodige doet om een grondig én onafhankelijk onderzoek op te  starten teneinde de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen vast te leggen in  functie van de schade allerlei, die wij als burgers hierdoor geleden hebben.
 Dat u er akte van neemt dat wij ons vanaf 1 september niet langer verplicht  beschouwen de corona-maatregelen na te leven en dat wij alle rechten en vrijheden  hernemen, die u ons volledig ten onrechte en ongefundeerd hebt afgenomen.
Uiteraard behouden wij ons het recht voor om van u persoonlijk vergoeding te eisen voor  alle schade en nadelen die wij zouden ondervinden als u het huidig beleid toch zou  verderzetten zonder het geëiste bewijs van het bestaan van dat virus te kunnen voorleggen.
Namens de Belgische bevolking in dienst waarvan u staat en steeds bereid tot overleg,
Peter Vereecke
Noenendal 2
9700 Mater
Mei 2021 heeft Peter onderstaande brief gepubliceerd:
Open brief van een kritisch burger
betreffende de vaccinatiecampagne
Geachte,
Vandaag vrijdag mei zou ik om 17.24u stipt gratis gevaccineerd worden tegen de Covid 19 ziekte en vrijdag 11 juni om 17.24u – dus exact een maand later! – voor de tweede  maal. Via de website heb ik laten weten niet in te gaan op deze uitnodiging, maar ik vind  het als burger belangrijk u als vertegenwoordiger van de overheid te informeren over  mijn motivatie.
Vooreerst dit: ik dank u voor dit aanbod en de bezorgdheid voor de gezondheid, die  hieraan ten grondslag ligt bij u en al wie betrokken is bij de uitvoering van het  vaccinatieproject. Helaas is gezondheid volgens mij niet het drijvende belang bij wie achter deze ongekende mundiale campagne zit. Voor mij is uitgerekend gezondheid dé  reden waarom ik mij niet wil laten inenten.
Maar laat er geen twijfel bestaan over mijn respect en waardering voor u. 
Ik gehoorzaam zonder problemen wetten, ik wil graag regels respecteren, ik heb geen probleem om gezag te aanvaarden en werk graag mee aan acties die het algemeen goed voor ogen hebben, maar dit alles niet meer blindelings. Ze moeten inderdaad feitelijk wetenschappelijk degelijk onderbouwd zijn, er moet een correcte communicatie gevoerd worden en het mag geen onevenredige aanslag betekenen op mijn gezondheid, vrijheid, waardigheid, privacy en fundamentele rechten als mens en burger.
Ik beperk mij in dit ‘bezwaarschrift’ tot de essentie.
Ten eerste: wat is het probleem?
Het vaccin wordt mij aangeboden en zelfs op allerlei manieren met aandrang  opgedrongen als een maatschappelijk-morele verplichting. Van in het begin werd het  psychologisch kader gecreëerd van een wereldwijde (oorlogs)strijd tegen een pandemie, een ziekte en een virus. Er is dus een vijand die het leven bedreigt van eenieder en allen  samen.
Nog erger: iedereen is niet alleen in gevaar, maar is zelf een gevaar voor iedereen. Ook  wie kerngezond is kan meewerken met de vijand.
Wie nog enig nuchter observatievermogen en gezond verstand heeft kan echter alleen  maar vaststellen:
• vorig jaar heeft 99,98 % van de bevolking ‘het’ overleefd. Het merendeel van wie  het etiket ‘corona-dode’ kreeg – in de regel ten onrechte want dit gebeurde  meestal zonder (autopsie)onderzoek en op basis van een pcr-test die geen enkele
diagnostische betrouwbaarheid heeft – was erg hoogbejaard en al zwaar  ziek. Dus welke pandemie?
• de definitie van covid-19 is bijzonder wazig. Je hebt een heel invasieve test nodig  om te weten of je die ziekte hebt, zelfs al ben je gezond. Merkwaardig toch dat er  vorig jaar geen griep-doden geweest zijn en dat er een enorme daling was in  patiënten met allerlei long(weg)aandoeningen. Dus welke nieuwe ziekte?
• het virus is nog altijd niet geïdentificeerd, laat staan dat zou aangetoond zijn dat  het binnendringen ervan de ziekte veroorzaakt. Dus welk nieuw virus?
Ik zie dus geen enkele reden om angsthaas te worden.
Ten tweede: biedt een inspuiting de oplossing? 
Al een jaar lang wordt beweerd dat dit vaccin – en dus blijkbaar niet al die andere overheidsmaatregelen – de enige manier is om ons te beschermen en zodoende terug te kunnen keren naar ‘het oude normaal’, ‘de vrijheid’ en gezondheid. Maar is dit ook zo?
Ik heb afgelopen jaar heel veel documentatie verzameld: honderden artikels, interviews, getuigenissen, studies, enz.. Ik beschouw mezelf dus als een kritische en goed geïnformeerde burger. Het is niet nodig om viroloog te zijn om je een mening te vormen over het vaccin.
Vaccinatie dreigt hetzelfde te zijn als alle andere maatregelen: disproportioneel, niet effectief, gezondheid van mens en maatschappij ondermijnend en gebaseerd op heel wankele wetenschap. De farma-industrie is de enige actor die hierbij voordeel heeft en het gaat hier over een gigantisch bedrag, dat veel beter had kunnen besteed zijn, bv. aan uitbreiding van aantal IC-bedden dat de laatste tien jaar gehalveerd is om te besparen.
Iedereen zou na enig kritisch onderzoek moeten beseffen dat dit de toestand is na  vaccinatie:
• men weet niet welke de ingrediënten zijn van de vloeistof, die men rechtstreeks  in zijn lichaam heeft laten brengen
• men heeft geen enkele zekerheid in welke mate of voor hoelang men zelf beschermd is
• men is nog altijd besmettelijk voor zijn omgeving
• men moet nog altijd alle maatregelen naleven
• men neemt deel aan een enorm experiment, dat pas eind 2023 zal geëvalueerd  worden
• men kan zich tot niemand wenden voor schadevergoedingWaarom zou iemand bij dit inzicht dan de arm ontbloten?
Bovendien zijn we er zelfs bij een vaccinatiegraad van 70% van ‘de kudde’ van 7,7 miljard nog niet. Men houdt ons voor dat we met corona gaan moeten leren leven en dus nog langere tijd regelmatig de maatregelen zullen moeten respecteren én zullen moeten blijven ingeënt worden. Met geen woord is er afgelopen jaar gerept over werkende, goedkope geneesmiddelen en het belang van het versterken van de eigen immuniteit via natuurlijke middelen.
In mijn geval wordt de Pfizer-vloeistof voorgesteld. Dit is echter geen vaccin, maar een totaal nieuw, ongetest en genetisch modificerend µRNA-experiment waartegen vele experten – zelfs sinds jaar en dag overtuigde vaccinatievirologen – met luide stem waarschuwen, ook Mike Yeadon, die tot voor kort een topfunctie bekleedde bij dat bedrijf, dat nota bene op vlak van veiligheid absoluut niet zo goed gereputeerd is.
Pfizer is afgelopen jaren met duizenden rechtszaken geconfronteerd en betaalde in 2009 een wereldrecordbedrag van schadevergoeding uit van 2,3 miljard $. Zou u met een auto gaan rijden van een fabrikant, waarvan bekend is dat stuurinrichting, remmen en motoriek ‘problematisch’ zijn? Zou u het ook niet bedenkelijk vinden dat men ‘van hogerhand’ dit vehikel aanprijst?
Het is dus vooral de veiligheid die mij grote zorgen baart. Terecht zoals nu reeds blijkt uit de cijfers van Eudravigilance, die voor de opvolging van de ‘bijwerkingen’ verantwoordelijk is:
• 7.766 doden
• 330.000 mensen met ernstige gezondheidsschade
Dit betreft voor een goed begrip de toestand na amper drie maand inenten en op basis van een deel van de officieel gerapporteerde gevallen. Doorgaans is dit slechts 1% van de realiteit. Bovendien zullen de grootste gevolgen zich slechts op langere termijn manifesteren, wat men voorziet vanaf komende herfst-winter. Men zal het als een nieuwe golf of variant voorstellen, maar het zal de uitwerking van de massale vaccinatie zijn.
Ik vrees dus dat met de massale vaccinatie de voedingsbodem gecreëerd wordt voor wat werkelijk een pandemie zal zijn.
Meer en meer berichten waarschuwen er bovendien voor dat gevaccineerden zelf een groot besmettingsgevaar zijn voor mensen die zich niet hebben laten inenten!
Ik vind dit alles ronduit rampzalig én schandalig én vooral onrustwekkend.
Ik weiger dus op grond van al deze objectieve overwegingen om een proefkonijn te worden. 
De waarschuwing van expert professor Pierre Van Damme in een persmededeling begin  dit jaar is bij mij dan ook niet in dovemansoren gevallen:
” We staan voor een ongezien medisch experiment en onderzoek in de toekomst zal uitwijzen
of de vaccins werken en wat de bijwerkingen zullen zijn ” 

In alle documenten die ik tot op heden mogen ontvangen heb blijkt echter uit niets dat  het een experiment is. Alles wordt voorgesteld als een routinematige, goed onderzochte  en bijzonder veilige kleine ingreep. Zoals je vlug effe langsloopt bij je garagist voor wat  extra antivriesvloeistof. Gewoon voor alle zekerheid.
Ik vrees dat dit een tekortkoming is die wel eens hele vervelende juridische gevolgen  zou kunnen hebben. De wetgeving en vooral de Nurnberg-principes zijn heel duidelijk:
• elkeen MOET heel duidelijk geïnformeerd worden dat het een experiment is
• en elkeen MOET zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming geven om aan een  experiment deel te nemen
Tot slot: ik blijf open staan voor informatie, die kan aantonen dat mijn argumentatie niet correct is, nl. dat er wel een groot gezondheidsprobleem is en dat een vaccin laten zetten toch verantwoord, effectief en veilig is.met respectvolle groet,
Peter Vereecke
Noenendal 2
9700 Mater (Oudenaarde)
7 mei 2021
***********
Peter in Wonderland
In het ‘Ten Geleide’ van zijn boekje Peter in Wonderland. Een klein boekje over een groot plan, schrijft de auteur, Peter Vereecke: ‘Ieder mens groeit op in vertrouwen. Hij gelooft dat wat hem voorgehouden wordt waar en juist is. Ook ik baseerde de eerste 44 jaar van mijn bestaan rustig op deze overtuiging. Ik had een heel normaal leven: getrouwd, twee kinderen, leraar Latijn en daarna verzekeringsagent, actief in de parochie, het verenigingsleven en de plaatselijke politiek, voorzitter van de kerkfabriek en burgemeester…’
Totdat hij allerlei vragen begon te stellen en er steeds meer twijfel in hem opkwam of wat hem geleerd en verteld was wel echt zo was. Zijn zoektocht begon. Vanaf het jaar 2000 en zeker na 11 september 2001.
Het bracht hem dieper en dieper in de lange ondergrondse pijpen van vele konijnenholen, die echter op een of andere wijze vaak met elkaar verbonden waren. En hij ontdekte: ‘Niets is wat het lijkt en niets gebeurt zomaar.’ Hij stuitte op een immens ‘leugenpaleis’ en ontdekte welke krachten er achter het wereldtoneel actief zijn die de mensheid manipuleren, dirigeren, hersenspoelen en uiteindelijk in massale slavernij houden.
Peter Vereecke toont de lezer via vele voorbeelden op welke wijze, wat hij ‘Club El’ (de overal aanwezige machtselite) noemt,de mens in gevangenschap houdt. Er blijkt wel degelijk sprake te zijn van een samenzwering, een complot, zo vaak bestreden door hen die nauwelijks enig werkelijk onderzoek hebben gedaan en zich steeds weer bedienen van het armzalige wapen van spot en smaad.
De ontdekkingen die Peter in ‘Wonderland’ deed, werden en worden hem lang niet altijd in dank afgenomen, zoals voor bijna alle pioniers op dit gebied geldt. Bespotting, gerechtelijke procedures, bedreigingen, het hoort er kennelijk allemaal bij als een mens te weten komt hoe een en ander op onze planeet in elkaar steekt en de ogen van zijn medemens wil openen. En dat heeft Peter Vereecke de laatste jaren als geen ander gedaan. Laten we vooral niet vergeten hoeveel mensen al tot het inzicht zijn gekomen dat er over heel de wereld iets heel ernstigs aan de gang is. Hun aantal groeit wereldwijd.Wie in vogelvlucht de op heldere, speelse en vaak ook op humoristische wijze beschreven thema’s over hoe ‘het complot’ werkt, wil leren kennen, moet zeker dit rijk geïllustreerde boekje gaan lezen. Van harte beveel ik daarom Peter in Wonderland aan. Dit boekje stemt tot nadenken. En dat is wat Peter Vereecke als voormalig classicus en oud-burgemeester de lezer steeds voorhoudt: ‘Durf zelf denken!’ Het is overigens de basis van alle ware filosofie.
Overal ter wereld zien we momenteel opstand, rebellie, afbraak van alle oude structuren. Er iets zeer diepgaands aan de hand waar velen nog niet de vinger op kunnen leggen, zich over verbazen of verbijsterd over zijn. ‘Club El’ voelt zich echter wereldwijd meer en meer ‘ontdekt’. Duizenden vergrootglazen worden op hun duistere gezichten gelegd. Hun maskers worden afgerukt. Duizenden richtingwijzers worden naar hun ‘leugenpaleizen’ gekeerd…
Wat ‘Club El’ wellicht nog niet beseft, is dat juist het snel ontwakende inzicht en bewustzijn, tot een historische revolte kan leiden, waarin mijns inziens licht en waarheid een beslissende rol zullen spelen. We leven in heel bijzondere tijden!Marcel Messing
auteur, antropoloog-filosoof
December 2019Het boekje van Peter Vereecke is verkrijgbaar:
*   ofwel koop je het voor 15 euro aan de inkomtafel ter gelegenheid van een activiteit
*   ofwel schrijf je 20 euro over op zijn rekening (BE18 7374 2802 4465 – KREDBEBB) en dan krijg je het opgestuurd
*  ofwel kan je het gratis bekomen via deze link :  Download hier het boekje
Nederlands NL English EN Français FR Deutsch DE Polski PL Español ES