Marcel Messing

Het virus of het vaccin?

n verband met de Mexicaanse griep hangen er in overheidsgebouwen, bedrijven, hotels, liften, ziekenhuizen, bejaardentehuizen en vele andere plaatsen affiches met aanwijzingen hoe de burger zich tijdens de komende pandemie dient te gedragen.

Het virus of het vaccin?

n verband met de Mexicaanse griep hangen er in overheidsgebouwen, bedrijven, hotels, liften, ziekenhuizen, bejaardentehuizen en vele andere plaatsen affiches met aanwijzingen hoe de burger zich tijdens de komende pandemie dient te gedragen.

Lijst van Artikelen

Het virus of het vaccin?

n verband met de Mexicaanse griep hangen er in overheidsgebouwen, bedrijven, hotels, liften, ziekenhuizen, bejaardentehuizen en vele andere plaatsen affiches met aanwijzingen hoe de burger zich tijdens de komende pandemie dient te gedragen.

Alarmfase 6:

 

 

 

 

 

 

‘Grip op griep’

In verband met de Mexicaanse griep hangen er in overheidsgebouwen, bedrijven, hotels, liften, ziekenhuizen, bejaardentehuizen en vele andere plaatsen affiches met aanwijzingen hoe de burger zich tijdens de komende pandemie dient te gedragen. Het lijkt wel alsof de pest is uitgebroken. En dat allemaal om ‘grip op griep’ te krijgen. We dienen onze handen goed te wassen, moeten hoesten, niezen en snuiten in een papieren zakdoekje en het daarna meteen weggooien in een vuilnisbak, deurklinken en huishoudelijke apparaten regelmatig schoonmaken, van het werk wegblijven en de huisarts telefonisch consulteren als we klachten als koorts, hoesten, spierpijn, koude rillingen, vermoeidheid, keelpijn en/of hoofdpijn voelen opkomen. Elkaar omhelzen of handen geven is voorlopig uit den boze. Veel bedrijven beschikken over draaiboeken om stagnering van productie of erger te voorkomen. De schrik zit er bij velen in en wordt door overheid, virologen en epidemiologen, maar vooral door de WHO, er goed ingehouden. Informatie en desinformatie wisselen elkaar af.

De WHO riep in juni van dit jaar alarmfase 6 uit, waardoor er ‘officieel’ sprake is van een pandemie. Sommige juristen internationaal recht zijn van mening dat de WHO hier niet eens het recht toe had. Vragen van verontruste burgers over de achtergronden van deze pandemie blijven door de overheid onbeantwoord. Een serieus debat hierover heeft niet eens plaatsgevonden. Dat geldt ook voor de rol van de WHO en de farmacie, de inhoud van het vaccin, de eventuele bijwerkingen, de veel te korte testperiode, het kostenplaatje en de maatregelen die de overheid gaat nemen als het zover is. Maar intussen worden wel allerlei besluiten genomen, buiten de burger om. De politiek faalt hopeloos en het trieste is dat men dat, goede uitzonderingen daargelaten, niet eens beseft.

Gemanipuleerd virus en samenzwering
Al geruime tijd circuleren er berichten dat het om een in het laboratorium gemanipuleerd virus zou gaan, dat enerzijds Big Farma enorme winsten oplevert en tegelijkertijd bedoeld lijkt te zijn om de wereldbevolking in de komende tijd te decimeren. Lugubere zaken, die nauwelijks te geloven zijn en in de richting wijzen van een ‘samenzwering’, komen steeds meer aan het licht. Onderzoekers op dit gebied worden door de gevestigde media al enige tijd gehoond, genegeerd of door bepaalde lobby’s bedreigd als de waarheid boven water lijkt te komen. De mainstreammedia doen niet eens serieus onderzoek naar deze en andere belangrijke kwesties, zoals de gebeurtenissen rondom 9/11. Onderzoekers van naam spraken al vanaf het begin van een inside-job, zoals Andreas von Bülow (expert op het gebied van inlichtingendiensten, staatssecretaris van defensie in het kabinet-Schmidt en voormalig bondsminister voor onderzoek en technologie), David Ray Griffin (emeritus hoogleraar filosofie van de religie) en Steven E. Jones (fysicus en een van de Scholars for 9/11 Truth). Ook getuigenissen van brandweerlieden, politiefunctionarissen, verslaggevers (o.a. van de Wall Street Journal) en vele anderen werden doodgezwegen of niet serieus genomen. Steeds meer berichten stapelen zich op dat het om een samenzwering zou gaan van een aantal machtige en invloedrijke personen uit het bankwezen, bedrijven, de farmacie en het militair apparaat, die via geheime en half geheime genootschappen, zoals Skull and Bones, Fabian Society, Bohemian Grove en sommige vrijmetselaarsloges, en organisaties zoals de Bilderbergclub, de Trilaterale Commissie en de Council on Foreign Relations, een fascistische nieuwe wereldorde nastreven. Historicus Carroll Quigley (tutor van Bill Clinton) en econoom en ingenieur Antony Sutton wezen hier decennia geleden al op in hun publicaties. Men leze bijvoorbeeld The Federal Reserve Conspiracy van Sutton.1 
 
Grote wereldproblemen
In de agenda van deze machtselite staat al jaren een economische crash aangekondigd op wereldwijde schaal. De toonaangevende Europese denktank LEAP/E2020 bijvoorbeeld voorspelt dat binnenkort een wereldwijde economische instorting zal plaatsvinden, waarbij eerst de dollar crasht.2  Willem Middelkoop en een aantal tegendraadse economen, zoals Marc Faber, Jim Rogers, Gerald Celente, Harry Dent, Max Otte, Eberhard en Eike Hamer, wezen hier al eerder op. De invloedrijke Bank for International Settlements (BIS), voortgekomen uit het Young Committee en opgericht in 1929 met als doel de Duitse herstelbetalingen volgens het Verdrag van Versailles (1919) te regelen, waarschuwt eveneens voor toekomstige crises. Owen D. Young, topman van het Young Committee, was onder andere lid van de raad van bestuur van de Rockefeller Foundation, vicepresident van de Federal Reserve Bank van New York en een vennoot van J.P. Morgan.3  Allemaal nieuws dat we liever niet horen. We luisteren liever naar minister van financiën Wouter Bos (die n.a.v. de G20 ook al de woorden ‘nieuwe wereldorde’ en ‘wereldregering’ in de mond nam en nu geconfronteerd wordt met de val van de DSB-bank), minister-president Jan-Peter Balkenende en Nout Willink (president van de Nederlandse Bank en lid van de Trilaterale Commissie), die allen een poos geleden nog beweerden dat we wel tegen een ‘stootje’ kunnen, maar nu beamen dat de crisis vele malen erger is dan voorzien was. De schuldenlast in Amerika is inmiddels opgelopen tot bijna 1½ biljoen dollar (de grootste sinds WO II). Schandalen over superbonussen, corrupte banken, overfinanciering en malversaties overspoelen elkaar, terwijl de burger de rekening wordt gepresenteerd. Het is verbijsterend dat menige regering en menig parlement de burger zo slecht informeren over wat er werkelijk aan de hand is. Onwetendheid? Laksheid? Of liggen de draaiboeken al klaar die anticiperen op mogelijke noodsituaties? In dat geval is een noodpakket een lachertje.


En alsof een dreigende instorting van de wereldeconomie en de pandemie nog niet voldoende zijn, worden we dagelijks geconfronteerd met ingrijpende klimaatveranderingen, waar alle peperdure klimaatconferenties weinig aan veranderd hebben. Het oude systeem blijft gewoon doordraaien, totdat na de zoveelste aard- of zeebeving, tyfoon, orkaan, overstroming, vulkaanuitbarsting of periode van droogte of heftige regenval ‘plotseling’ de grote klap komt. Pas dan zullen velen wakker schrikken. En intussen is er nog steeds de dreiging van een oorlog met Iran, waarbij Nobelprijswinnaar Barack Obama, die weer meer soldaten naar Afghanistan stuurt, de optie voor militair ingrijpen openhoudt. Pessimisme? Doemdenken? Realiteit? Of zijn we misschien bang dat onze toekomstverwachtingen niet meer vervuld kunnen worden als deze krachten zegevieren? Nu kunnen we er nog iets aan doen, al dringt de tijd. Maar men luistert liever niet naar klokkenluiders, ook al weten die het beste waar de klepel hangt.

Bewustwording
Bij de naderende ‘pandemie’ wordt de angst net zo opgeklopt en geëxploiteerd als na 9/11. De burger wordt nauwelijks tijd gegund om te overwegen of hij zich wel of niet wil laten vaccineren. Het is de haast die regeert, in plaats van wijsheid. Televisiequizzen, lotto’s, soaps en zouteloze geldverslindende amusementsprogramma’s die het bewustzijn van velen verdoven of omlaaghalen, staan een kritische blik bij velen in de weg. Brood en spelen. De filosoof Sören Kierkegaard merkte eens op dat de mensheid klappend voor haar eigen ondergang zal staan, zoals in een theaterstuk.

Omdat we echter zien dat wereldwijd steeds meer mensen zich bedreigd voelen door de naderende massavaccinatie, beginnen de laatste maanden steeds meer burgers op te staan. Voorlopers van een brede burgerbeweging? Inmiddels weigert 54% van het verplegend personeel in Nederland zich te laten inenten. Slechts 30% van alle zorginstellingen heeft vaccins besteld en een groeiend aantal artsen in Nederland en België heeft zijn bedenkingen over het vaccin. Nogal wat medisch specialisten wijzen erop dat het vaccin wel eens gevaarlijker zou kunnen zijn dan het virus, geen enkele garantie op bescherming biedt en de kans op ernstige bijwerkingen met zich meebrengt. Vele vaccins bevatten bacteriële of virale bestanddelen in een water- of zoutoplossing met een weefselfixatief (formaldehyde, aluminiumfosfaat, aluminiumhydroxide) en een conserveermiddel (thiomersal, dat kwik bevat) en andere gifstoffen. Volgens de Washington Post (30 juli 2009) zit er in het vaccin tegen de Mexicaanse griep thiomersal.
 
Ook zou het het gevaarlijke squaleen bevatten, dat in verband wordt gebracht met het Golfoorlogsyndroom. Sommige virologen verklaren zonder schaamte dat het ‘maar’ om zeer ‘kleine porties’ gaat, terwijl velen in de medische wereld juist de ‘kleine porties’ (verdunningen) bestrijden waar de homeopathie mee werkt. De ministeries van volksgezondheid in alle landen zwijgen over de inhoud van deze socratische gifbeker.

Evenmin wordt er opening van zaken gegeven over het exacte kostenplaatje van deze cocktails. Ook hier weer is het de burger die betaalt. Hij heeft niet eens om een vaccin gevraagd. Waar zijn trouwens de parlementariërs die vragen stellen over mogelijke draaiboeken voor politie en leger, die ongetwijfeld gehanteerd zullen worden als het virus virulent wordt (of in die richting wordt gemanipuleerd), waardoor vrijwel zeker besloten wordt tot verplichte massavaccinatie? Mocht het zover komen, dan is dat een volstrekte inbreuk op de integriteit van het menselijk lichaam. Toch behoort verplichte vaccinatie tot de mogelijkheid nu de Internationale Gezondheidsregelgevingen (IHR) van de Constitutie van de WHO (artikel 21 en 22), in juni 2007 van kracht geworden, dit aan de lidstaten kan dicteren. Het is bekend dat in Amerika de FEMA (Federal Emergency Agency), die reeds optrad tijdens de ramp van de orkaan Katrina, de volmacht heeft om met inzet van politie en leger ook op te treden bij een mogelijk verplichte vaccinatie. Als Obama’s nieuwe gezondheidswetsvoorstel wordt aangenomen, is de weg hiertoe volledig vrij. Het Brave-New-World-achtig draaiboek van Huxley, vermengd met zwarte pagina’s van Orwell’s 1984 en H.G. Wells’ The Shape of things to come4, doemt op. 

Farmacie in opspraak
Dat de farmacie regelmatig in opspraak is, mochten we 1½ maand geleden weer eens ervaren toen ‘s werelds grootste, Amerikaanse farmaceut Pfizer een boete moest betalen van 2,3 miljard dollar wegens het illegaal promoten van Bextra, een medicijn dat in 2005 om veiligheidsredenen van de markt werd gehaald.5  Al vanaf 1952 staat dit bedrijf bekend om zijn fanatieke propaganda6  en cadeaus aan artsen. Nogal wat virologen onderhouden stevige contacten met farmaceutische bedrijven. Over de belangenverstrengeling van de internationaal bekende viroloog Ab Osterhaus hebben de media recentelijk uitgebreid bericht, hetgeen tot Kamervragen leidde. Onlangs werd bekend dat Osterhaus ook lid is van de Raad van Advies van Cirion, een ‘Foundation’ die de samenwerking tussen locale en internationale experts stimuleert ‘om zo bij te dragen tot een multidisciplinaire en geïntegreerde benadering bij het creëren van oplossingen voor infectieziekten.’7  Cirion wordt o.a. gesponsord door de farmaceutische bedrijven Abbott, Boehringer Ingelheim, Roche, GlaxoSmithKline en Gilead.8  Aan dit laatste bedrijf is Donald Rumsfeld, voormalig minister van defensie van de regering-Bush verbonden, die betrokken was bij misdaden tegen de menselijkheid. Samen met Roche verdient Gilead goud aan de sterk bekritiseerde virusremmer Tamiflu, door de WHO gepropageerd als virusremmer nummer 1. Reeds vóór zijn ministerschap verdiende Rumsfeld miljoenen dollars bij het bedrijf Searle dankzij de verkoop van het giftige aspartaam. Searle werd later opgekocht door Monsanto, dat vanwege de genetisch gemodificeerde gewassen en het giftige onkruidverdelgingsmiddel Round-up al veel lijden heeft veroorzaakt. Wie onderzoek doet naar farmaceutische bedrijven stoot op veel schandalen. Big Farma heeft vertakkingen in universiteiten (leerstoelen), bedrijven, de overheid en het militair apparaat. In het boekje Vaccineren OF NIET? worden deze en andere onthutsende feiten in notendop blootgelegd.9  Geleidelijk wordt een netwerk zichtbaar dat alle eigenschappen heeft van een samenzwering.

 

 

 

 

 

 

Verontrustende verklaring
Leonard G. Horowitz, internationaal gewaardeerd om zijn publicaties op het gebied van gezondheid en ziektes, verklaarde op 22 augustus van dit jaar onder ede hoe groot de invloed en macht van de Rockefellerfamilie is op de Amerikaanse farmacie, de volksgezondheid, de Council on Foreign Relations, de Trilaterale Commissie, de geopolitiek en de wereldeconomie.

Horowitz verklaart dat er sprake is van ‘fraude, ambtsmisdrijf, georganiseerde misdaad en het plegen van genocide (d.w.z. iatrogenocide: genocide door de dokter veroorzaakt) onder het mom van volksgezondheid in een door David Rockefeller opgerichte biotechnologische trust, genaamd Partnership for New York City (PNYC), waarbij de federale regering van de VS en de regering van de deelstaat New York betrokken zijn voor wat betreft de uitbraak van de pandemische H1N1-varkensgriep en de naderende vaccinatiecampagne’.

Horowitz verklaart dat David Rockefeller, bekende regeringsvertegenwoordigers, instellingen en vaccinproducenten de mainstreammedia en het medicijngebruik controleren in een criminele samenzweringsorganisatie om zo profijt te trekken uit het verwekken en promoten van deze pandemie. Dagen voordat de media voor het eerst verslag deden van gevallen van varkensgriep (april 2009), bracht Novavax Corporation, in samenwerking met functionarissen van het CDC (Centre for Disease Control), via het machtige nieuwsmediaconsortium van Rupert Murdoch en het kabeltelevisieconcern, persberichten naar buiten dat het bedrijf bezig is met het ontwikkelen van een vaccin tegen de varkensgriep. Dit bracht heel wat publiciteit teweeg. Terwijl research naar het vaccin nog gaande was, werd er in de media beweerd dat het vaccin van Novavax bescherming biedt tegen deze nooit eerder voorgekomen recombinatie van virusstammen: vogelgriep, Spaanse griep en de gewone griep.

Horowitz verwijst ook naar David Rockefellers co-partner van de PNYC, Larry A. Silverstein, die het World Trade Center van Rockefeller pachtte voor 3,2 miljard dollar en deze vlak voor de instorting hoog verzekerde bij de dochtermaatschappij van GE Capitol, Industrial Risk Insurers Company, die Silverstein voor zijn zogenaamde verlies een bedrag uitbetaalde van 7 miljard dollar voor de reconstructie van het World Trade Center. Met de PNYC is weer een netwerk verbonden van o.a. industriëlen en mediamagnaten, zoals Zuckerman, die hoofdredacteur is van U.S News and World Report en uitgever van de Daily News, lid is van de CFR met verregaande bevoegdheden onder erevoorzitter van de PNYC, David Rockefeller. Zuckerman is kandidaat voor de post van Amerikaans ambassadeur in Israël en is de belangrijkste financier van de Amerikaanse Lyme Disease Foundation, die intensief het rampzalige Lymerixvaccin van GlaxoSmithKline promoot. Ook noemt hij Nobelprijswinnaar Henry Kissinger, protégé van Nelson Rockefeller, invloedrijk lid van de Council on Foreign Relations (bestaande uit de invloedrijkste leiders van het bedrijfsleven) en eigenaar van Merck and Company, het grootste bedrijf ter wereld dat vaccins maakt.

Horowitz concludeert dat het om ‘een uiterst urgente zaak gaat, die een gevaar vormt voor de nationale veiligheid en onmiddellijk kritisch onderzoek vraagt van zowel wetgevers en ambtenaren van Justitie als van het grote publiek’.10
Net als journaliste Jane Bürgermeister stuurde Horowitz, samen met onderzoeksjournaliste Sherri Kane, zijn documenten naar de FBI en diende een aanklacht in tegen o.a. de David Rockefeller’s trust, die connecties heeft met rijke partners in Wall Street, zoals de reeds genoemde mediamagnaat Murdoch en Jerry Speyer, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van de Federal Reserve Bank van New York.11  Ook William Engdahl en diverse andere bekende auteurs verklaren onomwonden dat het virus opzettelijk gemaakt is door samenwerking van het militaire apparaat, de farmacie en regeringsvertegenwoordigers.

Anderen vermelden namen van een aantal multimiljardairs, zoals Bill Gates, George Soros, Ted Turner (CNN) en Warren, die verbonden zijn met de eugenetische beweging, welke teruggaat tot Hitler-Duitsland.12  Ook bankiers van Goldman Sachs, sponsors van de verkiezing van Obama, zouden hierbij betrokken zijn. Het zogenaamde ‘ongeluk’ bij farmaceut Baxter, waarbij 72 kilo vaccinmateriaal besmet raakte door het levende vogelgriepvirus, geleverd door de WHO, de onthutsende verslagen van Tsjechische onderzoekers m.b.t. de geleverde vaccins die dodelijke stoffen bevatten en vele andere feiten, worden door de media en ministeries van volksgezondheid verzwegen. Horowitz’ uiterst verontrustende verklaring zou iedere oprechte politicus in actie moeten brengen. Het is niet voor niets dat hij zijn verklaring onder ede in de publiciteit heeft gebracht.13  

Nanodeeltjes en nanochip
En alsof dit nog niet genoeg is, beweert onderzoeker William Engdahl dat er reeds sprake is van nanodeeltjes in vaccins. Hij refereert daarbij aan onderzoekers van de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), die in 2007 in een artikel van het tijdschrift Nature Biotechnology schrijven dat zij een nanodeeltje hebben ontwikkeld ‘dat vaccins werkzamer kan maken, met minder bijwerkingen en voor een fractie van de kosten van de gangbare vaccintechnologie’. Na inspuiting van het vaccin gaan deze nanodeeltjes rechtstreeks naar de lymfeknopen, waarop het immuunsysteem krachtig en doeltreffend reageert, aldus de onderzoekers. Nanodeeltjes in vaccins kunnen echter dodelijk zijn of op zijn minst onherstelbare schade toebrengen aan de gezondheid. Net als asbestdeeltjes kunnen ze de longen aantasten en lichaamscellen vernietigen. Engdahl verwijst hierbij naar een artikel in het European Respiratory Journal van september jl. Hierin wordt een test beschreven op 7 vrouwen in de leeftijd van 18 tot 47 jaar, die 5 tot 13 maanden in de fabriek waar ze werkten werden blootgesteld aan nanodeeltjes. Ze moesten alle 7 worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege o.a. kortademigheid, vocht in de longen, longontsteking en fibrose. Twee vrouwen stierven ten gevolge van longcomplicaties. Geen van de 7 had ooit gerookt of behoorde tot een risicogroep. De artsen moesten constateren dat de longproblemen één gemeenschappelijke oorzaak hadden: het inademen van nanodeeltjes.14  Nanodeeltjes kunnen tevens als microchipjes dienen, die in verbinding met satellieten en supercomputers de mens overal kunnen traceren en controleren. Daarvoor waarschuwde reeds professor Jean-Pierre Petit, internationaal bekend astrofysicus en voormalig directeur van CNRS (Centre Nationale de la Recherche Scientifique).15 IBM kondigde al enkele jaren geleden aan dat ze rond 2009 in staat waren de nanochip te produceren. En op 1 december 1999 zei Nicolas Rockefeller in een gesprek met Aäron Russo (directeur van Hollywood en maker van documentaires) dat er een heftige gebeurtenis zou plaatsvinden, waardoor de VS Irak en Afghanistan konden binnenvallen (denk aan 9/11). Dankzij de angst die dan zou ontstaan, kon het ultieme doel van de machtselite (het chippen van de wereldbevolking) gerealiseerd worden.16  In het nieuwe gezondheidswetsvoorstel van Obama wordt gesproken over een Klasse II-apparaatje dat implanteerbaar is.17 

Wat is er aan de hand?
Regering en parlement zwijgen over al deze precaire kwesties. Mocht er ooit door een samenloop van allerlei crisissen chaos uitbreken, dan kan die nimmer ‘bestreden’ worden door geweld van politie of leger. Mahatma Gandhi en Martin Luther King zijn onze voorbeelden. Zij toonden de kracht van geweldloosheid. Slechts de dialoog kan een oplossing bieden.


De burger heeft de laatste tijd in toenemende mate moeten ervaren dat zijn protesten, rapporten, brieven en petities niet hebben kunnen voorkomen dat big brothertechnieken en verlies aan privacy (het EPD, biometrisch paspoort met vingerafdruk, nieuwe controlecamera’s en allerlei databanken) gewoon doorgaan. De regering zwijgt. Ook over de achtergronden van heikele kwesties als 9/11, Irak, Afghanistan (Uruzgan), de boycot van het EU-referendum, het gemanipuleerde Verdrag van Lissabon, de invloed van HAARP op het klimaat, de wereldwijde financieel-economische crisis en de pandemie. De stem van talloze bezorgde mensen wordt kennelijk niet serieus genomen, terwijl de gemoederen aan het gisten zijn. Groeperingen die zich tegen een mogelijk verplichte vaccinatie verzetten, groeien met de dag. Op geweldloze en vredelievende wijze zullen ze hún besluit tonen als het zover komt. Een regering die wezenlijke signalen van de burger blijft negeren, glijdt geleidelijk af naar een dictatuur en verliest iedere geloofwaardigheid, waarachtigheid en wijsheid, dé pijlers waarop een regering dient te zijn gebaseerd.

Serieus onderzoek naar de achtergronden van de pandemie, het waarom van massavaccinatie, de inhoud van het vaccin, het bestaan van een machtselite, enzovoorts dient pijlsnel plaats te vinden. Er zijn bronnen genoeg. En als de mainstreammedia blijven zwijgen, zijn ze medeschuldig aan de naderende catastrofes.

Het onheil dat op ons afstevent, kan nog afgewend worden. Door gezamenlijke inspanning, saamhorigheid, solidariteit, vertrouwen, liefde, mededogen en waarheidlievendheid, maar tegelijkertijd door het démasqué van hen die zonder mededogen de mensheid bedriegen en bedreigen. Laten we de handen ineenslaan, voordat we de vernietigende machine die is opgestart niet meer kunnen tegenhouden. Het is nu aan de wakkere burger om alarmfase 6 uit te roepen.

© Marcel Messing


Bronnen:
1. CPA Book Publishers, Boring, Oregon, 1995.

2. Global Europe Anticipation Bulletin (nr. 37, 2009).
3. Marshall, A.G., ‘The Economic Recovery is an Illusion’ (3 oktober 2009). Bron: Global  Research
4. Penguin Books, Londen/New York/Toronto 2005.
5. Gezondheid blog
6. Everybody’s Business. A Field Guide to the 400 Leading Companies in America, (ed.) M. Moskowitz, R. Levering en M. Katz, Doubleday, New York/Londen/Toronto (etc.) 1990, p. 174.
7. http://cirion.net/s-91-Our_team.
8. Cirionfoundations
9. Frontier Publishing, Amsterdam 20092.
10. The Affidavit        
11. Potter R., ‘WARNING: Drug Cartel Exposed Creating, Releasing, Injecting, Infecting, and Depopulation Planet with Pandemic H1N1 Swine Flu Viruses and Vaccines’. Bron: Tetrahedron
12.Eugenics Movements  
13. Zie noot 10.
14. Geopolitics F William Engdahl
15. Messing, M., Worden Wij Wakker? Over de verborgen krachten achter het wereldtoneel, Ankh-Hermes, Deventer, 20084, p.203-204.
16. Watson, P.J., ‘Rockefeller Admitted Elite Goal of Microchipped Population’(29 januari 2007). Bron: Prison Planet
17. We want to know