Marcel Messing

2017 maart: Kaliyuga, storm over de wereld

Lijst van Nieuwsbrief

2017 maart: Kaliyuga, storm over de wereld

Nieuwsbrief maart 2017

Oude Egyptische goden vertoornd?
Het stormt over heel de wereld. Letterlijk en figuurlijk. Na de aanslag in Parijs door een Egyptenaar op vrijdag 3 februari jl. in de ondergrondse ruimte van de beroemde glazen piramide die toegang geeft tot het museum van het Louvre, barstten er de dag daarna in Frankrijk drie zware stormen los met windsnelheden van 120-160 km per uur, een paar dagen later gevolgd door een aantal minder zware stormen. Begin maart raasde ‘Zeus’ rond in het departement Bretagne met een windsnelheid van bijna 200 km per uur. De schade van al deze stormen was zeer groot, net als op veel andere plaatsen in de wereld waar stormen en zondvloedachtige regen de aarde teisterden. We zijn kennelijk beland in het tijdperk van de ‘superstormen’, reeds voorspeld door de profeet, musicus en componist Jacob Lorber (1800-1864). Hij zei dat alle calamiteiten, orkanen en allesverwoestende overstromingen het gevolg zijn van de onheilzame handelwijze van de mens.

Waren de oude goden van Egypte vertoornd op Frankrijk omdat het, net als het Vaticaan, eeuwen geleden Egyptische kunstschatten had gestolen, waaronder een aantal obelisken? Als energierijke occulte naalden wijzen ze in Parijs en Rome naar de sterrenhemel, van waaruit de oude goden eens op aarde afdaalden en er onder meer een aantal piramides bouwden als herinnering aan hun sfinxachtige aanwezigheid.
Had het ‘oog van Horus’, het ‘alziend oog’ in de piramide van Gizeh, even een boze blik geworpen richting glazen piramide, mede ontworpen op initiatief van oud-president François Mitterand, specialist in de Egyptische mysteriën? Mitterand, meester-vrijmetselaar van het Grand-Orient in Parijs, was ook goed thuis in de esoterie, de geheimen van Rennes-le-Château en de priorij van Sion. Al onder keizer en vrijmetselaar Napoleon Bonaparte werd geprobeerd de geheimen van de hiërogliefen der oude Egyptische ‘goden’ te ontraadselen, waarin vrijmetselaar Jean François Champollion slaagde. Champollion werd in 1826 conservator van het Louvre, dat, mede dankzij Napoleon, een indrukwekkende Egyptische collectie ‘verwierf’. De Egyptische goden leerden de mensheid veel, behalve het meest essentiële: liefde, verdraagzaamheid, samenwerking, mededogen en waarheid.
Bestsellerauteur Dan Brown liet in het Louvre en bij de ‘omgekeerde’ glazen piramide enkele belangrijke scènes afspelen in zijn verfilmde boek De Da Vinci Code. De moeilijk peilbare Dan Brown toont hierin dat hij op de hoogte is van de verborgen geschiedenis der mensheid. Het achterste van zijn tong laat hij echter niet zien en over zijn bronnen spreekt hij nooit. Dat Dan Brown goed is ingevoerd in onderwerpen als symboliek, illuminati, CERN, esoterie, geheime genootschappen, occultisme, alchemie, religie en transhumanisme spreekt duidelijk uit zijn boeken, die met honderden miljoenen exemplaren worden verkocht.
Kaliyuga: twist, oorlog en onverdraagzaamheid

Ons tijdperk wordt in de Purana (de boeken der Ouden) uit India ‘Kaliyuga’ of ijzeren tijdperk genoemd. Kali, godin van de twist, danst met haar wijd opengesperde, bloederige muil haar grimmige dans. Ze zou de krakende poort van het ijzeren tijdperk al enkele jaren geleden hebben opengezwaaid en er haar naamkaartje aan hebben opgehangen. Al duizenden jaren geleden werd ons huidige tijdperk gedetailleerd beschreven, o.a. in de Shiva Linga Purana. Maar wat is tijd? Zijn we niet allen reizigers in de tijd, die zich in de cirkelgang van verleden en toekomst in grote trekken herhaalt omdat we niet wakker zijn? Een koan voor de rationele geest.

Volgens de Purana zou Kaliyuga beginnen als de vrouw ’s avonds niet meer alleen over straat kan lopen. Tallozen kunnen momenteel niet eens meer overdag rustig over straat lopen.

Twist, oorlog, leugen, zedeloosheid, wetteloosheid, onverdraagzaamheid, valse leraren en ideologieën, verval van de religie en van religieuze waarden, ziektes, honger, moord en doodslag, abortus, ontspoorde seksualiteit en opbraak van de sacraliteit van het gezinsleven, natuurrampen, klimaatverstoringen, ontaarding van het menselijke karakter en verwording van de taal, materialisme, jeugdbendes, het verdwijnen van respect voor het leven – het is allemaal in de Purana te lezen. In Oudegyptische teksten van Aesclepius en Hermes Trismegistus staan soortgelijke dingen. Godvrezende dominees, boetepredikanten en eindtijdprofeten kunnen er niet veel aan toevoegen. Twistend en twitterend (‘kwetterend’) bevindt zich onze ‘beschaving’ op de rand van de door onszelf gecreëerde afgrond der zinloosheid. Verweesd en verdwaasd. Talloze mensen zijn de betekenis van het leven kwijtgeraakt en verdoven zich in een roes van materialisme, amusement en je-leeft-maar-één-keer-filosofie

 

‘Let us twist again.’ Twist op radio en televisie. Twist tussen politici, journalisten, wetenschappers, religieuze leiders… Door elkaar gepraat en heetgebakerdheid domineren zogenaamde gesprekken. Schuttingwoorden en opgestoken middelvingers, ruwe woorden, minachtende of geïrriteerde blikken lijken normaal te zijn geworden. Nochtans zei de Boeddha al dat één heilzaam woord dat vrede brengt in het hart beter is dan duizenden nutteloze woorden (Dhammapada 100).

Tatoeëringen, opvallende kleding en kapsels in allerlei kleuren van de regenboog verhullen de innerlijke naaktheid en kleurloosheid van uitdovende geestkracht. Jeugdbendes, hooligans, radeloze en ontheemde rondtrekkende groepen mensen. Geweld overal. Stakingen, oproer, onrust, protestdemonstraties… Vernielingen en vernietigingen van cultuurgoed zijn een dagelijks verschijnsel geworden. Politie en militairen vullen steeds meer het straatbeeld. In vele landen heerst de noodtoestand en ligt de ‘military law’ op de loer. De ondergaande wereldbeschaving is duizenden jaren geleden al in grote trekken beschreven en door ware profeten aangeduid als een gigantische ontlading van oorzaken en gevolgen, omdat we weigeren ons naar binnen te keren en van koers te veranderen.

Zuiverheid en vertrouwen

Kaliyuga is dus het tijdperk van verdeeldheid, twist, ruzie, agressie, het tijdperk waarin de schalen van oorzaak en gevolg openbarsten, waarin de ‘last Trumpet’ klinkt, waarin we de innerlijke, door onszelf geschreven en verzonden ‘brieven’ van oorzaak en gevolg terugontvangen, individueel, collectief, mondiaal. Kaliyuga is het tijdperk van demonie, waarin de scherpe vlerken van de demonen in de lucht voelbaar worden op aarde.

Alleen door de zuiverheid van geest te bewaren, worden we beschermd tegen de immense vervuiling in de wereld. Vertrouwen op het licht en de waarheid is als een beschermende mantel om ons heen, ook al kunnen we nimmer ontsnappen aan bepaalde gevolgen van onze gedachten en handelingen. Als we ons huis op een rots van zuiverheid en vertrouwen bouwen, kunnen storm en stortregens het niet vernietigen, zoals uiteengezet in mijn boek Het huis op de rots gebouwd (p. 195 t/m 229). Een burcht wordt gemakkelijk door de vijand ingenomen als de vestingmuren zwak zijn. Zodra de wolven van begeerte een zwakke plek in onze innerlijke burcht ontdekken, sluipen ze naar binnen en roven onze energie weg. Streven naar het goede en een deugdzaam leven trachten te leiden zijn onze vestingmuren.

Dharma en karma
In Kaliyuga wordt alles op de weegschaal van kosmische rechtvaardigheid (dharma) gelegd. Zoals in het individuele onbewuste tegelijkertijd het collectief onbewuste werkzaam is, zo is in het individuele geheugen tegelijkertijd het kosmische geheugen (akasha of levensboek) werkzaam. Alle onuitgewerkte gedachten en handelingen worden erin opgeslagen. Niet als een mind-controlmiddel van een kosmische big brother, maar als een kwantumfysisch gebeuren dat vanuit het grondeloze zijn alles in evenwicht brengt wat in de golfstroom van de tijd onevenwichtig en disharmonisch is geworden.
De vruchten van o.a. uitbuiting in koloniale tijden en tijden van slavernij, van pakken en grijpen, van vertrappen en slaan, van inquisitie en marteling, van smaad en leugens, van godsdiensttwisten en vervolgingen, van onverdraagzaamheid en liefdeloosheid worden in Kaliyuga als in een ‘oogsttijd’ gewikt en gewogen. Karma is alleen maar werkzaam als we menen íemand te zijn, een afgesloten ik, waaruit alle dualiteit, splitsing, onenigheid en zelfzuchtig handelen voortkomen.

Wanneer Christus in ons leeft en handelt, is er sprake van de ‘ongrond’, het onmetelijke veld van liefde, wijsheid, waarheid en intelligentie, dat energetisch door ons heen handelt. Dan zijn er geen vruchten van handelen meer die ‘mij’ binden. Dan is er geen gehechtheid meer aan de vruchten van de handelingen, zoals de Bhagavad Gita het verwoordt. De ‘vruchten’ (resultaten) van de handelingen verbranden als het ware in het liefdesvuur van Krishna (Sanskriet voor ‘dat wat alles aantrekt’). Wie stelt dat karma een fictie is en dus in wezen niet bestaat, heeft mijns inziens niet doorgrond dat dit enkel geldt voor de verlichte mens, in wie de Boeddhageest, de Christus, volledig manifest is. Zo’n mens is niet meer gebonden aan de vruchten van de handelingen.

In Kaliyuga wordt ‘terugbetaald’, vereffend. Oude ‘schulden’ worden afgelost, die ontstaan zijn door de begeertekracht van het ego, waardoor machten en krachten die deze wereld in hun klauwen hebben, konden binnensluipen. Het zijn de duistere archonten, waar de Nag-Hammaditeksten over spreken. In Kaliyuga komt alles aan het licht: wat superbankiers aan gruwelijkheden veroorzaken door hun tomeloze zucht naar geld en macht, welke centrale rol geheime genootschappen, loges, lobbyclubs en commissies achter het gordijn van het wereldtoneel spelen, hoe er door demonische krachten wordt gemanipuleerd en vernietigd, hoe serieus onderzoek door sceptici wordt afgedaan als complottheorieën, hoe leugen tot waarheid is verheven en valse vlaggen van gruwelijke oorlogsdaden vreselijk lijden veroorzaken. Sluiers worden weggetrokken. Alles, maar dan ook alles komt aan het licht. De dikke gordijnen die de immense misdaden van een machtselite afschermden, schuiven stap voor stap met zwaar geruis open. Overal. In heel de wereld. Dagelijks.

Wie goed uit zijn ogen kijkt, ziet volledig wie en wat de meeste wereldleiders in werkelijkheid zijn. Zij lijden maar al te vaak aan een ziekelijke zelfzucht. Dronken van begeerte naar macht, erkenning en roem, kunnen ze niet eens zichzelf besturen. Gedrogeerd lopen ze wankelend rond op het wereldtoneel en trachten wanhopig hun verdorven macht en geldzucht in stand te houden door de mede door henzelf geënsceneerde zweepslagen van terreur en mind control, die hun eigen onmacht en angst verraden. Hun pronkgewaden bestaan uit duizenden donkere, gerafelde leugens. Eens zal iedereen hun schaamteloze naaktheid zien en beseffen dat onze huidige wereld tot op het bot verziekt is geraakt door het ontkennen van de dharma, waardoor de liefde afnam en zelfzucht en geldzucht zijn gaan domineren. Als de dharma kreupel door de straten van deze planeet gaat, verschijnt de deurwaarder van karma.

Paulus schrijft in zijn Tweede Brief aan Timotheüs (3:1-5):
Besef wel dat er in de laatste dagen moeilijke tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen zelfzuchtig en geldzuchtig zijn, arrogant en hovaardig; ze zullen lastertaal uitslaan, ongehoorzaam zijn aan hun ouders, ondankbaar, goddeloos, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, gewelddadig, kwaadwillig, verraderlijk, roekeloos, verwaand, meer genotzuchtig dan godvruchtig. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar het wezen ervan verloochenen. Houd zulke mensen op een afstand.

Schorre kelen, oorlogen en geruchten over oorlogen

Hoor, Thomas, wat er in de laatste dagen zal gebeuren:
er zal hongersnood heersen, er zullen oorlogen woeden
en op verschillende plaatsen zullen aardbevingen voorkomen;
er zal sneeuw en ijs en grote droogte zijn en veel twisten tussen de volkeren.
In die tijd zal de zee sterk stijgen,
zodat geen enkel mens contact kan krijgen met een ander mens.

Handelingen van Thomas 
Overal rukken populisten op. Schorre kelen produceren vervuilende taal, waarin elke stroom van helderheid en stilte verdwenen is. Rauwe kreten maken zich los uit de afgrond van verdrongen agressie van gekwetste en onwetende zielen. De gevestigde politiek heeft ontegenzeggelijk veel te weinig geluisterd naar wat in talloze mensen leeft en is daardoor mede verantwoordelijk voor het ontstaan van bepaalde populistische bewegingen met extremistische opvattingen. Maar de ander is ook een spiegel, al willen machthebbers de ander die hen niet bevalt maar al te vaak door een machiavellistische politiek van divida et impera (verdeel en heers) buiten spel zetten door met een beschuldigende vinger naar hen te wijzen. Tegelijkertijd is de machthebber ook een spiegel voor degenen die zich laten onderdrukken. De spiegel toont welke mogelijkheden er in ieder mens aanwezig zijn als we niet leven in de dharma.

 

Tussen wereldwijde terreur, oorlogsdreiging en oorlogsgeweld jagen letterlijk en figuurlijk stormen over de aarde, die grote schade veroorzaken.
Broeder staat op tegen broeder, volk tegen volk, koninkrijk (land of werelddeel) tegen koninkrijk. Aanhangers van verschillende religies bestrijden en vermoorden elkaar. In naam van God wordt gemoord, geplunderd, vernietigd. In naam van God worden de liefde vertrapt en het leven ontzield. Valse profeten en leraren verkondigen hun geloofsopvattingen en brengen tallozen op een dwaalspoor. Soms roepen ze vanuit een extremistische visie op tot moord en terreuraanslagen. Miljoenen worden vervolgd en zijn op de vlucht. Muren en prikkeldraad breiden zich uit. Aardbevingen nemen toe. Door oorlogen en klimaatverandering heerst er in diverse Afrikaanse landen (Jemen, Soedan, Somalië, Nigeria) een acute hongersnood, waar zo’n 20 miljoen mensen door getroffen zijn. Over de gehele wereld lijden dagelijks zo’n 900 miljoen (!) mensen honger. Ook in de zogenaamde ‘rijke’ landen! In de komende jaren verwacht Europa alleen al vanuit Afrika, waar nogal wat corrupte dictators mede verantwoordelijk zijn voor vele problemen, een vluchtelingenstroom van 15 miljoen mensen. Alleen al in Afrika zijn tienduizenden kinderen op drift. Velen van hen komen terecht in het circuit van de slavenhandel of de seksindustrie.
Sneeuwstormen, tornado’s en zondvloedachtige regens, ‘als ware het in de dagen van Noach’,  laten een spoor van vernieling na. Steeds meer vulkanen barsten uit. Zeebevingen en tsunamiwaarschuwingen nemen toe. Overal ter wereld wordt gevoeld dat onze planeet met al haar levende wezens een beslissend moment heeft bereikt. Onderstaande woorden van Jeshua (Jezus) lijken naadloos te passen op ons tijdsgewricht.
Jullie zullen horen over oorlogen en geruchten over oorlogen. Laat je niet bang maken, want dit moet gebeuren, maar is het einde nog niet. Het ene volk zal opstaan tegen het andere en het ene koninkrijk tegen het andere. En op verscheidene plaatsen zullen er hongersnoden en aardbevingen zijn. Dit is het begin van de geboorteweeën. Dan zullen zij [degenen die valselijk optreden in Jeshua’s naam] jullie prijsgeven aan onderdrukking en jullie doden, en je zult gehaat zijn bij alle volkeren vanwege mijn naam. Dan zullen velen ten val worden gebracht, elkaar uitleveren en haten. Er zullen veel valse profeten opstaan, die veel mensen op een dwaalspoor brengen. Met het toenemen van de wetteloosheid zal de liefde van velen verkoelen. Maar wie tot het einde volhardt, zal gered worden.’
Mattheüs 24: 6-13

Terreur en chaos
Terreuraanslagen vinden dagelijks over heel de wereld plaats. Duistere krachten trachten de mens en het menselijke te verstikken in een atmosfeer van angst en schromen niet om bepaalde terroristen en terroristische organisaties heimelijk te financieren.
In de Protocollen van de machtselite lezen we dat ‘terreur en geweld’ tot de belangrijkste middelen behoren om over de mens te heersen (o.a. Protocol 1, 7, 9, 11, 15, 24) en dat via chaos de nieuwe wereldorde zal worden gevestigd. Dat het karakter van deze wereldorde puur satanisch zal zijn en volledig ontkoppeld is van de dharma, heeft mijns inziens geen nadere toelichting nodig. Over de Protocollen zijn overigens honderden commentaren en meningen in omloop. Wat er ook van waar moge zijn, in de Protocollen is een draaiboek verscholen dat de laatste eeuw bladzijde na bladzijde nauwkeurig is gevolgd.

De lemen reus van de EU
Na de brexit wankelt de lemen reus van de Europese Unie meer dan ooit. De Europese titanic stevent op een gigantisch ijsblok af, terwijl in de motorkamer vreemde ontploffingen te horen zijn. De ‘explosie’ van de euro is onlangs voorspeld door Joseph Stiglitz, hoogleraar economie en Nobelprijswinnaar van 2001. Steeds meer EU-leiders lijken het bijna zinkende schip te willen verlaten. Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, ziet een nieuwe termijn in 2019 niet meer zitten. Martin Schulz, voorzitter van het Europarlement, oogt op het kanselierschap van Duitsland en zelfs polyglot Frans Timmermans, Eurocommissaris, acht een schipbreuk van de EU mogelijk. ‘Zonder een nieuwe Europese geest, zal de EU uiteenvallen’, zei de Franse president François Hollande aan de vooravond van de minitop te Versailles (6 maart), waar de leiders van Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje bijeenkwamen om zich te beraden over de zorgelijke toestand binnen de EU. Intussen staat de relatie tussen Turkije en de EU op scherp. Vooral tussen Turkije en Duitsland zijn grote fricties vanwege zowel het vluchtelingenprobleem als het feit dat een aantal Duitse steden een aantal meetings in verband met het referendum met betrekking tot de herziening van de Turkse grondwet hebben geannuleerd. De Turkse president Erdogan stak zijn woede over de boycot van dit referendum, dat op 16 april zou moeten plaatsvinden, niet onder stoelen of banken en beschuldigde Duitsland van ‘nazistische praktijken’, een opmerking die Duitsland diep krenkte. Ook Nederland kreeg te horen nazistisch ‘én fascistisch!’ te zijn toen de regering de Turkse minister van buitenlandse zaken, Melvud Cavusoglu, de toegang tot Nederland weigerde i.v.m. het referendum dat in feite de macht van Erdogan moet versterken. Als reactie hierop wees de getergde Erdogan de Nederlandse ambassadeur in Turkije uit en demonstreerden Nederlandse turken in Rotterdam. In Frankrijk mocht de Turkse minister op 11 maart in Metz wel ijveren voor dit Turkse referendum. Ter informatie Frankrijk telt ca. 6.5 miljoen moslims. Vertegenwoordigers van populistische partijen in de EU volgen nauwlettend de scheuren in het schip en laten hun gedachten de vrije loop over een mogelijke exit. Veel zal dit voorjaar afhangen van de uitslag van de verkiezingen in Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Maar de midassen van onze planeet, Goldman Sachs en zijn ‘golden wonderboys’ van Wall Street, London City, Frankfurt, Amsterdam en vele andere plaatsen waar het gouden Fed-kalf zijn zwiepende dominante staart zwaait, zullen vast wel nieuwe pijlen op hun gouden boog hebben om straks zo doelgericht mogelijk in openstaande posten te ‘schieten’. De passagiers zullen de romantische muziek van het orkest blijven horen, terwijl de Europese ‘titanic’ zinkende is. Een tijdelijk euforisch gevoel zal zich van hen meester maken wanneer luid de Europese hymne weerklinkt: ‘Alle Menschen werden Brüder’. Lees: worden slaven van de superbankiers en de diabolische krachten achter het wereldtoneel.

Overal protesten en demonstraties
In de Shiva Purana staat dat in Kaliyuga ‘koningen’ (presidenten en politici) boeven zullen zijn en boeven koningen’. Nog onlangs protesteerde in Spanje een grote menigte tegen de corruptie van haar koningshuis en eiste van de regering een beter welkomstbeleid voor de vluchtelingen. In Argentinië, Brazilië, Hongarije, Roemenië, Zuid-Korea en diverse andere landen kwamen massa’s mensen bijeen om te protesteren tegen het beleid en/of de corruptie van hun regering. In Amerika en Europa protesteerden miljoenen tegen de scherp polariserende politiek van Donald Trump en zijn vooral uit miljardairs en miljonairs bestaande regering. Tegelijkertijd betuigden, met name in Amerika, miljoenen juist hun steun aan Trump, wiens megalomanie net zo hoog lijkt te reiken als zijn Trumptower. Vooral ‘de mars der vrouwen’ om de rechten van de vrouw op te eisen, waaronder het ‘recht op abortus’, dat zeker niet door iedereen zomaar wordt aanvaard, was groots opgezet. Er bevonden zich trouwens ook talloze mannen bij deze ‘mars der vrouwen’. Volgens sommige bronnen werd de mars betaald en aangestuurd door Georges Soros, die net zo gemakkelijk beurzen manipuleert als democratieën en revoluties.

De decreten van Trump met betrekking tot een verbod op abortus, de herinvoering van de doodstraf en een voorlopig inreisverbod voor immigranten uit zeven moslimlanden (Irak, Iran, Soedan, Syrië, Libië, Somalië en Jemen) in verband met ‘terroristische dreigingen’, riepen veel verzet op, tot bij de hoogste rechterlijke macht. Onder druk van justitie werd Irak onlangs van de lijst geschrapt. Niet op de lijst staan Afghanistan, Pakistan, Bangladesh en vooral Saoedi-Arabië, dat nu juist zo vaak genoemd wordt in verband met financiële ondersteuning van bepaalde terroristische organisaties. Uit dit land zouden de piloten gekomen zijn die betrokken waren bij de aanslagen op de Twin Towers op 11 september 2001. Over deze aanslagen kun je trouwens meer lezen in het uitstekend gedocumenteerde boek 9/11 is gewoon een complot van lucht- en ruimtevaartingenieur Coen Vermeeren (zie voor de boekbespreking de rubriek “Onder uw aandacht”).

Hoogoplopende spanningen
Trump doet de spanningen wereldwijd hoog oplopen, vooral naar het steeds machtiger wordende communistische China, dat bijna de gehele Zuid-Chinese Zee met een aantal eilanden claimt (o.a. van Vietnam). Vanuit kunstmatig aangelegde eilandjes (militaire bases) in de Zuid-Chinese Zee wil China zijn werelddeel beschermen. Door de Zuid-Chinese Zee loopt een aantal uiterst belangrijke handelsroutes, die een bron van regelmatig terugkerende conflicten vormen, vooral ook omdat er zich in deze zee grote olie- en gasvoorraden bevinden. Dat de Verenigde Staten ook actief zijn in de Zuid-Chinese Zee en er met hun marineschepen, uitgerust met nucleaire raketten, controles houden, komt weinig in het nieuws. Zoals Rusland zich bedreigd voelt door het grote nucleaire raketafweersysteem van de NAVO dat in OostEuropa staat opgesteld en wordt uitgebreid, zo voelt China zich in de Zuid-Chinese Zee bedreigd door Amerika. Daarom investeert China sinds korte tijd in ijltempo een paar honderd miljard per jaar aan de modernisering van zijn militair apparaat om Amerika te tonen dat het geen enkele dominantie meer duldt.
Ook de regelmatig hoogoplopende spanningen tussen China en Japan over de Senkaku en Diaoyu-eilanden in de Oost-Chinese Zee bevorderen de wereldvrede niet. De expansiedrift van Rusland wordt overal ter wereld met argusogen bekeken. De vele provocaties van Rusland in de Baltische Zee en in het Zweedse luchtruim leidde er onlangs toe dat het vredelievende Zweden de beslissing nam om op 1 januari 2018 de dienstplicht weer in te voeren en het defensiebudget drastisch te verhogen.

Onder Obama’s bewind werd niet alleen het aantal Amerikaanse bases over heel de wereld met honderden uitgebreid, maar werden ook door president Obama en zijn militaire staf vanuit de warroom van het Witte Huis jarenlang iedere dinsdag (‘Black Tuesday’) oorlogen met drones gevoerd, met duizenden slachtoffers als gevolg.

Gevaarlijke situatie rondom Noord en Zuid-Korea
In de zomer van 2016 begonnen Amerika en Zuid-Korea met de installatie van een Terminal High Altitude Area Defense System (THAAD), dat Zuid-Korea tegen raketaanvallen van Noord-Korea moet beschermen. China en Rusland voelen zich, evenals Noord-Korea, ernstig bedreigd door dit raketafweersysteem, dat zeer waarschijnlijk niet alleen defensieve mogelijkheden bevat. Als reactie hierop ontwerpen China en Noord-Korea nu ook uiterst nieuwe wapensystemen.

Het komt dus niet zomaar ‘uit de lucht vallen’,dat op de dag van het bezoek van de Japanse premier Shinzo Abe aan Donald Trump(12 februari 2017) er als provocatie vanuit Noord-Korea een raket werd gelanceerd die in de Japanse Zee terechtkwam. Trump kondigde onmiddellijk aan dat deze provocatie op zeer harde wijze beantwoord zal worden. Het THAADsysteem wordt inmiddels in versneld tempo voltooid. Op 5 maart jl. deelde Trumpmee dat Washington overweegt om nucleaire raketten in Zuid-Korea te installeren. Als antwoord op de jaarlijkse manoeuvre van de Amerikaanse en Zuid-Koreaanse marineschepen voor de Noord-Koreaanse kust, die dit jaar op 3 maart plaatsvond en FoalEaglewerd genoemd, schoot Noord-Korea op 6 maartjl. een viertal raketten af richting Japanse Zee. De Japanse premier Shinzo Abe sprak over ‘een extreem gevaarlijke actie, terwijl Trumpzei dat alle beschikbare middelen tegen deze steeds groter wordende dreiging zullen worden ingezet’. Peking riep op tot grote terughoudendheid vanwege het gevaar van een grote atoomoorlog.
Na de giga-atomaire ramp van Fukushima op 11 maart 2011, veroorzaakt door een zware aardbeving die een enorme tsunami teweegbracht, is Japan zichsneller dan ooit weer aan het bewapenen met steun van Amerika. Intussen worden we nauwelijks geïnformeerd over de buitengewoon ernstige situatie van reactor 2, waaruit door een bijna twee meter groot gat radioactieve stoffen via het grondwater in de Stille Oceaan terechtkomen met catastrofale gevolgen.

Terwijl in vele landen de discussie aan de gang is of we niet naar volledig andere vormen van energievoorziening moeten overschakelen bedraagt het totale Amerikaanse budget voor het leger (het hoogste ter wereld!) al drie keer het budget voor het leger dat China jaarlijks uitgeeft. Wie bedient de rode knop van de Amerikaanse atoomkoffer? Een heerser die zichzelf niet eens kan beheersen? Er zijn op dit moment nogal wat heersers en dictators op de wereld die zichzelf niet kunnen beheersen… Het budget voor bewapening over heel de wereld bedraagt 2000 miljard dollar. Daarmee zouden alle problemen van heel de wereld kunnen worden opgelost.
Eindslag nabij de Eufraat? 
Trump en zijn generaals overwegen om op korte termijn, naast de al aanwezige militaire steun vanuit de lucht, grondtroepen in te zetten in Irak om Mosul en andere gebieden te bevrijden van de IS. Tussen de 25.000 tot 35.000 soldaten mogen deze ellendige klus klaren. In Mosul, gelegen aan de rivier de Tigris, die zich verderop verenigt met de Eufraat, wonen de meeste christenen van Irak. De stad wordt omgeven door rijke aardolievelden. Na de laatste rampzalige oorlog van Amerika tegen Irak, waarbij alleen al meer dan 1½ miljoen doden vielen en de regeringen van G.W. Bush en Tony Blair zich bedienden van de grove leugen dat er ‘massavernietigingswapens’ zouden zijn, is Irak in een deplorabele en chaotische toestand terechtgekomen. De oliebelangen van vooral Amerika in dit gebied zijn zeer groot. Heftige godsdiensttwisten, gevoed door extremistische visies, verscheuren dit in beginsel rijke land, dat eens Sumerië heette, drager van de oudste cultuur op aarde. Sumerië lag in het voormalige Mesopotamië, het tweestromenland tussen de Eufraat en de Tigris. Opmerkelijk is dat al die vreselijke oorlogen zich voornamelijk afspelen in de nabijheid van de rivier de Eufraat. Niet alleen de oorlog in Irak en de oorlog in Syrië, die een dramatisch dieptepunt vond in Aleppo en nog steeds voortwoekert in andere Syrische steden en gebieden, maar ook de oorlogachtige toestanden en aanslagen in Turkije.

In Genesis 2:10-14 wordt gesproken over een rivier die ontspringt in de hof van Eden, de ‘godentuin’ of proeftuin van het leven, die in Sumerië gelegen zou zijn en de hof van water voorziet. Een van de vier stromen van deze rivier heet de Eufraat, in het Oude Testament ‘de rivier’ of ‘de grote rivier’ genoemd. In gesluierde symbolentaal en archetypische beelden verhaalt Apokalyps 9:14 en 16:12-16 over een eindslag van ongekende grootte nabij de Eufraat, die bekendstaat als Harmagedon. Het begin en het einde van de menselijke geschiedenis lijken verbonden te zijn met de Eufraat. Deze ongeveer 2700 kilometer lange rivier met een stroomgbied van 673.000 km2 , ontspringt uit de bronrivieren Karasoe en Murat in Oost-Anatolië (Turkije), stroomt ongeveer 150 km in zuidwestelijke richting en stroomt vervolgens, nadat ze zich in de buurt van de Perzische Golf verenigt met de rivier de Tigris, in zuidoostelijke richting door Syrië en Irak.

De vuurrode draak en de hoer van Babylon
Uit Boek Apocalyps (Gr. ‘ontsluiering’, ook wel Boek Openbaring genoemd) kun je opmaken dat de eindslag doorkruist zal worden door een kosmische kracht, de Christusenergie. Hierbij zal ‘de vuurrode draak’, symbool van de enorme macht van goud en geld in handen van geldwisselaars die verantwoordelijk zijn voor talloze ‘bloedrode revoluties’, vernietigd worden, samen met ‘de Babylonische hoer’, symbool van de over heel de wereld geperverteerde godsdiensten, die tegen elkaar worden uitgespeeld en van binnenuit vergiftigd zijn door de magische macht van een verdorven diabolische machtselite, die haar geheime kennis ontleend heeft aan het oude Babylonië, waarvan Babylon, ook wel Babel genoemd, de hoofdstad was. Babylon is de Griekse naam voor het Semitische woord ‘Balilani’, dat ‘poort der goden’ betekent. In Babylon werden niet alleen de eerste torens van macht en onderdrukking door titaan en stedenbouwer Nimrod gebouwd, maar wortelde ook het machtige goud- en geldsysteem, dat heel de wereld zou beïnvloeden en dat verbonden was met het getal 6. De ‘toren van Babel’, die ‘tot in de hemel’ reikte’, was een ‘ziggurat’, een terrasvormige tempeltoren (zo’n 91 meter hoog) met zeven verdiepingen. Volgens sommige theorieën zou de ‘toren van Babel’ een soort lanceerbasis zijn die toegang gaf tot de (sterren)gebieden der ‘goden’. Hij zou een belangrijke rol hebben gespeeld in de rebellie van titanen en mensen tegen de ‘goden’. Sadam Hoessein, die goed thuis was in de occulte kennis van Babylonië, droomde van een ‘nieuw Babylon’. De architectonische plannen hiervoor had hij klaarliggen. Hij liet onder andere de ‘poort van Isjtar’ herstellen, die volgens oude overleveringen een ‘sterrenpoort’ was die toegang gaf tot bepaalde gebieden der ‘goden’.

Het beest en het getal 666
De ‘vuurrode draak’, verbonden met het verdorven en gecorrumpeerde Babylonische goud- en geldsysteem zoals we hierboven zagen, heeft momenteel bijna heel de wereld in zijn klauwen. Via het internet, dat gekenmerkt wordt door de letters www (in de kabbala staat www voor 666), is de mens in de greep gekomen van een macht die een wereldbrein heeft opgebouwd, dat binnenkort iedereen kan controleren. Intussen wordt alles in het werk gesteld om contant geld snel te doen verdwijnen, waardoor iedereen verplicht wordt elektronisch te betalen. Steeds meer mensen hebben al een onderhuidse chip, verbonden met ‘het internet der dingen’. De nanotechnologie wil ‘vloeibare nanochips’ implementeren die, nadat ze geïnjecteerd zijn, zich kunnen verbinden met neuronen. Binnenkort kan iedereen, zonder ervan op de hoogte te zijn, door middel van een grootschalig vaccinatieprogramma met een nanochip geïnjecteerd worden. In Apocalyps 13:17 lezen we: ‘… en dat niemand iets kan kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam, niet draagt.’

Nog maar enkele jaren geleden werden bijna alle handels- en consumptieartikelen aangeduid met een streepjescode of Universal Product Code (UPC), waarin het basisgetal 666 verborgen is. Intussen is de streepjescode bijna overal vervangen door ‘intelligente elektronische etiketten’, verzamelnaam voor geplastificeerde strookjes, identificatieplaatjes, labels, stickers en etiketten met een RFID-chip (Radio Frequency Identification). De betekenis en werking hiervan beschreef ik in 2006 in mijn boek Worden Wij Wakker? (20074, p. 146-180).
Het sleutelgetal van de ‘vuurrode draak’, ook wel ‘het beest’ genoemd, is het getal 666. Op verschillende wijzen in de geschiedenis heeft ‘het beest’ zich al gemanifesteerd. Onder meer via de waanzinnige keizer Nero, die Rome in brand stak en op advies van zijn vrouw de christenen de schuld ervan gaf. Keer op keer rebelleert ‘het beest’ tegen de universele Christusliefde. ‘Het beest’ symboliseert de duistere kracht die de mens op drievoudige wijze tot slaaf wil maken: naar geest, ziel en lichaam. In Worden Wij Wakker? heb ik uitdrukkelijk op dit grote gevaar gewezen (p. 119-237).

Brullend van woede
Door de machtsgreep van de ‘vuurrode draak’ naar de aarde, raakt de mens totaal vervreemd van de Bron van al wat is: liefde, licht en waarheid. In plaats van innerlijk meesterschap te realiseren, wordt hij slaaf van duivelse krachten. Wetende dat steeds meer mensen dit beginnen te beseffen en overal ter wereld in verzet beginnen te komen, spuwt de vuurrode draak nu overal ter wereld zijn vuur van haat. Vooral in de grote geldsteden staan goudrode beelden van de ‘vuurrode draak’. Geplaatst op hoge vergulde sokkels heerst ‘het beest’ over de mens, maar steeds meer mensen beginnen op zijn gevorkte staart te trappen. Ze kennen zijn vele namen, weten hoe ‘het beest’ regeert in grote banken, regeringen, geheime genootschappen, bepaalde geheime diensten en loges, politieke commissies, lobby’s en internationale instituties. Ze zien hoe ‘het beest’ via zijn trawanten betrokken is bij het vervalsen of achterhouden van informatie (zoals over buitenaards leven) en hoe het de mens op allerlei wijzen tracht te vergiftigen door gemanipuleerd en giftig voedsel, vervuild drinkwater, chemtrails, het creëren van epidemieën, vaccinaties en ‘geneesmiddelen’ (Big Pharma).

Multimiljardair Bill Gates heeft onlangs aangekondigd dat een dodelijke epidemie over niet al te lange tijd de mens zal treffen, waaraan minstens 30 miljoen mensen zullen sterven. Wat weet Bill Gates, die met honderden miljoenen dollars vaccinatieprogramma’s steunt, nog meer? En wat weet de WHO, die tezelfdertijd heeft aangekondigd dat acht dodelijke superbacteriën zijn ontdekt, waarvoor zeer snel een vaccin gevonden moet worden?
Brullend van woede jaagt de ‘vuurrode draak’ door de wereld om in een laatste poging zijn machtsgreep naar de aarde uit te voeren door chaos en terreur teweeg te brengen en nog meer leugens te verspreiden. Overal ter wereld verrijzen zijn Babylonische torens. Hoger en hoger…
Als het millennium begint dat na dit millennium komt
zullen op alle punten der aarde Babylonische torens verrijzen.
Het zal zijn zoals in Rome en Byzantium.
De velden zullen leeg zijn.
Er zal geen wet zijn, behalve die van zichzelf en van de eigen groep.
Doch de barbaren zullen in de stad zijn.
Er zal niet meer genoeg brood voor iedereen zijn
en de spelen zullen niet meer voldoende zijn.
En dan zullen de mensen zonder morgen
de grote vuren aansteken.
De Profetieën van Johannes van Jeruzalem (1042-119)
Achter de troon
‘De wereld wordt geregeerd door geheel andere personen dan verondersteld wordt door hen die niet achter de coulissen staan’, aldus de Britse eerste minister Benjamin Disraeli in zijn in 1844 gepubliceerde boek Coningsby, or the New Generation.
Zo is het in bijna alle landen. Achter vele regeringen verschuilen zich vaak adviseurs die knechten zijn van de ‘vuurrode draak’ en van ‘de hoer van Babylon’. Zo staat achter de troon van Trump onder andere Steve Bannon. Hij noemt zichzelf ‘de prins der duisternis’.
 
Als topadviseur en stafmedewerker van Trump, wiens regering bestaat uit nogal wat miljardairs, miljonairs, generaals en goudkleurige dinosauriërs van Wall Street, wil deze zich leninist noemende adviseur het oude systeem volledig laten ineenstorten, m.a.w. de oude orde vernietigen. Hij spiegelt zich niet voor niets aan Vladimir Iljitsj Lenin, die Rusland met zijn door de banken betaalde ‘rode’ revolutionairen wilde vernietigen en overnemen. Ab chaos ordo, via chaos de (nieuwe) wereldorde, is de boodschap van de illuminati. ‘Angst is goed en zorgt ervoor dat je actie onderneemt’, is de filosofie van Bannon. Vooral Bannon heeft de ‘decreten’ van Trump beïnvloed. Als onder andere voormalig bankier van Goldman Sachs kent hij alle trucs en manipulaties van de grote banken.
Vuurrode draak en haat jegens Christus en christenen
Wie trouwens weet heeft van de gruweldaden van Lenin (Vladimir Ulyanov), Trotski (Leiba Bronstein), Genrikh Yagoda (Hirsh Yehuda), Levi B. Kamenev (Leiba Rosenfeld), Grigory Zinoviev (Radomyslsky), Lazar Kaganovich (schoonzoon van Stalin, wiens eigenlijke naam Jossip Vissarionovich Djugashvili was), Karl Radek (Tobiach Sobelsohn), Jacob Sverdlov (Yankel-Aaron Solomon), L. Martov (Yuli Zederbaum) en vele anderen, zal zich niet gauw een aanhanger van Lenin en diens misdadige ploeg durven te noemen.
Wie werkelijk op de hoogte is van de helse situatie waarin Rusland terechtkwam sinds de Russische revolutie of Oktoberrevolutie in 1917, waarbij tientallen miljoenen mensen op vreselijke wijze om het leven kwamen, beseft welke duistere krachten de bevolking van Rusland toen bedreigden. De boeken van Nobelprijswinnaar voor literatuur Aleksandr Solzjenitsyn, zoals De Goelag Archipel en vooral zijn lang lange tijd verboden boek 200 Years together. Russo-Jewish History, beschrijven indringend de buitengewoon wrange vruchten van de zogenaamde bolsjewieken tijdens de zogenaamde Russische revolutie, gefinancierd door vooral Amerikaanse en Duitse banken en een aantal topindustriëlen. Dit bewust niet beschreven deel van de wereldgeschiedenis roept schaamte en schande op en is op geen enkele wijze te verdedigen. De scherpe klauwen van de ‘rode draak’ sloegen tijdens vele ‘rode’ revoluties toe, maar vooral tijdens de ‘rode’ revolutie in Rusland, gesteund door de Cheka (Russische geheime dienst, de latere KGB) en een misdadige ploeg van folteraars en beroepsmoordenaars, die ook verantwoordelijk waren voor de gruwelijke moord op de Romanovs (tsaar Nicolaas II en zijn familie).

‘Het waren vooral Jacob and Mortimer Schiff, Felix Warburg, Otto H. Kahn, Max Warburg, Jerome J. Hanauer, Alfred Milner en de ‘Copper Family’ Guggenheim die de bolsjewieken financierden’, aldus de Joodse historicus David Shub. Ook de econoom Anthony Sutton publiceerde hierover.

De blinde haat jegens Christus en de christenen tijdens de Franse Revolutie heeft de bolsjewieken (Russisch voor ‘meerderheid’) geïnspireerd. Onder het schrikbewind van Lenin, Trotski, Stalin en hun uiterst misdadige kliek werden alleen al miljoenen christenen op gruwelijke wijze afgeslacht en honderden kerken in brand gestoken. De schattingen van het aantal doden ten gevolge van de ‘Russische’ revolutie lopen uiteen van 50 tot 60 miljoen. De marxistische heilstaat van ‘profeet’ Karl Marx (Moses Mordecai Levi Marx) bleek in de praktijk niets anders te zijn dan één groot concentratiekamp, waarin ieder religieus besef werd onderdrukt of uitgeroeid en het zogenaamde ‘arbeidersparadijs’ veranderd werd in Goelag-Archipelkampen, waarin miljoenen een afschuwelijke dood vonden. Alles, ja alles zal aan het licht komen. Het dikke gordijn schuift verder en verder open.
In het oog van de storm
Iedereen weet dat er in het oog van een storm windstilte heerst. Dit geldt ook voor ons. Al stormt het nog zo hard om ons heen, in ons wezen is een stilteplek waar volkomen rust heerst, waardoor we niet vermalen worden door de vele dramatische gebeurtenissen in de wereld. Ons lichaam is als een scheepje.
In een grote storm zal het te pletter slaan, als we het roer niet in handen geven aan de innerlijke meester, die vanuit innerlijke rust het scheepje veilig over de woeste baren vaart. De innerlijke meester, die ik graag de christos noem, is het anker van ons scheepje.

Het lichtkleed
Velen zijn ontmoedigd, wanhopen, verliezen het besef van een ‘hogere’ of goddelijke kracht. Zij dreigen te vergeten dat ons ‘oorspronkelijk gelaat’, de Boeddhanatuur of  innerlijke Christus, de ware bootsman is. De Boeddhanatuur of innerlijke Christus is het grondeloze en grenzeloze Licht dat voorafgaat aan alle vormen, scheppingen, zogenaamde goden en andere wezens die dit heelal en andere heelallen bevolken. Want ook heelallen (universums) zijn als ‘waterdruppels’ in de ene oceaan van licht en liefde. Wijzelf zijn Dát. Dát is wat we zijn. Licht in licht. In diepste wezen zijn wij het onverbrekelijke Zelf, dat symbool kan staan voor de kosmische Christus, die onophoudelijk ‘levensbrood’ schenkt. Het Zelf, dat onvernietigbaar is, slaat niet op een ‘hoger zelf’, maar is het allesdoordringende intelligente Licht, dat voorafgaat aan licht en duister en ontdaan is van iedere vorm van ‘ik’ of een eigen zelf (atman). Het Licht kan, zoals de katharen het noemden, de mens bekleden met het lichtkleed (‘la robe de la lumière’), ook wel het lichtlichaam genoemd. Het wordt verkregen door ‘de doop van het vuur’ (‘le baptême du feu’) ofwel het vuur van de Geest, dat een totale vereniging teweegbrengt van de kosmische Christus met de innerlijke Christus. Het sterfelijke wordt onsterfelijk. Het ‘dodeloze’, een term van de Boeddha, kan niet meer geraakt worden door tijd en ruimte en ook niet meer door naam en vorm. Een geheimenis, dat vele aspecten heeft.

Vertrouwen
Juist nu, nu er zoveel grote stormen over de wereld razen, heeft de mens de unieke kans om wakker te worden en te zien dat er een strijd wordt gevoerd tegen zijn ziel om te voorkomen dat zijn geestelijk potentieel zich ontwikkelt. Het is de allerhoogste tijd om te zien wat er aan de hand is. De wereld kan zo niet langer meer doorgaan. Ze heeft de grens bereikt van wat te dragen en te verdragen is. De aarde protesteert. Ze braakt alle vuil uit en keert zich tegen ons. De elementen zijn in de war. Dieren en planten sterven in steeds sneller tempo uit. Niemand weet hoe lang dit nog kan duren, maar er is een collectief besef dat het zo niet langer meer kan. Laten we vooral niet het vertrouwen verliezen en gaan wanhopen. Talloze specialisten komen met schijnbare oplossingen, maar specialisten zijn mensen die steeds meer van steeds minder weten. De faustiaanse wetenschap kan ons niet helpen. Het ontbreken van liefde heeft nogal wat wetenschappers tot hybris gebracht, wat mede tot moreel verval heeft geleid.
De ziekte van onwetendheid kan alleen maar genezen als de mens weer weet krijgt van het Ene. Het Ene als kracht van licht en liefde, waarin alles en allen verenigd zijn, waarin twist, oorlog en haat onmogelijk kunnen bestaan, omdat iedere dualiteit afwezig is.
Vijf wijze en vijf dwaze maagden
Dan zal het rijk der hemelen te vergelijken zijn met tien maagden, die, nadat ze hun lampen hadden genomen, op weg gingen om de bruidegom te ontmoeten. Vijf van hen waren dwaas en vijf wijs, want de dwaze namen wel hun lampen mee, maar geen olie. De wijze echter namen in kruiken olie mee voor hun lampen. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allemaal in. Midden in de nacht klonk er geroep: ‘Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet!’ Toen stonden alle maagden op en maakten hun lampen in orde. Maar de dwaze zeiden tegen de wijze. ‘Geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit.’ Maar de wijze antwoordden: ‘Nee, want er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en voor jullie. Ga liever naar de kooplieden en koop olie voor jullie zelf. Toen ze weg waren om olie te kopen, kwam de bruidegom, en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: ‘Heer, heer, doe open voor ons.’ Hij antwoordde echter: ‘Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet.’ Wees dus waakzaam, want je kent dag noch uur.
Mattheus 25:1-13
Deze parabel van Jezus heeft mijns inziens met onze huidige wereldsituatie te maken. In de christelijke gnosis symboliseren de ‘vijf maagden’ de vijf zintuigen. Door de enorme vervuiling op allerlei gebied en gebrek aan morele waarden en geestkracht (‘spirituele olie’), raken de vijf zintuigen, die van nature zuiver (‘maagdelijk’) zijn, vervuild en op den duur verstopt. Het zijn ‘vijf dwaze maagden’ geworden, die geen relatie meer onderhouden met het zielenleven en de zuivere geest.
De ‘vijf wijze maagden’ symboliseren de vijf gereinigde zintuigen, de vijf schone vensters die de heldere relatie weergeven met de ziel en de geest. Meester Eckhart spreekt herhaaldelijk over ‘de vijf wijze en de vijf dwaze maagden’. Hij toont ons dat de zintuigen gezuiverd kunnen worden door een deugdzaam leven te leiden. Het ‘rijk der hemelen’, ook wel ‘het koninkrijk in ons’ genoemd, symboliseert de staat van universeel bewustzijn, waarmee we een bewuste verbinding kunnen maken als de ‘lamp’, symbool van ons lichaam, gezuiverd is en voldoende ‘olie’ bevat, symbool van geestelijke energie, in India ojas sjakti genoemd. Hierdoor kan er via de ‘levensboom’ in ons lichaam een totale doorstroming van geestesenergie plaatsvinden en worden we van top (kruinchakra) tot teen (de voeten waarin zich de wortels van onze levensboom bevinden) door kosmische energie doorstraald.
De ‘bruidegom’
In Kaliyuga, een ‘eindtijd’, is de weg tot de spirituele dimensie voor velen geblokkeerd. Om op het door de kosmische orde (dharma) bepaalde moment weer in verbinding te treden met de ‘bruidegom’, symbool van de Christusenergie, ontstaat de mogelijkheid deze blokkade op te heffen. Daarom dienen we ‘waakzaam’ te zijn, wakker te zijn en niet in te dommelen. Pas dan kan de universele geestkracht door de ‘doop van het vuur’ in ons werkzaam worden en tot grote transformaties leiden. ‘Wees dus waakzaam, want je kent dag noch uur’, zou wel eens voor onze tijd kunnen gelden. Als de vijf zintuigen ‘dwaze maagden’ zijn geworden omdat er niet voldoende ‘olie’ in de ‘lamp’ (ons lichaam) aanwezig is, kan de olie niet worden aangevuld door een mens in wie de vijf zintuigen ‘wijze maagden’ zijn geworden. Een dwaze maagd is dus de mens die na verschillende keren gewaarschuwd te zijn dat de ‘bruidegom’ komt, alsnog op weg gaat om olie te kopen. Maar bij ‘de kooplieden’ van deze wereld zal hij geen enkele baat hebben. Hij heeft namelijk gekozen voor de weg van deze wereld en niet voor de weg die tot zelfrealisatie leidt. Zo’n mens is het zicht kwijtgeraakt en kent het onderscheid tussen dag en nacht niet meer. ‘Als het voor de dwaas dag is, is het voor de wijze nacht’, zei de Boeddha.
De Verlosser antwoordde [aan Maria Magdalena] en zei tegen zijn leerlingen:
‘Verkondig het aan heel de wereld en zeg tegen de mensen:
Streef ernaar, dat je de mysteriën van het licht in deze korte tijdspanne ontvangt, zodat je het lichtrijk kunt binnengaan.
Verspil je dagen niet en wacht niet tot een volgende tijdsronde
in de overtuiging dat je er dan in zult slagen de mysteriën te ontvangen.
Jullie weten niet wanneer het tijdstip
van het getal van de volmaakte zielen zal aanbreken,
want als het getal van de volmaakte zielen vol is,
zal ik de poorten van het licht sluiten.
Vanaf dat moment zal niemand meer naar binnen kunnen komen
en niemand meer naar buiten kunnen gaan,
omdat het getal van de volmaakte zielen vol is
en het mysterie van het eerste mysterie is voltooid,
het mysterie ter wille waarvan het Al is ontstaan,
het mysterie dat Ik ben.’
Pistis Sophia, Boek III, hoofdstuk 125
 
Opschoning
In mij leeft een diep gevoel, dat niet rationeel te verklaren is, dat er vanuit een totaal andere dimensie een intense energie naar de aarde onderweg is, die via een groots proces van opschoning de kosmische orde in de komende tijd gaat herstellen. Lange tijd geleden heeft ‘de oorlog in de hemelen’ de kosmische orde ernstig verstoord, wat rampzalige gevolgen heeft teweeggebracht in diverse sterrenstelsels. Satanische archonten hebben hun ‘hoofdkwartier’ gevestigd op aarde, waar zich een eindstrijd lijkt af te spelen. Ook al zal mijns inziens deze intense energie zich niet openbaren als een soort deus ex machina, zoals op het einde van een tragedie, ze zou wel eens een kosmische revolte kunnen inluiden die niet alleen grote gevolgen heeft voor de aarde, het zonnestelsel en andere sterrenstelsels, maar vooral ook voor ons.
Op individueel niveau zou die energie zich kunnen manifesteren als een ingrijpend proces in ons lichaam, mits er voldoende ‘olie’ aanwezig is in de ‘lamp’ (ons lichaam) en de ‘vijf wijze maagden’, de vijf zintuigen, open vensters zijn geworden waardoor ze kan binnenstromen en een transformatie in het stoflichaam teweeg kan brengen. Dan zou alle tweeheid definitief in het innerlijk ‘bruidsvertrek’ tot eenheid kunnen worden gebracht. Van oudsher symboliseert de ‘eenling’ (Grieks monachos) de ziel die via een innerlijk proces alle tweeheid tot eenheid heeft gebracht en voorgoed verenigd is met het onvergankelijke Licht.
In gesluierde taal spreekt Boek Apocalyps over dit grootse macrokosmische en microkosmische gebeuren en over het herstel van de kosmische wet (dharma).
In de christocentrische, gnostische taal betekent dit, dat er sprake zal zijn van de schepping van ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ en van de schepping van de ‘nieuwe mens’, gesymboliseerd in Jeshua (Jezus) als prototype.
I A O: drie ‘woorden’

De Vader is zowel binnen als buiten ons. Door de Vader, het grondeloze zijn, de ‘rust’, vindt door middel van het Woord, trilling, ‘beweging’, schepping plaats. Vandaar dat er in het begin van iedere scheppingscyclus (het ‘in den beginne’) het Woord, AUM, trilling is.

Als we in logion 13 van het evangelie van Thomas lezen dat Jezus ‘drie woorden’ apart tot Thomas spreekt, weet iedere gnosticus dat het in feite om ‘drie letters’ ging: I A O. Thomas is Aramees voor ‘tweeling’. In de geest staat Thomas het dichtst bij Jezus. Omdat hij zijn ‘tweelingbroer’ is, was hij in staat ‘de geheime woorden van Jezus de Levende’ op te schrijven en de speciaal tot hem gesproken ‘drie woorden’ (letters) te begrijpen. Jezus sprak onder andere vloeiend Aramees en Grieks.

I A O betekent: Iota, Alfa, Omega. Het zijn drie letters van het Griekse alfabet. De iota [jota] als kleine letter (ɩ) is het kleinste teken van het Griekse alfabet en symboliseert ‘het geringste’ of ‘niets’. Jezus wenste geen ‘jota of stip’ aan de mozaïsche wet (Thora) te veranderen. Hij kwam om de wet te ‘vervullen’, m.a.w. op spiritueel niveau te brengen en hij leefde dit volledig voor. Daarom ging hij vaak lijnrecht in tegen de letterlijke, uiterlijke uitleg van de Thora door de farizeeën en Schriftgeleerden, ‘letterknechten’ die de mensen ‘loodzware lasten’ oplegden.
De farizeeën en de Schriftgeleerden hebben
de sleutels der gnosis ontvangen en die verborgen.
Zelf zijn ze [het koninkrijk] niet binnengegaan
en hen die wilden binnengaan, lieten ze niet toe.
Evangelie van Thomas, logion 39 
In de gnosis symboliseert de iota dat in het kleinste tevens het grootste verborgen is en dat in het grootste het kleinste rust, overeenkomstig het hermetisch beginsel ‘zo boven, zo beneden, zo binnen en buiten’, wat bevestigd wordt door de kwantumfysica. Alles is één. Er is maar één Geest, één Bewustzijn. De iota symboliseert ook de dharma, de kosmische wet die overal aanwezig is.
In de gnosis symboliseren de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet, de alfa (ἀ of A) en de omega (ω of Ω), respectievelijk het begin en het einde van een scheppingscyclus. Als Christus in Apocalyps 22:13 zegt: ‘Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde’, dan duidt dit op het Woord dat ‘vlees geworden is’, met andere woorden het scheppingsgebeuren dat steeds weer vanuit de Vader, vanuit ‘rust’, manifest wordt als trilling, ‘beweging’. Dit scheppingsgebeuren heeft cyclisch gezien een begin (alfa) en een einde (omega) en is ‘het Licht’ dat in ‘de duisternis’ van het nog ongevormde treedt. (Vrij naar Johannes 1:5)
Troostrijk en diep zijn de woorden in Mattheüs 28:20:
‘Weet, dat Ik mét jullie ben, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’ 
De drie letters I A O symboliseren ‘het mysterie ter wille waarvan het Al is ontstaan, het mysterie dat Ik ben’, zoals in de Pistis Sophia te lezen is. Of, zoals Jezus zegt:
Ik ben het licht dat op hen allen rust.
Ik ben het Al. 
Het Al is uit mij voortgekomen  
en het Al is tot mij gekomen. 
Klief het hout, dáár ben ik.
Hef de steen, dáár zullen jullie mij vinden. 
Evangelie van Thomas, logion 77

In de middeleeuwen is een aantal troubadours door de katharen ingewijd in de betekenis van deze drie letters. Zij kenden ‘la langue des oiseaux’, de ‘taal der vogels’, symbool van de ‘hemelse’ (esoterische) taal. In diverse troubadourszangen komen we de drie letters I A O tegen.

Hoogste tijd!
Laten we het vertrouwen bewaren. Juist nu, nu de sluiers der duisternis beginnen te scheuren en alles aan het licht komt. Juist nu, nu mondiaal steeds meer mensen beginnen in te zien welk kwaadaardig spel er op aarde gespeeld wordt. De duizenden leugens van de machtselite, die gemanipuleerd wordt door de archonten, roepen tot in de ‘hoogste hemelen’ een kosmische reactie op.
Het is de hoogste tijd! De ‘bruidegom’ is onderweg, al kent niemand ‘dag noch uur’. Zijn we gereed?

Het is de hoogste tijd om los te komen uit de wurgreep van vertwijfeling en verwarring. Laten we opstaan uit de slaap der onwetendheid!

Zoals bij iemand die onwetend is
diens onwetendheid vanzelf verdwijnt
wanneer hij tot kennis [gnosis] komt,
zoals de duisternis verdreven wordt
wanneer het licht verschijnt,
zo lost het tekort [aan gnosis) op
in de volkomenheid.
Evangelie van de Waarheid 24
Graag wensen Marijke en ik alle lezers van deze Nieuwsbrief veel wijsheid en kracht toe om de lamp brandend te houden. Zonder binding of gehechtheid zijn we verbonden in de geest van Licht, Liefde en Waarheid.
Vanuit de Ariège, waar de gnosis der eerste christenen nog in de ether aanwezig is, een hartegroet van ons beiden.